Chức năng - Nhiệm vụ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Thứ sáu - 14/06/2013 11:19 4.626 0
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ: Là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh; Tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ do Tỉnh ủy giao...
I. TÊN ĐƠN VỊ: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu

1. Cơ quan giúp việc: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

2. Số điện thoại Văn phòng: 0231.2.246.144

                                      Fax: 0231.3.876.458

3. Địa chỉ cơ quan: Tầng 6, Nhà A, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh

                               Phường Tân phong – Thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ


1. Chức năng, nhiệm vụ của UBKT Tỉnh ủy (*)

1.1. Chức năng:

UBKT Tỉnh ủy là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện nhiệm vụ do Tỉnh ủy giao và tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ.

UBKT Tỉnh ủy do BCH Đảng bộ tỉnh bầu, gồm một số đồng chí trong BCH và một số đồng chí ngoài BCH Đảng bộ tỉnh. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy do BCH Đảng bộ tỉnh bầu, các Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy do UBKT Tỉnh ủy bầu. Các thành viên UBKT, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm UBKT do Ban Bí thư Trung ương chuẩn y.

UBKT Tỉnh ủy gồm: Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên chuyên trách và kiêm chức. Thường trực UBKT Tỉnh ủy có: Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm (trong đó phân công một đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực – là Tỉnh ủy viên).

1.2. Nhiệm vụ:

a) Tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ do Tỉnh ủy giao:

- Tham mưu cho Tỉnh ủy đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm. Giúp Tỉnh ủy tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

- Tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương.

- Báo cáo các vụ kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật, đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên, sinh hoạt của cấp ủy viên và đình chỉ hoạt động của tổ chức đảng thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh uỷ.

- Thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử các chức danh trong cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

- Kiến nghị, đề xuất với BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh uỷ về các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên.

- Chủ động, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác được Tỉnh ủy giao.

b) Quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm thuộc thẩm quyền; sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát toàn tỉnh.

c) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định và các hướng dẫn của Trung ương.

(*) Theo Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XII (Quyết định số 93-QĐ/TU ngày 03/12/2010 của BCH Đảng bộ tỉnh).

2. Chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy (**)

2.1. Chức năng:

Cơ quan UBKT Tỉnh ủy là cơ quan giúp việc UBKT Tỉnh uỷ, có chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy theo quy định của Trung ương. Cơ quan UBKT Tỉnh ủy gồm văn phòng và một số phòng chuyên môn; có đủ biên chế theo quy định của Trung ương đảm bảo phục vụ các hoạt động của UBKT Tỉnh uỷ.

2.2. Nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu, đề xuất giúp UBKT Tỉnh ủy:

- Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; giúp Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát.

- Đề xuất, đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.

- Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.

b) Tham mưu cho UBKT Tỉnh ủy giúp Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát:

- Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn đối với UBKT cấp dưới.

- Chỉ đạo và trực tiếp triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của tổ chức đảng cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT Tỉnh ủy; chương trình, kế hoạch công tác của UBKT Tỉnh ủy và xử lý những vấn đề phát sinh đột xuất giữa 2 kỳ họp của UBKT; các quy chế phối hợp của UBKT Tỉnh ủy.

c) Thẩm định, thẩm tra:

Đề án của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trước khi trình BCH, BTV, Thường trực Tỉnh ủy.

d) Phối hợp:

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong công tác cán bộ theo phân cấp quản lý.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra của toàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp Tỉnh ủy theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh.

đ) Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho UBKT và Cơ quan UBKT hoạt động, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan theo chế độ, chính sách chung của Đảng và Nhà nước quy định.

e) Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.

(**) Theo Quy định chế độ làm việc của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy (Quyết định số 17A-QĐ/UBKTTU ngày 06/01/2011 của UBKT Tỉnh ủy).
 
 

Tác giả: UBKTTULC

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 139 | lượt tải:45

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2351 | lượt tải:526

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2500 | lượt tải:1452

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 598 | lượt tải:45

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 1811 | lượt tải:581
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập157
  • Hôm nay40,238
  • Tháng hiện tại1,669,342
  • Tháng trước8,894,895
  • Tổng lượt truy cập16,895,149
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down