Phụ nữ Lai Châu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Chủ nhật - 17/09/2017 15:20 83 0
Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ và nâng cao địa vị của phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia, đóng góp công sức, trí tuệ, từng bước khẳng định vai trò, vị trí trong gia đình và xã hội
Quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia, đóng góp công sức, trí tuệ, từng bước khẳng định vai trò, vị trí trong gia đình và xã hội
Ngay sau khi Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ tỉnh; ban hành các chỉ thị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết (Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 01/02/2008; Chương trình hành động số 57-CTr/TU, ngày 12/6/2013 về thực hiện Kết luận số 55-KL/TW, ngày 18/01/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW); hằng năm chỉ đạo, định hướng công tác hội phụ nữ, thường xuyên nắm tình hình hoạt động của các cấp hội và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh.

 
Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia góp ý vào các văn bản, chính sách liên quan đến bình đẳng giới và phụ nữ; rà soát, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới (đã có trên 260 nghìn lượt ý kiếm tham gia đóng góp vào dự thảo các văn bản liên quan đến bình đẳng giới); thực hiện tốt các chính sách đối với lao động nữ, thai sản, chăm sóc sức khỏe - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ trước pháp luật, các chính sách thực hiện bình đẳng giới cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Quan tâm xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ, trong đó chú trọng các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, cơ cấu; việc bố trí, luân chuyển cán bộ lãnh đạo nữ được thực hiện thường xuyên, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ nữ lãnh đạo phát triển và trưởng thành. Kết quả, tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội, HĐND, cấp ủy các cấp; cán bộ nữ là trưởng, phó các sở, ban, ngành và tương đương ngày càng tăng (đại biểu Quốc hội chiếm 16,67%; đại biểu HĐND các cấp chiếm 94,4%, trong đó: cấp tỉnh 36%, cấp huyện 28%, cấp xã 30,4%; cấp ủy các cấp chiếm 46,7%, trong đó: cấp tỉnh 14%, cấp huyện 16,6%, cấp xã 16,1%. 41 cán bộ nữ là trưởng, phó các sở, ban, ngành và tương đương, chiếm 18,6%; 346 cán bộ nữ là trưởng, phó các phòng, ban và tương đương, chiếm 33,7%); toàn tỉnh có 13.616 cán bộ, công chức, viên chức nữ, chiếm 58,34% và đảng viên nữ là 5.618, chiếm 21,5%.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới với nhiều hình thức phong phú: báo chí, truyền thông, hội nghị, hội thi, tập huấn, tọa đàm (Hội LHPN các cấp đã phối hợp tổ chức 2.675 buổi/198.000 lượt người; tổ chức 170 cuộc thi thu hút trên 34 nghìn lượt người tham gia; 550 tin, bài về các mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi; cấp 314.000 tài liệu tuyên truyền…); tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh và những vấn đề liên quan đến phụ nữ; quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia, đóng góp công sức, trí tuệ, từng bước khẳng định vai trò, vị trí trong gia đình và xã hội, thực hiện bình đẳng giới trong các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, phát triển nguồn nhân lực, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo đảm bảo có tỷ lệ nữ tham gia.

Các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với Hội LHPN vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ và Nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tham gia đấu tranh bài trừ xóa bỏ các hủ tục, tập tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữ và trẻ em, bạo lực gia đình… Kết quả toàn tỉnh có 5 chị được nhận Huân chương lao động hạng ba, 20 chị được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 1.233 lượt chị được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 2.459 lượt chị đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp, 46.399 lượt chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, đề án, chính sách khuyến khích đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ; các chương trình về vay vốn đối với các hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn (triển khai quỹ quốc gia giải quyết việc làm được 2,5 tỷ đồng cho trên 2.700 lượt phụ nữ vay; vận động hỗ trợ an sinh xã hội được 4,2 tỷ đồng; tuyên truyền pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động cho 2.050 lượt người).

 
4 9 17
Tích cực tham gia đấu tranh bài trừ xóa bỏ các hủ tục, 
tập tục lạc hậu, tệ nạn xã hội

Hội liên hiệp phụ nữ các cấp được kiện toàn, nội dung, phương thức hoạt động từng bước được nâng lên, tập trung hướng mạnh về cơ sở, phù hợp với thực tiễn và trình độ nhận thức của hội viên, phụ nữ; chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội về kỹ năng tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút hội viên, tổ chức sinh hoạt hội; thiết thực quan tâm đến quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên; củng cố những cơ sở hội yếu kém (100% cơ sở xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu dân cư có hội cơ sở; tỷ lệ hội viên tham gia tổ chức hội đạt 74%; củng cố được 16 cơ sở hội yếu kém). Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ; thực hiện tốt công tác quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ, chức danh lãnh đạo hội các cấp (có 256 lượt cán bộ hội tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước; 375 lượt cán bộ hội tham gia các lớp tập huấn do Trung ương Hội và các ngành tổ chức; mở 4 lớp sơ cấp chuyên ngành công tác phụ nữ cho 195 chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ nguồn của Hội LHPN cơ sở; tổ chức 250 lớp tập huấn cho 10.000 lượt cán bộ chuyên trách hội các cấp, chi hội trưởng, tổ trưởng tổ phụ nữ).

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân các dân tộc về vị trí, vai trò của phụ nữ và công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; quan tâm hỗ trợ phụ nữ trong sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực nữ; triển khai có hiệu quả các chính sách về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ và và phát triển của phụ nữ tiến; chăm lo sức khỏe, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, xây dựng gia đình văn hóa…góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh làn thứ XIII./.

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down