Kết quả nổi bật công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017

Thứ sáu - 23/02/2018 17:14 854 0
Năm 2017, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn ra song không gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. So với năm 2016, số lượt tiếp công dân và số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tăng, số lượng đoàn khiếu kiện đông người giảm, không có đoàn khiếu kiện đông người vượt cấp lên Trung ương.
Cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên, quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời
Cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên, quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời
Trong năm, các cơ quan hành chính nhà nước tiếp 951 lượt, 1,2 nghìn người, nội dung tiếp chủ yếu lên quan đến chế độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tranh chấp đất đai, nguồn nước; quy chủ lại đất; điều chỉnh địa giới hành chính; hỗ trợ sản xuất; xác nhận thủ tục làm hồ sơ hưởng chế độ thương binh... Các cơ quan tư pháp tiếp 213 lượt/220 người, nội dung chủ yếu xin gặp các bị can tạm giam; xin tạm hoãn thi hành án hình sự; xin giảm nhẹ hình phạt; tư vấn pháp luật trong vụ án hình sự, tư vấn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông, tranh chấp dân sự. Lực lượng vũ trang tiếp 172 người, nội dung chủ yếu liên quan đến chế độ, chính sách hôn nhân và gia đình.

Cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận 1.368 đơn thư/1.364 vụ việc, nội dung chủ yếu liên quan đến đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, bồi thường hỗ trợ tái định cư; khiếu nại quyết định thu hồi đất, quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, việc thực hiện chế độ trợ cấp thôi việc... Tố cáo hành vi vi phạm trong việc quy chủ xác định diện tích bồi thường, giải phóng mặt bằng; việc cơ quan chức năng không công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông nông thôn và các khoản đóng góp của Nhân dân; vi phạm hợp đồng lao động, khai báo hồ sơ để hưởng chế độ quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; hành vi vi phạm trong việc cưỡng chế thi hành án...

Nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo là do trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục thực hiện một số dự án phải bồi thường, hỗ trợ tái định cư, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của Nhân dân. Trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức pháp luật của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế dẫn đến bị đối tượng xấu lợi dụng, xúi dục viết đơn khiếu kiện. Năng lực kinh nghiệm của một số cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tham mưu giải quyết chế độ, chính sách, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế.

 Xác định đây là vấn đề hệ trọng, bức xúc trong xã hội, nếu không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nên Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên, quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định ngay từ cơ sở. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đã chủ động ban hành kế hoạch, quy định thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị; phổ biến, quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 Các cơ quan chức năng tích cực, tập trung giải quyết, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ xử lý, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân.Việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất được quan tâm thực hiện; qua đó, đã xem xét, hướng dẫn, giải thích cho công dân hiểu và thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định; kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh của Nhân dân ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Các cơ quan dân cử quan tâm hơn đến công tác giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy vai trò tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khiếu nại, tố cáo. Tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm kiện toàn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngày một trưởng thành, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh với các hình thức đa dạng, phong phú và mang lại hiệu quả thiết thực.

 Có được kết quả trên là nhờ các cấp, các ngành đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng cho các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác tiếp công dân; tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện quan điểm giải quyết khiếu nại, tố cáo đến cùng, dứt điểm từng vụ việc, hạn chế tối đa phát sinh vụ việc mới, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài vượt cấp.

 Cấp ủy, chính quyền các cấp đã xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo đối với những vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài. Cùng với đó, các cơ quan dân cử đã tăng cường giám sát các cơ quan có thẩm quyền trong thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở. Các cơ quan, tổ chức tích cực phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với những vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành.

Trong thời gian tới, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; một số đối tượng lợi dùng quyền khiếu nại, tố cáo, lợi dụng vấn đề "dân chủ", lợi dụng trình độ dân trí thấp của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số để kích động, lối kéo người dân tập trung khiếu kiện đông người, vượt cấp. Nội dung khiếu kiện tập trung chủ yếu trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư tại các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; việc tổ chức cưỡng chế thi hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra là các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức pháp luật, hạn chế khiếu kiện trái pháp luật.

Điều quan trọng là, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải thường xuyên tiếp công dân theo quy định, chú trọng đối thoại trực tiếp với công dân; chỉ đạo giải quyết đúng chính sách, pháp luật các vụ việc khiếu kiện ngay tại cơ sở nhằm hạn chế tối đa khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài; thực hiện công khai, minh bạch kết quả giải quyết các vụ việc khiếu kiện, tố cáo; tập trung thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như quản lý đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, tài chính... Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trong việc giám sát các hoạt động của chính quyền cơ sở.

Tăng cường, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tập trung chấn chỉnh những hạn chế trong công tác quản lý, thực hiện công khai, minh bạch theo quy định, nhất là trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính, ngân sách, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thực hiện các vấn đề khác liên quan đến quyền và lợi ích của công dân nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo. Nâng cao chất lượng thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế.

 Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác hòa giải. Tiếp tục đổi mới, tăng cường hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng giám sát việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

Tác giả bài viết: Kiên Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 02 -TB/HĐ

Thông báo nội dung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 302 | lượt tải:26

Số 03-TB/HĐ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 297 | lượt tải:34

Số 08-TB/HĐ

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 2 năm 2019

lượt xem: 991 | lượt tải:90

Kế hoạch số 14-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1478 | lượt tải:52
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down