Công tác Tuyên giáo góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2017

Thứ ba - 23/01/2018 09:44 722 0
Tỉnh Lai Châu thực hiện nhiệm vụ năm 2017 trong điều kiện kinh tế - xã hội tuy có sự phát triển, song còn nhiều khó khăn; các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”; tình hình an ninh nông thôn... còn diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến tư tưởng, dư luận xã hội. Trong bối cảnh đó, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đổi mới phương thức, tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2017.
Ngành Tuyên giáo đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các chủ trưởng của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo
Ngành Tuyên giáo đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các chủ trưởng của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo
Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy đã xác định chủ đề hành động của năm là “Hành động - Kỷ cương - Hiệu quả” đáp ứng đúng và trúng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo được sự chú ý, quan tâm của toàn xã hội; đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tạo thuận lợi cho ngành tuyên giáo, các cơ quan tư tưởng - văn hóa, khoa giáo xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để xây dựng chương trình công tác. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ngành đã xác định chủ đề hành động "Tăng cường kỷ cương - Chủ động, sáng tạo - Bám sát thực tiễn, nắm chắc cơ sở - Tham mưu đúng, trúng, kịp thời", quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả quan trọng.

 

Chủ động triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020", trọng tâm là chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết của Đảng theo hướng cụ thể, sát đối tượng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu tuyên truyền thù địch; tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh.

 

Công tác thông tin, tuyên truyền được định hướng, triển khai chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời, góp phần cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội và động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng địa phương, đơn vị. Hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ tiếp tục có sự đổi mới, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thông tin và hưởng thụ văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân.
13 1 18
Trong năm, ngành đã chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp
 
Tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác khoa giáo, đảm bảo an sinh xã hội, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng. Duy trì có hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 94, Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại cấp tỉnh; hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, công tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Thường xuyên quán triệt, nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; nâng cao sự cảnh giác trong cán bộ, đảng viên, nhân dân trước những thông tin xấu, độc; giữ vững ổn định về chính trị, tư tưởng...

 

Tăng cường công tác cơ sở, kiểm tra, giám sát, khảo sát việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Đảng ở cơ sở. Năm 2017, đã tổ chức hàng chục cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát, trong đó: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu, chủ trì: 2 cuộc kiểm tra, 3 cuộc giám sát; trực tiếp tổ chức 5 cuộc khảo sát, 4 cuộc làm việc với các ngành trong khối tư tưởng, khoa giáo; tiến hành 4 cuộc điều tra xã hội học; lồng ghép khảo sát tại cơ sở trong các chuyến tham gia công tác cùng các đoàn của tỉnh, qua đó đã phối hợp nắm tình hình tham mưu các biện pháp giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn, bức xúc tại một số ngành, đơn vị. Đặc biệt, trong năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các các phòng chuyên môn đăng ký phối hợp, giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng các lĩnh vực công tác tuyên giáo ở cơ sở, bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

 

Những đóng góp nổi bật của công tác tư tưởng đã góp phần tạo động lực tinh thần quan trọng, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh năm 2017, trong đó nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,75% (KH:9,89%); thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so với năm 2016, vượt 8,6% dự toán; trồng mới 3.799 ha rừng, vượt kế hoạch và tăng 1.050 ha so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 48%; có thêm 04 xã được công nhận đạt chuẩn, nâng tổng số toàn tỉnh lên 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 12,68 tiêu chí/xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,78%, xuống còn 31,03%, riêng các huyện nghèo giảm bình quân 4,5%; các mặt văn hóa - xã hội đều phát triển khá, đời sống của nhân dân các dân tộc được nâng lên; chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh đảm bảo.
 
14 1 18
Công tác thông tin, tuyên truyền được định hướng, triển khai chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời
 
Cùng với những kết quả nổi bật trên, công tác tuyên giáo vẫn còn những hạn chế. Việc nắm, dự báo tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội ở một số địa bàn chưa kịp thời, nhất là phối hợp nắm và xử lý tình hình một số vụ việc nảy sinh, những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội có mặt còn thụ động, thiếu tính dự báo. Hình thức tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng ở một số địa phương, đơn vị chậm đổi mới; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết chung chung, chưa gắn với trách nhiệm của ngành, lĩnh vực và điều kiện thực tiễn địa phương, đơn vị. Một số nơi triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hình thức, chưa gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc nắm tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác khoa giáo của một số cấp ủy cơ sở chưa sát; phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa giáo có việc chưa hiệu quả.

 

Phát huy kết quả tích cực, khắc phục những hạn chế của công tác tuyên giáo trong năm qua, năm 2018 đòi hỏi ngành Tuyên giáo phải chủ động bám sát chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị của cấp ủy và các nghị quyết của Đảng để tham mưu quán triệt, triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Tăng cường tính nhạy bén trong dự báo tình hình, nắm bắt kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời giải quyết vấn đề bức xúc của nhân dân; đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền trên các lĩnh vực đời sống xã hội và nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh năm 2018; đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, hoạt động văn hóa - văn nghệ, lịch sử Đảng; tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; tiếp tục tham mưu cấp ủy đối mới, nâng cao chất lượng các lĩnh vực khoa giáo; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở. Từ đó, góp phần tạo động lực quan trọng để ngành Tuyên giáo Lai Châu tiếp tục vươn lên, phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện có hiệu quả Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020" và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2018, năm bản lề trong việc phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra./.

Tác giả bài viết: Lê Công

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 523 | lượt tải:11

Số: 3600/UBND-VX

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trong hoạt động cộng đồng tập trung đông người nhằm phục hồi du lịch và phát triển kinh tế xã hội

lượt xem: 963 | lượt tải:59

Số: 130/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021

lượt xem: 1052 | lượt tải:45

Số: 3505/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

lượt xem: 1093 | lượt tải:12
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down