Đảng bộ huyện Mường Tè: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Thứ tư - 05/05/2021 11:14 430 0
Thời gian qua, Đảng bộ huyện Mường Tè luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần đồng bộ, toàn diện và đạt được những kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, xây dựng huyện Mường Tè ổn định và ngày càng phát triển.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thu Lũm họp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thu Lũm họp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Đảng bộ huyện Mường Tè có 52 tổ chức cơ sở Đảng. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh quyết định đến việc lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện, những năm qua Đảng bộ luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Công tác chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được chú trọng, nhất là việc tổ chức học tập ở cơ sở và cung cấp tài liệu, ngoài các hội nghị học trực tuyến đến xã, huyện phân công báo cáo viên cấp huyện, các đồng chí huyện ủy viên phụ trách các xã quán triệt tại cơ sở gắn với nâng cao chất lượng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị và đôn đốc triển khai thực hiện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được coi trọng, hằng năm Đảng bộ huyện đã cử hàng chục cán bộ đảng viên đi đào tạo lý luận chính trị; tính riêng năm 2020 Đảng bộ huyện đã cử 66 đồng chí đảng viên tham gia học lớp Sơ cấp lý luận chính trị, 9 đồng chí học Trung cấp và 6 đồng chí đi học Cao cấp LLCT; chỉ đạo mở tại huyện trên 10 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tuyên truyền giáo dục truyền thống; kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương; các phong trào thi đua yêu nước, nêu gương các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội… được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, phát huy hiệu quả tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng; các hình thức trực quan, thông tin lưu động, hoạt động văn hóa, văn nghệ … gắn công tác tuyên truyền với tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức chính trị trong cán bộ, đảng viên và tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội.

Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng về rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đến năm 2020 huyện đã thực hiện giảm được 5 cơ quan, đơn vị trực thuộc; 23 bản, khu phố, 17 đơn vị trường học; có 6 xã đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy kiêm Chủ tịch HĐND. Công tác cán bộ được triển khai đồng bộ, nghiêm túc ở tất cả các khâu. Công tác quy hoạch được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, hằng năm có điều chỉnh, bổ sung đảm bảo cơ cấu hợp lý các lĩnh vực, độ tuổi, cán bộ nữ, đồng thời cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy hoạch, từng bước chuẩn hóa cán bộ, qua đó đã chủ động tạo nguồn cán bộ của địa phương. Công tác tuyển dụng, quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ đúng theo đúng vị trí việc làm, phù hợp với chuyên ngành đạo tạo và năng lực sở trường; thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ theo quy định. Năm 2020, ngay sau Đại hội Đảng bộ các cấp, Huyện ủy tập trung chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn, ổn định đội ngũ cán bộ các cấp đảm bảo cho việc lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội kịp thời. Việc đánh giá cán bộ, công chức đảm bảo chặt chẽ, công khai, khách quan, đúng quy trình. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, phục vụ hiệu quả công tác cán bộ của Đảng bộ. Đặc biệt Đảng bộ chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ lãnh đạo các phòng, ban của huyện xuống dự, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ tại các xã, thị trấn, do đó chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên được coi trọng, triển khai đồng bộ các khâu từ công tác phát hiện, tạo nguồn đến công tác phân công giúp đỡ, bồi dưỡng kết nạp. Vì vậy, tuy còn gặp không ít khó khăn trong việc tạo nguồn nhưng công tác phát triển đảng viên hằng năm của Đảng bộ huyện Mường Tè vẫn luôn đạt và vượt kế hoạch. Từ năm 2015 đến năm 2020 Đảng bộ đã kết nạp được trên 1000 đảng viên mới, đạt 121% Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX đề ra.

Cùng với đó, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành đợt sinh hoạt chính trị thường xuyên, có sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ. Hằng năm có trên 95% cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc việc kiểm điểm đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhận diện rõ 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua kiểm điểm đã tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân, nhất là vai trò người đứng đầu và đề ra kế hoạch khắc phục, sửa chữa. Đồng thời, Đảng bộ cũng tập trung lãnh đạo củng cố tổ chức đảng yếu kém và hệ thống chính trị cơ sở, gắn với nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát hướng vào tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm; đồng thời chú trọng kiểm tra đột xuất, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên; công tác phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn. Từ năm 2015 đến năm 2020 các cấp ủy, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ huyện đã tiến hành 275 cuộc kiểm tra, 220 cuộc giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được gắn chặt chẽ với thi hành kỷ luật đảng, trong 5 năm Đảng bộ huyện đã tiến hành kỷ luật đối với 185 đảng viên vi phạm.

Kết quả trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua của Đảng bộ huyện Mường Tè đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Qua đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm giai đoạn 2015 - 2020, tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành nhiệm tốt nhiệm vụ trở lên đạt bình quân 85%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều đổi mới. Cấp ủy các cấp luôn giữ vững khối đoàn kết, thống nhất; thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình; phát huy tốt vai trò lãnh đạo tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm tiền phong gương mẫu của người đứng đầu; chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Trong lãnh đạo luôn sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn để có kế hoạch, phương pháp, giải pháp phù hợp, hiệu quả. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế giai đoạn 2015 - 2020 đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ huyện đề ra. Tổng sản lượng lương thực 18.500 tấn đạt 100%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 23,85 triệu đồng/năm đạt 104% Nghị quyết Đại hội. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Tuy nhiên, huyện Mường Tè vẫn là huyện kém phát triển của tỉnh; công tác xây dựng Đảng còn bộ lộ những hạn chế, yếu kém. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chất lượng một số cán bộ có mặt còn hạn chế. Việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc, văn hóa công sở, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của một số cán bộ, công chức cấp xã còn chậm…

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh lãnh đạo Nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đưa Mường Tè ra khỏi tình trạng kém phát triển, Đảng bộ huyện Mường Tè xác định:

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Trọng tâm là nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, đảm bảo phù hợp, thiết thực, khả thi. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt phương châm dựa vào Nhân dân đề xây dựng Đảng, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, giám sát hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, phát triển đảng viên; đánh giá, phân xếp loại tổ chức đảng, đảng viên.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của hệ thống chính trị bảo đảm tinh, gọn, năng động, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng vào các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy tốt vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các phương tiện thông tin đại chúng và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hường dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, nói đi đôi với làm. Xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng chính quyền. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.

Từ những kết quả đạt được và nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, toàn diện được xác định trên, nhất định Đảng bộ huyện Mường Tè sẽ thành công trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, đưa Mường Tè ra khỏi tình trạng kém phát triển./.

Tác giả bài viết: Đặng Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 61-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh"

lượt xem: 430 | lượt tải:79

Số 91-TB/VPTU

Thông báo kết quả chỉ định thầu

lượt xem: 1672 | lượt tải:210

Số: 4049/KH-UBND

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 1343 | lượt tải:160

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 1921 | lượt tải:36
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down