Đảng bộ xã Mường Mô chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử 22-5-2016

Chủ nhật - 15/05/2016 08:40 230 0
Nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công và thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, Đảng ủy xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) đã tập trung lãnh đạo triển khai cuộc bầu cử với mục tiêu được xác định: chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo, đúng quy trình, tổ chức bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn.
Hội nghị BCH Đảng bộ xã mở rông thông qua Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 51 của Bộ Chính trị
Hội nghị BCH Đảng bộ xã mở rông thông qua Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 51 của Bộ Chính trị
Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kế hoạch của Tỉnh ủy Lai Châu và Kế hoạch của Huyện ủy Nậm Nhùn về thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW, Đảng ủy xã Mường Mô tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện cuộc bầu cử trên địa bàn xã với mục tiêu chặt chẽ, chu đáo, dân chủ, bình đẳng, đúng quy định của pháp luật và an toàn.


Để có sự thống nhất trong lãnh đạo triển khai cuộc bầu toàn Đảng bộ, Đảng ủy xã đã xây dựng Kế hoạch số 08- KH/ĐU về lãnh đạo và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, gồm: các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Thường trực Đảng ủy, Thường HĐND, UBND, UBMTTQ xã, trưởng các ngành, đoàn thể, bí thư các chi bộ, trưởng bản, phó bản, trưởng ban công tác mặt trận các bản, trạm trưởng y tế và hiệu trưởng các trường học trên địa bàn xã. Nội dung quán triệt Chỉ thị 51-CT/TW của Bộ Chính trị, các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh và của Huyện ủy, Ủy ban bầu cử huyện Nậm Nhùn.

Tập trung lãnh đạo thành lập Ủy ban bầu cử (UBBC) xã theo đúng quy trình, với 11 đồng chí (01 Chủ tịch, 3 phó chủ tịch và 7 ủy viên). Để việc tổ chức bầu cử chặt chẽ, an toàn, đúng quy định của pháp luật, UBBC xã đã thành lập 4 tiểu ban gồm: Tiểu ban tuyên truyền do đồng chí Phó chủ tịch UBND xã làm trưởng tiểu ban; Tiểu ban đảm bảo an ninh - trật tự, do đồng chí Trưởng công an xã làm trưởng tiểu ban; Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc UBBC, do đồng chí công chức Tư pháp xã làm trưởng tiểu ban và Tiểu ban hậu cần - phục vụ do đồng chí Phó chủ tịch UBND xã làm trưởng tiểu ban. Ngay sau được thành lập dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và UBBC xã, các tiểu ban đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, xác định rõ nội dung, phân công cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực và triển khai đồng bộ, toàn diện công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn xã. Do có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng, gắn trách nhiệm của từng thành viên trong các tổ chức phụ trách bầu cử của xã và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc của cấp ủy, UBBC, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử của xã Mường Mô được triển khai đồng bộ, đúng quy trình, đúng tiến độ và đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của cấp ủy và UBBC cấp trên.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tổ chức các hội nghị hiệp thương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Hội nghị lần 01); thỏa thuận lập danh sách sơ bộ (Hội nghị lần 2) và ấn định lập danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã (Hội nghị lần 3), với tổng số 42 người để bầu 25 đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong đó nam là 27 người, nữ là 15 người, tỷ lệ các chỉ tiêu về đại biểu là nữ, tuổi trẻ, ngoài đảng đều đạt mục tiêu đề ra, theo đó đại biểu là nữ đạt trên 35 %, trẻ tuổi dưới 35 tuổi là 24%, đại biểu ngoài Đảng 12%, đại biểu tái cử 32%. Đồng thời, tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của cử tri đối với đại biểu ứng cử HĐND huyện và đại biểu ứng cử HĐND xã đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Việc niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách trích ngang đại biểu cũng được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Và ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, UBND xã đã có văn bản đề nghị UBBC xã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND xã được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; cùng với đó UBND xã cũng đã có văn bản đề nghị và được UBND huyện Nậm Nhùn phê duyệt số lượng 6 đơn vị bầu cử và 8 khu vực bỏ phiếu của xã.
5 5 16
 
Hội nghị cán bộ chủ chốt xã quán triệt các văn bản về cuộc bầu cử

Công tác tuyên truyền được quan tâm lãnh đạo, tiểu ban tuyên truyền bầu cử xã đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền xác định rõ nội dung, lộ trình tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử. Cùng với việc tuyên truyền trực quan: băng zôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tại 100% bản trong xã, tuyên truyền miệng được đặc biệt coi trọng, ngoài việc cung cấp tài liệu, định hướng tuyên truyền cho các chi bộ, cán bộ bản, xã còn phân công cán bộ các ngành, đoàn thể xã trực tiếp xuống thôn bản tuyên truyền, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp bản, sinh hoạt đoàn thể. Nội dung tập trung tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được đặc biệt quan tâm, ngay sau khi được thành lập tiểu ban đảm bảo an ninh - trật tự đã xây dựng kế hoạch công tác bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách các địa bàn vừa nắm tình hình tư tưởng của Nhân dân trên địa bàn, để chủ động xử lý những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh kịp thời, hiệu quả, vừa nắm chắc và phân loại các đối tượng cần quan tâm, dự báo các tình huống về tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội và thiên tai (bão, lũ...) có thể xảy ra, từ đó xác định rõ các phương án xử lý phù hợp, nhằm đảm bảo để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân, cử tri tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất. Đến nay, những băn khoăn, vướng mắc của Nhân dân trên địa bàn xã đã cơ bản được xử lý, giải quyết; tình hình tư tưởng Nhân dân các dân tộc trong xã cơ bản ổn định, các phương án đảm bảo an ninh trật đã sẵn sàng, chủ động xử lý trong mọi tình huống.

Từ những kết quả trên khẳng định: dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị bầu cử của xã Mường Mô đã được triển khai chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Toàn thể cử tri Mường Mô đã sẵn sàng tham gia ngày hội của toàn dân tộc, nhất định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại xã Mường Mô sẽ thành công tốt đẹp./.

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down