Hơn một năm Sìn Hồ triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Thứ năm - 25/05/2017 05:31 1.135 0
Là huyện còn nhiều khó khăn, nhưng với sự chủ động, quyết tâm và đoàn kết của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong huyện, những năm qua Sìn Hồ đã tập trung thực hiện tốt các chủ trương lớn của Đảng bộ tỉnh; nhận thức của hệ thống chính trị và người dân về thay đổi tập quán canh tác, liên kết phát triển sản xuất bước đầu chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Thị trấn Sìn Hồ
Thị trấn Sìn Hồ
Huyện đã quan tâm thực hiện tốt việc quán triệt học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả gắn với xây dựng quy chế, chương trình làm việc, kiểm tra, giám sát; chú trọng xác định những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy được huyện bám sát, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện bằng những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát với điều kiện thực tiễn địa phương. Công tác xây dựng Đảng đồng thời được gắn chặt với triển khai đồng bộ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, dân vận, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được triển khai thường xuyên và phát huy hiệu quả; tổ chức bộ máy và cán bộ từng bước được củng cố, kiện toàn; tổ chức đảng và đảng viên được chú trọng phát triển cả về số lượng, chất lượng. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được thể hiện rõ; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động có sự bám sát cơ sở, gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương.

Kinh tế của huyện duy trì phát triển ổn định, thu nhập bình quân đầu người tăng 3,5 triệu đồng so với năm 2015; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 43,5 nghìn tấn, vượt 3,5% mục tiêu Nghị quyết Đại hội ĐB huyện. Sản xuất nông nghiệp phát triển rõ nét với nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, nhất là hỗ trợ sản xuất và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, khuyến khích liên kết hợp tác trong sản xuất,... qua đó hình thành các mô hình sản xuất, các vùng sản xuất tập trung như cao su, chè...; hệ sinh thái rừng được quan tâm bảo vệ, phát triển gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng; góp phần đưa các chỉ tiêu nông nghiệp của huyện đạt khá.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bình quân đạt 11,7 tiêu chí/xã, có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; cùng với đó huyện đã quan tâm thực hiện tốt việc ổn định đời sống Nhân dân các điểm tái định cư thủy điện Sơn La bằng việc hỗ trợ triển khai các mô hình sản xuất, đào tạo nghề... Hạ tầng được đầu tư cơ bản đồng bộ; các hoạt động thương mại, dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và đời sống của Nhân dân, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Văn hóa - xã hội chuyển biến rõ nét, với việc quan tâm củng cố và duy trì quy mô, mạng lưới trường, lớp học; đẩy mạnh thực hiện công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, các chương trình, dự án và chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) được duy trì; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, quán triệt học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có lúc, có việc còn hạn chế; nắm bắt tình hình tư tưởng, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở có nới, có việc còn chậm; lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng, dân vận, kiểm tra, giám sát, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; một bộ phận đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở chậm theo kịp yêu cầu nhiệm vụ; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nơi hoạt động thiếu chiều sâu, mamg tính hành chính, phối hợp thực hiện nhiệm vụ với cấp ủy, chính quyền thiếu chặt chẽ, kịp thời.

Một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt được hiệu quả như mục tiêu của huyện đã xác định. Sản xuất nông nghiệp nhìn chung vẫn còn manh mún, chậm áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, các mô hình vào sản xuất; chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp hợp tác với người dân để khai thác các lợi thế về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, nhất là sản xuất rau, dược liệu, cây ăn quả... Tiềm năng về phát triển du lịch của huyện chưa được khai thác; quản lý và sự dụng các công trình hạ tầng sau dầu tư còn hạn chế, thực hiện một số dự án tiến độ chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp; quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, tài nguyên có mặt chưa hợp lý. Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn thấp so với mặt bằng chung của huyện; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, nguy cơ tái nghèo lớn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nhất là tình trạng lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, xuất cảnh trái phép, còn xảy ra tình trạng tranh chấp, khiếu kiện.
 
15 5 17
Du lịch - tiềm năng của huyện Sìn Hồ

Nguyên nhân của những hạn chế trước hết được xác định là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền có việc thiếu chủ động, chưa linh hoạt; sự phối hợp giữa các ngành, cơ quan, đơn vị có lúc, có việc chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ. Năng lực, trình độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhận thức của một bộ phận Nhân dân về sản xuất nông nghiệp hàng hóa, vươn lên thoát nghèo còn hạn chế; còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước. Một số đồng bào chưa nắm bắt sâu sắc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các hoạt động trái với quy định của pháp luật.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu Đảng bộ, chính quyền huyện Sìn Hồ tập trung cụ thể hóa và vận dụng thực hiện quyết liệt các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ huyện bằng những giải pháp, cách làm thiết thực, sáng tạo, nhất là các nhiệm vụ giảm nghèo; phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng hệ thống y tế cấp cơ sở, giáo dục vùng đặc biệt khó khăn,... Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu dự báo đạt thấp, khó thực hiện.

Phát huy, khai thác thế mạnh về đất đai, nguồn nước, khí hậu; đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc gắn với xây dựng cơ chế, chính sách thực tế để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thực hiện tốt định hướng phát triển 3 vùng của huyện. Trong đó, tái cơ cấu nông nghiệp phải được đẩy mạnh, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; đẩy mạnh phát triển cây ăn quả vùng Nậm Na; phát triển cây chè, dược liệu vùng cao nguyên Sìn Hồ; cây quế, sơn tra, cây ăn quả và sản xuất lương thực, chăn nuôi đại gia súc theo hướng công nghiệp ở vùng thấp; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả lòng hồ và diện tích đất bán ngập vùng lòng hồ thủy điện Sơn La; gắn với thu hút các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, mở rộng các hình thức hợp tác giữa doanh nghiệp với người dân trong phát triển vùng cây dược liệu, cây chè, quế, mắc ca,... và nuôi trồng thủy sản; quản lý, khai thác diện tích cây cao su hiện có, phối hợp xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su. Chú trọng bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng, tập trung trồng rừng bằng những loại cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp với khí hậu; tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa hanh, khô. Phát huy vai trò chủ thể của người dân, huy động tối đa nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; phấn đấu xây dựng nông thôn mới theo mục tiêu, lộ trình đã đề ra.

Huyện tập trung nghiên cứu tìm hướng phát triển kinh tế - xã hội khu vực xã Nậm Cuổi, Nậm Hăn để khai thác tiềm năng về đất đai, khí hậu. Tăng cường quản lý tài nguyên, đất đai, khoáng sản, nguồn nước; phối hợp thực hiện tốt công tác thẩm định báo cáo kinh tế, kỹ thuật các dự án thủy điện đầu tư trên địa bàn huyện đảm bảo không ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống Nhân dân, bảo vệ môi trường; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy thủy điện đã được cấp phép. Quan tâm phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; tăng cường quản lý, điều hành ngân sách, thu hồi nợ đọng, chống thất thu và tiết kiệm chi ngân sách để tăng chi cho đầu tư phát triển; vận dụng, thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Quản lý, sự dụng hiệu quả các công trình sau đầu tư bằng cơ chế cụ thể, phân cấp rõ trách nhiệm cho từng xã, từng đơn vị trong quản lý và sử dụng công trình hạ tầng. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện. Tăng cường quản lý quy hoạch, thiết lập trật tự, kỷ cương, văn minh thị trấn huyện gắn với khai thác phát triển du lịch.
 
.
Khai thác mủ cao su ở Lùng Thàng

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân; quan tâm thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các chính sách về hỗ trợ đất đai, tín dụng, tạo việc làm, khuyến nông - lâm - ngư, tiêu thụ sản phẩm,... phát triển sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo để giảm nghèo bền vững. Các chính sách dân tộc cần được thực hiện đầy đủ, kịp thời gắn với nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng gia đình, cộng đồng phát triển; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đảm bảo an ninh trật tự, nhất là an ninh nông thôn, an toàn giao thổng cả đường bộ và đường thủy; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; ngăn chặn các hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do.

Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ; rà soát, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; chú trọng phát triển đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; kiện toàn nhân sự các cấp đảm bảo theo đúng đề án nhân sự đã được đại hội đảng bộ các cấp thông qua. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là cơ sở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; giải quyết kịp thời các vụ việc, đơn thứ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Nhân dân. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các nhiệm vụ đặt ra cho huyện để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 là rất lớn, nhưng với quyết tâm cao, sự chủ động, phát huy lợi thế, đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện sẽ khắc phục khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ thuận lợi, khai thác tiềm năng, lợi thế xây dựng Sìn Hồ ngày càng phát triển./. 

Tác giả: Kiên Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 139 | lượt tải:45

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2349 | lượt tải:525

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2497 | lượt tải:1450

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 598 | lượt tải:45

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 1809 | lượt tải:581
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập158
  • Hôm nay40,238
  • Tháng hiện tại1,666,870
  • Tháng trước8,894,895
  • Tổng lượt truy cập16,892,677
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down