Đảng bộ Tân Uyên thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu - 31/05/2019 08:27 202 0
Sau 5 năm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với tinh thần quyết tâm, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Tân Uyên đã đạt được những kết quả tích cực.
Đội văn nghệ quần chúng xã Trung Đồng biểu diễn chào mừng xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
Đội văn nghệ quần chúng xã Trung Đồng biểu diễn chào mừng xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
Nhận thức sâu sắc về xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới là hai chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh, Đảng bộ huyện Tân Uyên đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm, quyết liệt và đạt được những kết quả bước đầu hết sức quan trọng.

 Để tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp và của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, học tập Nghị quyết; căn cứ chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện. Đồng thời, triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phù hợp, qua đó đã nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào đời sống và phát huy hiệu quả thiết thực.  

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Việc xây dựng các thiết thế văn hóa được quan tâm đầu tư, trọng tâm là xây dựng khu sân chơi, bãi tập; hệ thống thông tin, truyền thông; nhà văn hóa xã, thôn, bản, tổ dân phố, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ đã tạo được sự đồng thuận và tham gia tích cực của Nhân dân các dân tộc. Đến nay, toàn huyện đã có 6 nhà luyện tập thể thao; 6/10 xã, thị trấn có nhà văn hóa, 97/140 thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa; nhiều tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học có sân luyện tập thể thao; 9/9 xã có trạm truyền thanh FM; 135 bản, tổ dân phố được trang bị cụm loa truyền thanh không dây. Góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thúc đẩy phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở. 

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm tổ chức thường xuyên, hiệu quả. Hằng năm, huyện duy trì tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc trong huyện; lễ hội xòe chiêng đầu xuân tại các xã, thị trấn. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng được duy trì thường xuyên, ngày càng phát triển sâu rộng, bình quân hằng năm huyện tổ chức từ 13 đến 15 giải thể thao thu hút trên 3.500 lượt vận động viên tham gia; số người tham gia luyện tập thể thao chiếm trên 25% dân số toàn huyện. Văn nghệ quần chúng được chú trọng có nhiều chuyển biến tích cực, hiện nay toàn huyện có 49 đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở và duy trì hoạt động thường xuyên, bình quân mỗi đội tham gia hoạt động biểu diễn ít nhất từ 2 buổi trở lên; định kỳ 2 năm huyện tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng 01 lần, liên hoan tiếng hát người cao tuổi..., đồng thời, các địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí thành phần của Chương trình xây dựng nông thôn mới, các thôn, bản, tổ dân phố đã đưa một số tiêu chí (vệ sinh, môi trường, đời sống văn hóa...) vào quy ước, hương ước và vận động Nhân dân thực hiện. Các hủ tục, lạc hậu trong ma chay, cưới xin, hoạt động mê tín dị đoan từng bước được đẩy lùi. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có nhiều chuyển biến, phần lớn các lễ cưới đều được tổ chức theo nếp sống mới, đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn trang trọng, đầm ấm và tiết kiệm; việc tang lễ đều có sự tham gia của cán bộ thôn, bản, tổ dân phố, được tổ chức nhanh, gọn, chu đáo, không còn hiện tượng để người chết trong nhà từ 4 đến 5 ngày như trước đây, nhưng vẫn phù hợp với phong tục tập quán của từng dân tộc; trên địa bàn hiện nay không còn tình trạng hôn nhân cận huyết; tỷ lệ tảo hôn giảm đáng kể. Quan hệ gia đình, tình làng, nghĩa xóm ngày càng được gắn bó, tình cảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định và được giữ vững. Phong trào xây dựng gia đình, thôn, bản văn hóa được đẩy mạnh, Nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt được những kết quả tích cực, năm 2018 toàn huyện có trên 85% hộ gia đình, gần 72% bản, tổ dân phố, trên 93% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Những kết quả trong thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2018 huyện Tân Uyên đã có  6/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu đến hết năm 2019 sẽ có thêm 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đang phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2020 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Thị trấn Tân Uyên đạt chuẩn đô thị văn minh.

Để thực hiện được mục tiêu trên, thời gian tới Huyện ủy Tân Uyên xác định: Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp ủy các cấp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung vào những nội dung, nhiệm vụ còn hạn chế, yếu kém, những tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, và Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết và mục tiêu xây dựng nông thôn mới; lấy gia đình văn hóa làm hạt nhân, nòng cốt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, là động lực để xây dựng và giữ vững các tiêu chí chuẩn nông thôn mới. Huy động mọi nguồn lực trong xã hội để triển khai thực hiện và cần có sự vào cuộc quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tham gia tích cực của Nhân dân các dân tộc trong huyện. 

Chú trọng triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động về xây dựng và phát triển văn hóa, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm là cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với phương châm người dân là chủ thể thực hiện và là người hưởng thụ. Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện các thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất, kỹ thuật văn hóa đồng bộ, phục vụ hiệu quả việc tổ chức các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, nhất là trong việc tổ chức tuyên truyền, học tập, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở khu dân cư. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hướng mạnh về cơ sở, nhất là văn nghệ quần chúng và thể dục, thể thao toàn dân.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc nêu cao ý thức xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu còn tồn tại trong một bộ phận đồng bào các dân tộc; khắc phục tư tưởng, trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, vào cấp trên; phát huy tinh thần đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư, tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo, tích cực tăng gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Gắn kết chặt chẽ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với việc đánh giá thi đua và xét các danh hiệu văn hóa, để việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện một cách bền vững, góp phần đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Thường xuyên quan tâm chăm lo củng cố, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, văn nghệ các cấp, nhất là cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ kết quả đạt được trong những năm qua và giải pháp đồng bộ trên, nhất định Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Tân Uyên sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu: huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020./.

Tác giả bài viết: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down