Tân Uyên: Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thứ hai - 17/08/2015 08:46 432 0
Những năm qua, huyện Tân Uyên đã tập trung lãnh đạo, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức,… là những giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2015.
Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính huyện Tân Uyên năm 2014 - một hình thức tuyên truyền hấp dẫn, hiệu quả
Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính huyện Tân Uyên năm 2014 - một hình thức tuyên truyền hấp dẫn, hiệu quả
Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt trong tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh. UBND huyện xây dựng, ban hành chỉ thị, các văn bản quy phạm pháp luật và nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện công tác CCHC, trong đó có Kế hoạch CCHC huyện Tân Uyên giai đoạn 2012 – 2015, Chỉ thị số về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính huyện giai đoạn 2014 – 2015, Đề án "một cửa" thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện, và 10 xã, thị trấn giai đoạn và hằng năm; quy chế tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Quy định về Thi đua, Khen thưởng trong phong trào thi đua "Thực hiện cải cách hành chính"...

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC; thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC. Hằng năm, thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC ở các xã, thị trấn và các phòng chuyên môn. Tổ chức khảo sát điều tra xác định chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân chất lượng dịch vụ hành chính công, dịch vụ công tại bộ phận "một cửa" cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện.

Huyện chú trọng công tác tuyên truyền về CCHC thông qua các hình thức truyên truyền trên sóng phát thanh, truyền thanh, truyền hình, bằng băng zôn, khẩu hiệu, pa nô được tăng cường, tổ chức Hội thi tìm hiểu CCHC Nhà nước. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc chung tay của các cấp, các ngành, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, công tác CCHC trên địa bàn huyện Tân Uyên ngày càng được quan tâm và đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả công việc ngày một rõ nét hơn.Giai đoạn 2011 - 2015, HĐND, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chủ trì và phối hợp soạn thảo, xây dựng ban hành 38 văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng với quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền; kịp thời đổi mới quy trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục tính cục bộ trong việc chuẩn bị, soạn thảo các văn bản. Các văn bản quy phạm pháp luật được tổ chức thực hiện và đi vào đời sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Việc thực hiện niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính, trình tự, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, yêu cầu, điều kiện, lệ phí, biểu mẫu,…tại bộ phận một của của UBND huyện và các xã, thị trấn được thực hiện nghiêm túc. Chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” được nâng lên, các quy trình bảo đảm nguyên tắc đơn giản, công khai, đúng luật, nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Trong giai đoạn 2011 - 2015, bộ phận "một cửa" cấp huyện đã tiếp nhận và giải quyết 4.137 hồ sơ; bộ phận "một cửa" cấp xã giải quyết 123.500 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm hạn và đúng hạn ngày một tăng. Chỉ số mức độ hài lòng của công dân đối với sự phục vụ của chính quyền được nâng cao, đạt 89,5%.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay 21/21 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện hoạt động theo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền giữa các cơ quan hành chính cấp huyện và cấp xã được phân cấp hợp lý, đảm bảo kiểm soát và nâng cao tính tự chủ của chính quyền các cấp.

UBND huyện đã xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan chuyên môn và UBND huyện. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng lên, hiện nay bình quân mỗi xã có 5,3 cán bộ, công chức có trình độ đại học chuyên môn, vượt chỉ tiêu kế hoạch; trong tuyển dụng, bổ nhiệm mới cán bộ, công chức, viên chức đều đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định; công tác đánh giá, luân chuyển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được đổi mới và nâng cao chất lượng. Cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, quy chế văn hoá công sở và quy tắc ứng xử theo quy định.

Việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính cho các cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP đã được thực hiện có kết quả khá tốt ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các đơn vị trường học, UBND cấp xã, thị trấn. Đến nay, 21/21 cơ quan thuộc UBND huyện, 10/10 xã, thị trấn, các đơn vị trường học đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản đúng quy định của Nhà nước và thực hiện nguyên tắc dân chủ; 62/62 đơn vị sự nghiệp (trong đó có 49 đơn vị trường học) và 30/30 phòng, ban, UBND các xã, thị trấn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước.

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ngày càng được nâng lên, 21/21 cơ quan chuyên môn, 10/10 xã, thị trấn áp dụng gửi và nhận văn bản bằng hộp thư điện tử, ứng dụng nhiều phần mềm trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Năm 2013, huyện Tân Uyên được tỉnh đánh giá là huyện có chỉ số cải cách hành chính cao nhất khối các huyện trong tỉnh (đạt 10,84/13 điểm), được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích trong thực hiện cải cách hành chính. Các đơn vị được đánh giá thực hiện tốt công tác cải cách hành chính là Văn phòng HĐND, UBND huyện, phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND thị trấn Tân Uyên, UBND xã Nậm Cần,...

Tuy nhiên, việc thực hiện CCHC trên địa bàn huyện Tân Uyên giai đoạn 2011 – 2015 cũng còn gặp khó khăn, hạn chế do trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế; một số ít cơ quan chuyên môn và một số ít xã chưa thật sự quan tâm đến thực hiện CCHC; công tác kiểm tra, giám sát có thời điểm chưa thường xuyên, liên tục; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cơ chế “một cửa” ở cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu.

Huyện Tân Uyên đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu đến năm 2020 xây dựng nền hành chính hiện đại, hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước các cấp thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, mức độ hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân về thủ tục hành chính đạt 80% trở lên.

Các giải pháp được xác định là tiếp tục triển khai và thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về CCHC. Tăng cường thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính. Rà soát, ban hành lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị nhằm xóa bỏ những chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan. Thực hiện tốt các chỉ số CCHC đã được UBND tỉnh ban hành. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, thực hiện việc giao dịch điện tử, mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, đơn vị để bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu của công việc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về CCHC./.

Tác giả bài viết: Phạm Lệ - Huyện ủy Tân Uyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 61-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh"

lượt xem: 426 | lượt tải:78

Số 91-TB/VPTU

Thông báo kết quả chỉ định thầu

lượt xem: 1668 | lượt tải:209

Số: 4049/KH-UBND

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 1340 | lượt tải:160

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 1918 | lượt tải:36
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down