Than Uyên nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Thứ tư - 05/04/2023 03:25 451 0
Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong những năm qua Huyện ủy Than Uyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Thông qua các lớp đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của huyện
Thông qua các lớp đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của huyện
Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học. Huyện ủy ban hành 35 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị. Biên soạn, phát hành tài liệu Chuyên đề giáo dục truyền thống Đảng bộ huyện Than Uyên 70 năm xây dựng và trưởng thành; tài liệu 110 năm thành lập huyện, 15 năm sáp nhập về tỉnh Lai Châu, 10 năm chia tách huyện; tài liệu tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tài liệu giảng dạy lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1945 - 2020... góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến tích cực, các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Huyện ủy đã ban hành Quyết định mở các lớp đào tạo - bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên cơ sở. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng hướng dẫn định hướng công tác nghiên cứu lý luận chính trị; Trung tâm Chính trị xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; trong đó tập trung giáo dục, bồi dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên vận dụng vào tình hình thực tế. Chương trình các lớp đào tạo, bồi dưỡng được xây dựng khoa học, sát với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung, cập nhật những kiến thức mới; chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện cả về nhận thức lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, khả năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, phương pháp công tác và lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Từ năm 2018 - 2022, Trung tâm Chính trị huyện mở 4 lớp cập nhật kiến thức cho 650 lượt, cán bộ cơ sở; 6 lớp đào tạo, 414 học viên; 112 lớp bồi dưỡng, 8.517 lượt học viên; 186 hội nghị thông tin thời sự, 14.450 lượt người nghe; 56 hội nghị báo cáo viên, 7.945 lượt người nghe. Các cơ quan, đơn vị cử 72 cán bộ, công chức, viên chức đi học trung cấp, cao cấp lý luận chính trị.

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, tạo điều kiện cho các giảng viên được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, Huyện ủy thường xuyên tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện và cử tham gia Hội thi cấp tỉnh. Năm 2019 có 7 giảng viên được công nhận là giảng viên giỏi cấp huyện; 1 đồng chí đạt danh hiệu Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh; năm 2021 có 6 đồng chí được công nhận danh hiệu Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện. Năm 2022 có 1 đồng chí đạt giải khuyến khích Hội thi cấp tỉnh.

Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được chú trọng. Nội dung tập trung vào đóng góp ý kiến dự thảo các chương trình, kế hoạch, đề án, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch toàn khoá, từng năm về học tập và làm theo Bác; triển khai công tác nghiên cứu khoa học và đăng ký các đề án, đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có đề tài, sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Trong 5 năm thực hiện 6 sáng kiến cấp tỉnh, 103 sáng kiến cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị gắn việc thực hiện Chỉ thị 23 với tiếp tục thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, Quy định 285-QĐ/TW của Bộ Chính trị về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước. Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác nghiên cứu lý luận, học tập, tạo ra không khí dân chủ, cởi mở và có nguyên tắc trong thảo luận, tranh luận khoa học phục vụ cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện.

Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được thực hiện hiệu quả; tập trung rà soát, giải quyết những vụ việc nổi cộm, bức xúc ngay từ cơ sở, không để hình thành "điểm nóng". Chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời xây dựng phương án, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Toàn huyện có 23 trang fanpage, 3 trang thông tin điện tử, 39 tài khoản facebook, 4 nhóm kín (2 mocha, 2 zalo). Thường xuyên chỉ đạo hoạt động đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống trên nhóm mocha35 về những nội dung có liên quan định hướng dư luận trên mạng xã hội; gặp gỡ, trao đổi, vận động cá nhân gỡ tin bài để ổn định tình hình, ngăn ngừa các vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở.

Tuy nhiên, công tác nghiên cứu lý luận có thời điểm chất lượng chưa cao, một số cán bộ, đảng viên tham gia học tập lý luận chính trị chưa đầy đủ. Một số tổ chức cơ sở đảng chưa quan tâm sát sao đến công tác học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW gắn với Nghị quyết 37-NQ/TW, Quy định 285-QĐ/TW. Tập trung triển khai, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Kịp thời thông tin tình hình thời sự, chính trị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Ðổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng; phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Chú trọng xây dựng Trung tâm Chính trị huyện đạt chuẩn. Kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt tạo động lực cổ vũ, động viên, cấp ủy chính quyền, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc thi đua lao động sản xuất, chiến đấu xây dựng Than Uyên ngày càng phát triển./.

Tác giả: Mai Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 925 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2454 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3678 | lượt tải:1248

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3710 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3985 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập83
  • Hôm nay25,303
  • Tháng hiện tại802,344
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,564,110
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down