Đảng bộ thành phố Lai Châu: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng

Thứ hai - 22/02/2021 14:44 140 0
Trước sự bùng nổ thông tin hiện nay, nhất là sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống truyền thông đại chúng, song nhận thức rõ được ưu thế của hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, những năm qua Đảng bộ thành phố Lai Châu vẫn luôn coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng.
Đảng bộ Công an thành phố Lai Châu tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đến cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong toàn đơn vị
Đảng bộ Công an thành phố Lai Châu tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đến cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong toàn đơn vị
Thực tiễn cho thấy, xã hội càng phát triển thì cũng xuất hiện nhiều phương thức tuyên truyền và mỗi loại hình tuyên truyền đều có những ưu thế và hạn chế nhất định. Trong đó, ưu thế của tuyên truyền miệng chính là: có sự giao tiếp trực tiếp để cung cấp và trao đổi thông tin; có thể thực hiện tuyên truyền nội bộ, thông tin, giải thích những vấn đề mà vì lý do nào đó chưa thể công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền miệng là một hình thức tuyên truyền dân chủ nhất, không mang tính áp đặt, thực hiện được chức năng thông tin 2 chiều (có thể chuyển từ độc thoại sang đối thoại và đây cũng là hoạt động gắn truyền đạt, trao đổi, vừa đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân, vừa nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, lợi ích của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp); có thể sử dụng triệt để nhất ưu thế của ngôn ngữ nói và những tác động của “kênh” phi ngôn ngữ phục vụ cho hoạt động tuyên truyền; có điều kiện và khả năng tiến hành một cách thường xuyên, rộng rãi ở nhiều nơi, trong các điều kiện khác nhau; báo cáo viên có khả năng thích nghi với những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể để tiến hành công tác tuyên truyền… Nhận thức rõ được ưu thế đó, những năm qua Đảng bộ thành phố Lai Châu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng đi vào nền nếp, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Công tác củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn được Thành ủy coi trọng, tiến hành hằng năm, kịp thời bổ sung thay thế những báo cáo viên chuyển công tác, nghỉ chế độ hoặc những báo cáo viên hoạt động kém hiệu quả. Đến nay toàn Đảng bộ có 02 báo cáo viên cấp tỉnh, 23 báo cáo viên cấp thành phố và 213 tuyên truyền viên cơ sở. Nhằm đảm bảo cho hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng được rộng khắp, Thành ủy đã lựa chọn các đồng chí báo cáo viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, chú trọng ưu tiên những đồng chí thực sự tâm huyết, có khả năng truyền đạt tốt và được cơ cấu theo địa bàn các xã, phường, một số cơ quan, đơn vị cần thiết, trọng yếu. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên được nâng lên, 100% báo cáo viên cấp tỉnh, cấp thành phố của Đảng bộ có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trong đó có 4 đồng chí có trình độ trên đại học; 22 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị trở lên, 3 đồng chí có trình độ trung cấp. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng cho các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; đồng thời lồng ghép vào các lớp bồi dưỡng, tập huấn cấp ủy viên cơ sở; năm 2020 đã mở được 2 lớp cho 104 đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn Đảng bộ. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng đã đi vào nền nếp, ngoài việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, văn kiện của Đảng, Đảng bộ thành phố duy trì thường xuyên hội nghị báo cáo viên cấp thành phố kỳ/tháng; đồng thời chỉ đạo, định hướng các chi, đảng bộ cơ sở duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền miệng. Chỉ tính riêng năm 2020, Đảng bộ thành phố đã tổ chức được trên 10 hội nghị báo cáo viên với trên 1.200 lượt người tham dự (trong đó 6 hội nghị do Ban Tuyên giáo thành ủy tổ chức, 8 hội nghị kết nối trực tuyến từ Trung ương và của tỉnh), ngoài ra phối hợp tổ chức 3 hội nghị thông tin chuyên đề tại cơ sở có 459 lượt người tham dự; 28 hội nghị thông tin thời sự lồng ghép trong các hội nghị Ban chấp hành cơ sở mở rộng với trên 1.700 lượt người nghe. Đội ngũ báo cáo viên Thành phố đã thực hiện tuyên truyền tại 423 hội nghị với tổng số trên 81.000 lượt người tham gia; trực tiếp quán triệt tại 646 hội nghị của các chi bộ, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; trên 300 hội nghị quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, với trên 40.000 lượt người tham gia.

Cùng với đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã phát huy tốt vai trò, tích cực, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội. Trong thời gian qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cùng với 17 đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ thành phố đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng, đặc biệt những thông tin liên quan đến những vấn đề nổi cộm, khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời có biện pháp giải quyết, tháo gỡ, xử lý, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, qua theo dõi, đánh giá, công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ thành phố vẫn còn những hạn chế cần tập trung khắc phục. Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò công tác tuyên truyền miệng chưa đầy đủ, thậm chí một số đảng viên còn cho rằng công tác tuyên truyền miệng là của cấp ủy đảng, của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, do đó chưa thực sự quan tâm và chưa tích cực tham gia công tác này. Công tác tuyên truyền ở một số chi bộ cơ sở chưa sâu, chất lượng, hiệu quả hạn chế. Một số báo cáo viên, tuyên truyền viên phương pháp truyền đạt chưa thuyết phục, nhất là trong quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng chưa liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị; chưa gắn thông tin thời sự trong nước, của tỉnh với tình hình của địa phương. Công tác tham mưu, đề xuất, định hướng tuyên truyền, định hướng dư luận có thời điểm, có việc còn chậm, chưa nhạy bén, linh hoạt.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng bộ thành phố Lai Châu xác định:

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng. Coi đây là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất của Đảng bộ, trực tiếp truyền bá sâu rộng nhất chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trước các vấn đề thời sự quan trọng của địa phương, trong nước và quốc tế; góp phần tích cực để tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, hoạt động tuyên truyền miệng phải trở thành một trong những vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống mọi âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động, đi ngược với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp ủy đảng cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo trực tiếp, luôn xác định và coi công tác tuyên truyền miệng là trách nhiệm của toàn Đảng bộ, của cả hệ thống chính trị, trước hết là của người đứng đầu cấp ủy, của tập thể cấp ủy và của mọi cán bộ, đảng viên phải trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động, giải thích đường lối, chủ trương, chính sách  của Đảng, Nhà nước cho quần chúng nhân dân.

Phát huy vai trò của Ban Tuyên giáo Thành ủy trong việc tham mưu giúp cấp ủy tổ chức, quản lý, định hướng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong toàn Đảng bộ. Chú trọng việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công tác tuyên truyền miệng. Trong đó, nội dung tuyên truyền miệng không chỉ dừng lại ở việc quán triệt, học tập, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông báo tình hình thời sự của địa phương, trong nước và quốc tế, mà còn phải tiến hành tuyên truyền để nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống... đồng thời, phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân nhận thức rõ những mặt trái, tiêu cực xã hội để có ý thức phòng, chống; cảnh giác và chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền sai trái, thù địch. Kết hợp giữa xây và chống trong công tác tuyên truyền, lấy xây làm chính, chú ý đến việc phát hiện và nhân rộng những gương người tốt, việc tốt. Về phương pháp tuyên truyền miệng, cần phải đảm bảo tính khoa học, tính Đảng, tính giáo dục, tính nghệ thuật (ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với mỗi loại đối tượng, phát huy được tính sáng tạo, tính trung thực, hấp dẫn). Về hình thức tuyên truyền phải đa dạng phong phú, thông qua hội nghị, hội thảo, sinh hoạt đảng, sinh hoạt các tổ chức quần chúng; hướng dẫn, khuyến khích báo cáo viên áp dụng công nghệ thông tin trong truyền tải thông tin. Thường xuyên quan tâm kiện toàn và bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đảm bảo đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý theo địa bàn, lĩnh vực và tiếp tục nâng cao về chất lượng.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của toàn Đảng nói chung và Đảng bộ thành phố nói riêng trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, nhất là các cấp ủy, tổ chức đảng đang tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Với những giải pháp đã được xác định, nhất định chất lượng công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ thành phố Lai Châu tiếp tục sẽ được nâng lên, góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Tác giả bài viết: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Kế hoạch số 14-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 184 | lượt tải:9

Công văn số 121-CV/TU

Công văn số 121-CV/TU của Tỉnh ủy về việc không tổ chức gặp mặt đầu xuân năm 2021

lượt xem: 578 | lượt tải:33

Công văn số: 984/CV-BCĐ

Công văn hỏa tốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

lượt xem: 608 | lượt tải:28

Công văn số 335/UBND-TH

Công văn của UBND tỉnh về việc không tổ chức bắn pháo hoa dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

lượt xem: 697 | lượt tải:18
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down