Điểm sáng trong học tập và làm theo Bác

Thứ năm - 08/06/2023 03:55 584 0
Phường Tân Phong có diện tích tự nhiên là 570,29 ha; có 14 tổ dân phố, 1 bản, với 3.669 hộ, 13.387 khẩu, gồm 15 dân tộc cùng sinh sống. Là địa bàn trọng điểm về đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của thành phố Lai Châu.
cán bộ, đảng viên tích cực tham gia học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
cán bộ, đảng viên tích cực tham gia học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đảng bộ phường Tân Phong (thành phố Lai Châu) có 23 chi bộ trực thuộc, trong đó có 15 chi bộ bản, tổ dân phố; 8 chi bộ cơ quan với 751 đảng viên. Nhận thức rõ về vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong những năm qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương, tạo niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp.

Quán triệt và thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng uỷ phường đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo giai đoạn và từng năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện tới cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chuyên đề. Từ năm 2022 đến tháng 4/2023, đã tổ chức 140 hội nghị với 4.888 lượt người tham gia học tập. Gắn việc học tập, làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; các phong trào, cuộc vận động và thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao; lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách, theo dõi, chỉ đạo thực hiện ở từng chi bộ, định kỳ cáo kết quả thực hiện. Xác định hai nội dung đột phá (1) Phát triển thương mại và dịch vụ; (2) Xây dựng tổ dân phố tự quản phát triển toàn diện. 01 mô hình tiêu biểu “xây dựng tổ chức đảng; tổ chức hội, đoàn thể; cơ quan, đơn vị điển hình”. Chú trọng lựa chọn đột phá trong khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao hiệu quả công việc của cơ quan, đơn vị tạo chuyển biến rõ nét. Các chi bộ trực thuộc căn cứ tình hình của tổ dân phố, bản, đơn vị, lựa chọn ít  nhất 01 mô hình tiêu biểu của cấp mình để thực hiện xuyên suốt trong giai đoạn 2021 - 2025. Trong kế hoạch của các cá nhân là lãnh đạo chủ chốt các cấp, bao gồm: Người đứng đầu các đơn vị trường học, trạm y tế, công an, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội phường; bí thư đảng ủy, phó bí thư thường trực, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND phường có nội dung đăng ký nêu gương, thực hiện từ 1 đến 2 việc cụ thể thuộc 2 nhóm công việc: (1) Việc khắc phục hạn chế, khó khăn, thiếu sót kéo dài; (2) Việc đột phá, đổi mới, sáng tạo, cấp bách. Kết quả đã có 31 mô hình, 33 nhiệm vụ trọng tâm được triển khai thực hiện, 37 việc đăng ký thể hiện trách nhiệm nêu gương.

Qua 2 năm thực hiện đã đạt được kết quả khá toàn diện. Cấp ủy và 100% chi bộ, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đã quan tâm đưa nhiệm vụ học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt thường kỳ, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, gắn với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng tốt những vấn đề tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ở từng cơ quan, đơn vị đảm bảo sát với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ và niêm yết công khai để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về tư tưởng và hành động, nâng cao ý thức, thái độ trách nhiệm, hiệu quả chất lượng công tác của cán bộ, đảng viên, tạo không khí dân chủ và tinh thần đoàn kết. Từ tháng 5/2021 đến nay, không có trường hợp phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, hành vi gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định.

        Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương được chú trọng thực hiện. Trong 2 năm đã tổ chức kiểm tra, giám sát lồng ghép 3 cuộc tại 6 chi bộ về thực hiện Kết luận 01-KL/TW; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức lồng ghép 21 cuộc kiểm tra với 24 đảng viên, 10 cuộc giám sát với 23 đảng viên, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ, đảng viên khắc phục những tồn tại, hạn chế; phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các hoạt động kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. Trên địa bàn phường có  1.165 hộ, cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Nhân dân tích cực phát triển sản xuất, chăn nuôi, chăm sóc chè, ngô, rau màu, cây ăn quả với tổng diện tích gieo trồng 18,5ha; tổng đàn gia súc có 1.439 con, đàn gia cầm có 11.235. Đạt chuẩn phổ cập giáo dục, chuẩn Quốc gia về y tế; 15/15 bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa, số hộ đạt gia đình văn hóa là 98%; phường đạt chuẩn minh đô thị năm 2018; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 65 triệu đồng.

Học tập và làm theo Bác đã ngày càng lan tỏa, năm 2022 có 116 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 5 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ phường được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Trí Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Thời gian tới phường Tân Phong xác định: Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác để trở thành công việc thường xuyên, quan trọng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, lấy kết quả học tập và làm theo là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên và tổ chức đảng, cán bộ công chức, viên chức cuối năm. Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở các chi bộ trực thuộc để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sự lan toả ngày càng sâu rộng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Phường đã đề ra, xây dựng Tân Phong ngày càng phát triển là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của thành phố./.

Tác giả: Hồng Phượng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 343 | lượt tải:43

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2062 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3102 | lượt tải:1139

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3141 | lượt tải:429

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3384 | lượt tải:498
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập74
  • Hôm nay15,256
  • Tháng hiện tại533,357
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,295,123
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down