Thành phố Lai Châu sau hơn một năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ bảy - 25/02/2017 16:39 487 0
Hơn một năm đầu của nhiệm kỳ, với nỗ lực lớn, quyết tâm cao của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc thành phố, kinh tế - xã hội đã có bước phát triển vượt bậc, với những chỉ tiêu đạt được hết sức ấn tượng. Lương thực có hạt đạt trên 6,5 nghìn tấn, tăng trên 200 tấn so với năm 2015; thu ngân sách nhà nước đạt trên 222 tỷ đồng, tăng 34% so với mục tiêu Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng; 2/2 xã đạt 19 tiêu chí về nông thôn mới, 7/7 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, đạt mục tiêu Đại hội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ III (ảnh: KK)
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ III (ảnh: KK)
Là trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và quan hệ đối ngoại của tỉnh, hơn một năm qua, thực hiện các nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh và đại hội đảng bộ các cấp, thành phố Lai Châu đã khẳng định được vai trò đầu tàu dẫn dắt các địa phương trong tỉnh tạo đà hướng tới hoàn thành thắng lợi các mục tiêu ngay từ đầu nhiệm kỳ. Điểm khởi đầu là Thành ủy Lai Châu đã xác định đúng những vấn đề trọng tâm, cốt lõi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Kịp thời quán triệt học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Cụ thể hóa bằng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, các nghị quyết, đề án chuyên đề; đặc biệt là chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy sát với thực tiễn địa phương.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo sâu sát, nhanh chóng củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ chủ chốt cấp ủy, chính quyền các cấp sau khi tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị chủ động nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, nhất là những vấn đề mới nảy sinh để chỉ đạo, tham mưu giải quyết kịp thời; cải cách hành chính có bước tiến mới với việc thiết lập đường dây nóng tiếp nhận, kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó, tạo nên chuyển biến và thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền, cũng như hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến phường, xã, tổ dân phố, thôn bản.

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã tạo nên khí thế mới trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Nổi bật là kinh tế tiếp tục phát triển khá, cơ cấu chuyển dịch mạnh, thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp gắn với tăng cường áp dụng khoa học - kỷ thuật trong canh tác, mang lại năng suất, sản lượng cao. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Đô thị được quan tâm xây dựng, chỉnh trang, quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý tài nguyên đất, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, giáo dục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng; hoạt động chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Tất cả những điều đó được thể hiện rõ bằng những con số hết sức ấn tượng: Lương thực có hạt đạt trên 6,5 nghìn tấn, tăng trên 200 tấn so với năm 2015; thu ngân sách nhà nước đạt trên 222 tỷ đồng, tăng 34% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội; thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng so với năm 2015; 2/2 xã đạt 19 tiêu chí về nông thôn mới, 7/7 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, đạt mục tiêu Đại hội.

Trong thời gian ngắn, để đạt được kết quả vượt bậc như vậy là hết sức phấn khởi, tự hào. Song nhìn về tiềm năng và thế mạnh của thành phố có thể thấy rằng những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng, nhất là trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế có mặt chưa phù hợp với quy mô và yêu cầu phát triển của một đô thị. Quản lý đất đai, quản lý quy hoạch đô thị, quản lý, sử dụng các công trình sau đầu tư có mặt chưa chặt chẽ; nhiều thiết chế văn hóa còn thiếu và chưa đồng bộ; ý thức, nếp sống văn minh đô thị chuyển biến chậm. Chất lượng một số mặt văn hóa - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu. Cải cách hành chính chưa theo kịp yêu cầu quản lý xã hội.

Nguyên nhân do một số cán bộ, công chức còn thiếu kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý, triển khai thực hiện nhiệm vụ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng ở cơ sở còn thấp; công tác chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính quyền có thời điểm, có việc chưa thực sự quyết liệt; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chưa đổi mới toàn diện; ý thức, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao. Dẫn đến, triển khai quán triệt, học tập, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, vận dụng, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của cấp trên có nơi còn lúng túng, chưa sát điều kiện thực tiễn; việc nắm tình hình, giải quyết những băn khoăn, vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân có lúc, có nơi, có việc chưa kịp thời; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành quy chế quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn minh của một số ít người dân còn hạn chế...
 
6 1 17
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Lai Châu về kết quả sau hơn 1 năm thực hiện NQ đại hội Đảng các cấp (ảnh: TT)

Từ những vấn đề đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố giữa tháng 01/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu cần chủ động phát huy lợi thế, đoàn kết, thống nhất, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ III, quyết tâm chính trị năm 2017 của Đảng bộ tỉnh “Hành động, kỷ cương và hiệu quả”, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; xác định những nhiệm vụ, cách làm cụ thể và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, khoa học, bảo đảm chất lượng, hiệu quả từng công việc gắn với kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả. Việc quan trọng là phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy và nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch của thành phố thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với các phong trào thi đua sâu rộng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở.

Quan tâm mở rộng hợp tác liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh để huy động các nguồn lực đầu tư; khai thác, phát huy tối đa lợi thế của một đô thị mới có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, nhất là thương mại, du lịch và dịch vụ gắn với sản xuất hàng hóa đặc trưng, xúc tiến thương mại nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng phát triển bền vững. Cùng với phát triển kinh tế, để xây dựng thành phố Lai Châu thành một đô thị mới mang bản sắc văn hóa dân tộc cần phải nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, chú ý quy hoạch chi tiết và quản lý quy hoạch, quản lý tài nguyên đất, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, nhất là giáo dục - đào tạo, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của thành phố. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, với trọng tâm là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với đề án xây dựng vị trí việc làm, tinh giản biên chế, bảo đảm bộ máy đồng bộ, tinh gọn, ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, phù hợp về cơ cấu, xuất phát từ làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy được vai trò, chức năng tuyên truyền, vận động, tập hợp của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên ở cơ sở; cấp ủy phải kịp thời, cụ thể trong lãnh đạo, định hướng về mặt chủ trương gắn với thường xuyên tăng cương kiểm tra, giám sát để tạo sự chuyển biến rõ nét và thực chất của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nghiêm túc công tác cải cách hành chính bằng việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị gắn với xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật hành chính.
 
4 2 16
Xây dựng thành phố Lai Châu kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh vững chắc

Từ truyền thống đoàn kết, cách mạng và những kết quả đạt được trong những năm qua; với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc; cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, có thể tin tưởng rằng thành phố Lai Châu sẽ nhanh chóng thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ III./.

Tác giả bài viết: Kiên Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 15/CT-UBND

Chỉ thị Phát động phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 140 | lượt tải:7

Số: 2991/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

lượt xem: 704 | lượt tải:35

Số 662-QĐ/BTGTW

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

lượt xem: 597 | lượt tải:33

Số: 267/CV-BCĐ

Công văn về việc thực hiện biện pháp, phòng chống dịch đối với người từ khu vực có dịch Covid-19

lượt xem: 718 | lượt tải:46
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down