Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, Đại hội của “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”

Thứ sáu - 23/10/2020 16:50 256 0
Sau thời gian chuẩn bị nghiêm túc, công phu, kỹ lưỡng, từ ngày 21 đến ngày 23/10/2020 tại trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được long trọng tổ chức và thành công tốt đẹp. Đây là đại hội của “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025.
Đại hội của đoàn kết: Trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Lai Châu, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn có truyền thống đoàn kết, đồng sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách xây dựng Lai Châu ổn định và từng bước ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, tình trạng kém phát triển, rút ngắn khoảng cách chênh lệch trên tất cả các mặt với các tỉnh trong khu vực. Truyền thống ấy tiếp tục được phát huy cao độ tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn hướng về Đại hội với niềm tin tưởng sâu sắc; tích cực tham gia các phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội; tham gia các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Các đại biểu dự Đại hội phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất trong thảo luận, góp ý vào các văn kiện và biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội, với mục tiêu tổng quát được xác định “... xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước”, cùng 11 chỉ tiêu chủ yếu, 4 chương trình trọng điểm, 4 nhiệm vụ đột phá và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tỷ lệ thống nhất rất cao (đạt 100%). Đặc biệt tinh thần đoàn kết, thống nhất được thể hiện rõ nét trong bầu cử; Đại hội đã thống nhất bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 47 đồng chí (khuyết 02 đồng chí), với tỷ lệ phiếu bầu khá tập trung, có đồng chí đạt tỷ lệ 100% số phiếu bầu; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng với 15 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

Đại hội dân chủ: Tinh thần dân chủ trong Đại hội được phát huy, từ quá trình chuẩn bị đến tổ chức Đại hội. Trong xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ và của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả; tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 100% các ý kiến nhất trí với bố cục, nội dung các văn kiện; có 450 lượt ý kiến góp ý chỉnh sửa một số nội dung; trong đó có nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn với tinh thần xây dựng, trách nhiệm, có giá trị tham gia, góp ý về những vấn đề quan trọng của tỉnh và được nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc. Trong Đại hội đã đảm bảo dân chủ, dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu và đem lại hiệu quả thiết thực trong thảo luận. Trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, từ quá trình giới thiệu, đến thực hiện các quy trình đều đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch theo đúng nguyên tắc, các quy định của Đảng về công tác nhân sự đại hội Đảng. Do đó, danh sách các đồng chí được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình ra Đại hội đều là những đồng chí đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn và có uy tín, được Đại hội tín nhiệm.

Đại hội của kỷ cương: công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng bộ tỉnh chú trọng. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất là nhận diện, phát hiện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong kiểm điểm để khắc phục. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên; đã kiểm tra trên 4.200 lượt tổ chức đảng, tăng 41,7%, trên 21.700 lượt đảng viên, tăng 39,7%; giám sát trên 2.400 lượt tổ chức đảng, tăng 88,8%, trên 4.100 lượt đảng viên, tăng 15,6% so với nhiệm kỳ 2010-2015; thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 950 đảng viên vi phạm. Qua đó, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. 

Nhất là trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp, Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng “... tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn”. Trước đại hội Tỉnh ủy đã tập lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ; giải quyết, xử lý dứt điểm những vụ việc nổi cộm, đơn thư khiếu nại, tố cáo, gắn với tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, Đại hội diễn ra đảm bảo an toàn, không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn. Trong công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện nghiên túc, đúng quy trình trên cơ sở quan điểm: Công tác nhân sự cần chú trọng cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng; tuy nhiên không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác thẩm tra tư tách đại biểu được coi trọng, 100% đại biểu dự Đại hội đều đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn. Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội thống nhất, chặt chẽ, an toàn, Đại hội đã xây dựng nội quy, quy chế làm việc, trích quy chế bầu cử trong Đảng, quán triệt tới toàn thể các đại biểu dự Đại hội và được chấp hành nghiêm túc.

Đại hội của đổi mới và phát triển: Tinh thần đổi mới, phát triển tiếp tục được phát huy theo hướng: Tăng cường năng lực, bản lĩnh chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo tính toàn diện, sâu sát, quyết liệt; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, xử lý những vấn đề nảy sinh, không để bị động, bất ngờ; phát hiện những vấn đề mới, bất cập để điều chỉnh, bổ sung và có giải pháp phù hợp. 

Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội tinh thần đổi mới, phát triển được thể hiện rõ nét cả trong văn kiện và công tác nhân sự. 

Về văn kiện trên cơ sở kế thừa những nhiệm kỳ trước và có nhiều đổi mới phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới. Điểm rất mới của văn kiện nhiệm kỳ này là xác định rõ 3 quan điểm chỉ đạo, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Chủ đề Đại hội được xác định có tính bao quát cao, không đi vào những vấn đề cụ thể và sát với điều kiện thực tiễn phát triển của tỉnh trong tình hình mới. Trong mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn tiếp theo cũng có nhiều điểm mới, với tầm nhìn dài hạn hơn, Nghị quyết Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát “phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước”. Điểm mới trong Nghị quyết Đại hội lần này là xác định rõ 3 quan điểm chỉ đạo (Quan điểm có giá trị chỉ đạo bao trùm, bởi nó vừa phản ánh trình độ lý luận hóa thực tiễn, vừa là căn cứ xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới). Đồng thời, xác định rõ 4 chương trình trọng điểm, 10 nhóm nhiệm vụ và 6 giải pháp trọng tâm, nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế đã được chỉ ra và khai thác tốt tiềm năng lợi thế của tỉnh để phát triển, Nghị quyết đại hội đã xác định 4 nhiệm vụ đột phá. Ban Chấp hành khóa XIII đã dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV và đưa ra Đại hội thảo luận, trên cơ sở đó Ban Chấp hành khóa mới quyết định và triển khai thực hiện, nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn đời sống.

Cùng với đó, công tác nhân sự Đại hội cũng có những điểm mới, ngoài việc thực hiện đúng quy trình 5 bước công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội, những đồng chí được giới thiệu tham gia cấp ủy lần đầu, Tỉnh ủy thành lập các tổ công tác tiến hành khảo sát, thăm dò uy tín tại nơi công tác, làm kênh tham khảo đánh giá chính xác uy tín, năng lực cán bộ. Số lượng ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV được Đại hội thống nhất thông qua là 49 đồng chí (trong đó có 01 đồng chí cán bộ Trung ương luân chuyển), giảm 02 đồng chí (tương ứng 4%) so với khóa XIII (tại Đại hội bầu 47 đồng chí); tỷ lệ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ trẻ tham gia BCH đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy trình, quy định, BCH Đảng bộ tỉnh đảm bảo về chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, mở ra thời kỳ phát triển mới, có ý nghĩa rất quan trọng, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội, nhận thức rõ những thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống đoàn kết và ý chí tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước./.
 

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thông báo triệu tập dự sơ tuyển

Thông báo triệu tập dự sơ tuyển đối với thí sinh dự thi tuyển vào vị trí việc làm thuộc cơ quan Báo Lai Châu, cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 18 | lượt tải:7

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồ

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch nước Lê Đức Anh

lượt xem: 296 | lượt tải:15

ĐC tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-g

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2020)

lượt xem: 375 | lượt tải:35

ĐC Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi ng

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

lượt xem: 283 | lượt tải:7
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down