Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Chủ nhật - 19/12/2021 20:49 2.714 0
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong nhận thức và hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong năm 2021 được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với nòng cốt là Ban Tuyên giáo các cấp và các cơ quan tư tưởng - văn hóa trong tỉnh, công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được tăng cường, đạt được những kết quả rất tích cực.
Công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quân sự - quốc phòng được chú trọng triển khai trong các trường học phổ thông
Công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quân sự - quốc phòng được chú trọng triển khai trong các trường học phổ thông
Bước vào năm 2021, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương nổi bật là Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; năm đầu quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Cũng là năm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp tác động đến mọi mặt đời sống xã hội; cùng với những khó khăn của tỉnh ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của tỉnh nói riêng.

Trong bối cảnh đó, nhận thức rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quốc phòng - an ninh trong xây dựng khu vực phòng thủ, quyết định đến sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và quá trình phát triển của tỉnh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Trong đó công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đóng vai trò quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; trực tiếp góp phần hun đúc lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan tư tưởng -  văn hóa trong tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã chủ động phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Ban tuyên giáo Tỉnh ủy bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 28/12/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021; Kết luận số 31-KL/TU, ngày 23/02/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, hằng tháng định hướng tuyên truyền cho các cơ quan tư tưởng - văn hóa, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; hệ thống ban tuyên giáo, tuyên huấn các cấp tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự - quốc phòng. Các cơ quan tư tưởng -  văn hóa xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú. Các cơ quan báo chí duy trì các chuyên mục “Quốc phòng Lai Châu”; Vì chủ quyền an ninh biên giới”; “Phổ biến pháp luật”…; ngành văn hóa tuyên truyền trực quan, lồng ghép trong các hoạt động thông tin lưu động, chiếu bóng vùng cao; chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền miệng… Công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quân sự - quốc phòng cũng được chú trọng triển khai trong các trường đào tạo, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tới các học sinh, sinh viên. Nội dung tập trung giáo dục lòng yêu nước, truyền thống dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; tuyên truyền Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng; các chiến lược Quốc phòng Việt Nam, bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và tuyên truyền về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh, phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phản động, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch gây ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước, của tỉnh.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, giáo dục truyền thống được quan tâm. Năm 2021 các cơ quan chức năng phối hợp tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng -  an ninh cho các đối tượng theo quy định. Ban Tuyên giáo các cấp phối hợp chỉ đạo tổ chức lồng ghép bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh vào chương trình bồi dưỡng chính trị hè cho trên 11.000 cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên ngành giáo dục trong tỉnh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho trên 6.600 cán bộ, giáo viên thuộc đối tượng 4. Công tác giáo dục truyền thống cũng được coi trọng, ban tuyên giáo, tuyên huấn các cấp làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, giáo dục truyền thống trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong các trường học phổ thông; nhân dịp các ngày kỷ niệm, lễ lớn của đất nước, địa phương (kỷ niệm 42 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; 46 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; 67 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu II; 72 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh; 69 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu…).

Để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, an ninh hệ thống tuyên giáo các cấp đã biên soạn và phát hành hàng vạn trang tài liệu. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã sao in và phát hành Đề cương tuyên truyền về 75 năm truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu II; biên soạn và phát hành 12 số Thông tin nội bộ, 12 số Thông tin chuyên đề, 24 số Thông tin phục vụ lãnh đạo.

Cùng với đó công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc về công tác quân sự - quốc phòng được tăng cường. Ban Tuyên giáo các cấp chủ động phối hợp với các lực lượng triển khai các biện pháp đấu tranh phản bác, nhất là trên internet, mạng xã hội, duy trì có hiệu quả hoạt động các trang facebook, fanpage, yutube của Ban chỉ đạo 35 các cấp. Đồng thời tuyên truyền nêu cao cảnh giác, đấu tranh phòng chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tự do ngôn luận làm phương hại đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc..

Kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đã góp phần quan trọng giúp các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự - quốc phòng; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của Đảng bộ tỉnh và toàn xã hội về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong khu vực phòng thủ tỉnh. Đặc biệt, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng năm 2021; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững, tạo đà cho tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Trước yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong tình hình mới, nhất là quán triệt quan điểm, chủ trương Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quân sự - quốc phòng cần được đặc biệt quan tâm với trọng tâm là: Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng đối với nhiệm vụ quan trọng này. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quân sự - quốc phòng với tinh thần tiến hành đồng bộ bằng nhiều hình thức phù hợp với từng vùng, địa phương, từng đối tượng; nội dung phong phú, thiết thực, tập trung tuyên truyền đầy đủ về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ vụ quân sự - quốc phòng; định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trước các tình huống phức tạp liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tổ quốc; các vấn đề nảy sinh trong thực thi pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng; cung cấp thông tin; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của Quân đội. Gắn công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; củng cố quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, nhân rộng nhân tố mới, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực thi pháp luật; triển khai các chương trình, dự án lớn, giải quyết các vụ việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng được dư luận quan tâm. Tuyên truyền, giáo dục tôn vinh các giá trị truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; chú trọng đi sâu tuyên tuyền về lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ca ngợi dũng khí đấu tranh vì lý tưởng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của nhân dân trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước; truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, của nhân dân trong các thời kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho các đối tượng theo yêu cầu nhiệm vụ./.

Tác giả: Đặng Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 254 | lượt tải:52

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2853 | lượt tải:646

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2998 | lượt tải:1704

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 708 | lượt tải:49

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 2304 | lượt tải:706
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập149
  • Hôm nay27,941
  • Tháng hiện tại257,766
  • Tháng trước1,727,703
  • Tổng lượt truy cập17,211,276
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down