Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII

Thứ năm - 28/06/2018 06:13 686 0
Chiều ngày 17 và sáng ngày 18/01, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 13. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
Dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo, cán bộ theo dõi Lai Châu: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Tổng Biên tập Báo Lai Châu, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu, giám đốc các sở, ngành của tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh dự Hội nghị.
 
Tại Hội nghị, Tỉnh ủy thông qua các nội dung: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ tỉnh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; Kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; báo cáo kết quả kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số điểm: “về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với nhận định, đánh giá và kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2017 như dự thảo Báo cáo đã trình tại Hội nghị; nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của năm là “Hành động, kỷ cương và hiệu quả” đã được triển khai khá đồng bộ, quyết liệt, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi 10/10 chỉ tiêu chủ yếu đã xác định, tạo một bước chuyển biến tích cực trong việc thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII là “Phấn đấu đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020”, những kết quả này sẽ tạo động lực và tiền đề quan trọng để chúng ta bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2018 - năm bản lề của nhiệm kỳ 2015 - 2020”.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, trân trọng cảm ơn các ban xây dựng Đảng Trung ương và cá nhân các đồng chí được phân công phụ trách địa bàn đã luôn quan tâm, theo dõi và giúp đỡ Lai Châu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Về một số hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với những vấn đề đã được chỉ ra trong dự thảo Báo cáo.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra: Đây là năm chúng ta tiếp tục tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là các Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; phải tập trung cao độ cho công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; tiến hành sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020... Đặc biệt, năm 2018 là năm chuyển giao một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, việc duy trì liên tục, kịp thời hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành là hết sức cần thiết để đảm bảo tiến độ, hiệu quả các công việc chung của tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục xác định tinh thần chỉ đạo của năm 2018 là “Hành động, kỷ cương và hiệu quả”, coi đây là quan điểm, tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của cả năm.

Về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định: Tỉnh ủy, cấp ủy, các tổ chức đảng, UBKT các cấp đã chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Chủ động xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017. Qua công tác kiểm tra, giám sát giúp câp ủy nắm rõ tình hình thực tế địa phương, đơn vị và kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị cấp ủy các cấp tăng cường trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo quy chế để tham mưu triển khai Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết so 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quỵết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập… Đối với Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; Nghị quyết sô 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến và định hướng các nội dung trọng tâm để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo tiếp thu, hoàn chỉnh các Kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy.

Đối với báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; kết quả kiểm điểm các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và kết quả kiểm điểm các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2017. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ đã bám sát quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, giữ vững đoàn kết, thống nhất. Từng đồng chí ủy viên luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện tốt quy chế làm việc, gương mẫu thực hiện quy định của Điều lệ Đảng.

Với các nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2018, đồng chí Nguyễn Khắc Chử đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16 ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 16 ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết năm 2018. Tập trung chuẩn bị và đảm bảo các điều kiện cần thiết để Nhân dân và cán bộ, chiến sỹ đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất trong không khí vui tươi, đầm ấm, an toàn và ý nghĩa; quan tâm, chăm lo công tác đảm bảo an sinh xã hội, nhất là việc thực hiện các chính sách với người có công, người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Chú trọng làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh, rét đậm, rét hại và triển khai các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết đảm bảo kịp thời, hiệu quả./.

Tác giả: Khánh Kiên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 152-KH/TU

Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

lượt xem: 10 | lượt tải:1

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 268 | lượt tải:59

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1103 | lượt tải:311

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 865 | lượt tải:83

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 5007 | lượt tải:1059
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập137
  • Hôm nay28,432
  • Tháng hiện tại812,703
  • Tháng trước1,119,475
  • Tổng lượt truy cập18,885,688
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down