Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018

Chủ nhật - 13/01/2019 21:48 924 0
Sáng ngày 10/1, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Cán sự đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Quang cảnh Hội nghị tại Hà Nội
Quang cảnh Hội nghị tại Hà Nội
Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự đảng, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Điểu K'Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, bộ trưởng, trưởng các ngành, bí thư và chủ tịch các tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; Trưởng Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy; lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận Trung ương.

Tại điểm cầu Lai Châu có đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Tham gia giải quyết có hiệu quả hơn những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Quan tâm lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tăng cường chỉ đạo, triển khai “Năm dân vận chính quyền”, tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận được quan tâm.

Những kết quả quan trọng trên đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động tổ chức thực hiện, đưa ra nhiều giải pháp, mô hình ”Dân vận khéo” để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được tăng cường; công tác cải cách hành chính nhà nước, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc.

Dân chủ, công khai minh bạch và phòng chống tham nhũng, lãng phí được quán triệt thực hiện trong cả hệ thống chính trị; kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ cũng được thực hiện tốt và đạt kết quả thiết thực. Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền đã góp phần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện thể chế xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Công tác dân vận, dân chủ luôn gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua do Trung ương phát động.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong năm qua tinh thần liêm chính, phục vụ người dân đã khởi động tốt hơn. Niềm tin xã hội, niềm tin nhân dân, niềm tin thị trường tăng hơn. Thành quả đó có đóng góp của công tác dân vận.

Thủ tướng nhấn mạnh, bước sang năm 2019 và những năm tiếp theo, hành trang lớn nhất của chúng ta không chỉ là con số, chỉ số đã đạt được năm 2018 mà sâu sắc hơn cả chính là niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, của hệ thống chính trị. Sức mạnh lớn nhất của chúng ta chính là sức mạnh của ý Đảng, lòng dân, sức mạnh của sự chung sức, đồng lòng và cả đồng bộ giữa tư duy với hành động, giữa Chính phủ với các bộ, ngành Trung ương và địa phương, giữa các địa phương với nhau cũng như trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn, năm 2019 tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ. Trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019; trong đó, cần tập trung quyết liệt, hiệu quả hơn trong giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu. Chính quyền các cấp phải tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương của Đảng và nghị quyết của Quốc hội đề ra, mà Chính phủ đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2019.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh giảm biên chế, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường và mở rộng dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện nghiêm Luật tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường đối thoại với nhân dân. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông; đẩy mạnh công tác dân vận của lực lượng công an và quân đội; thường xuyên sơ kết, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác dân vận của Đảng…

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định, nhìn lại một năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận của hệ thống chính trị đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Những yêu cầu của công tác dân vận, những bài học kinh nghiệm trong quan hệ giữa Đảng với nhân dân, giữa chính quyền và hệ thống chính trị với nhân dân là những câu trả lời quan trọng cho việc tăng cường và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Việc quyết định lựa chọn năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền” góp phần thúc đẩy công tác dân vận chính quyền các cấp, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính nhà nước trong mối quan hệ với nhân dân. Đó không chỉ là chính sách liên quan đến cuộc sống của nhân dân; tổ chức thực thi có hiệu quả mà còn là thực lòng lắng nghe, thực tâm giải quyết kiến nghị, bức xúc của người dân, xây dựng hình ảnh chính quyền của dân, do dân, vì dân.
Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp năm 2019 tiếp tục nâng cao chất lượng 07 nội dung dân vận chính quyền trong Chương trình phối hợp về công tác dân vận, giai đoạn 2016-2021 của Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ đề ra, cùng với việc thực hiện phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ của Chính phủ, các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng sẽ góp phần quan trọng cho thành công của công tác dân vận của Đảng.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”./.

Tác giả bài viết: Thu Nguyen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 61-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh"

lượt xem: 300 | lượt tải:51

Số 91-TB/VPTU

Thông báo kết quả chỉ định thầu

lượt xem: 1547 | lượt tải:182

Số: 4049/KH-UBND

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 1226 | lượt tải:143

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 1854 | lượt tải:36
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down