Hướng dẫn khung tiêu chí mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Thứ ba - 07/05/2024 23:47 481 0
Ngày 03/5/2024, Tỉnh uỷ ban hành Hướng dẫn số 05-HD/TU về khung tiêu chí mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Trang Thông tin điện tử Tỉnh uỷ trích đăng nội dung chính Hướng dẫn, như sau:
Theo đó, Khung tiêu chí, thẩm quyền, quy trình công nhận "chi bộ bốn tốt", “đảng bộ cơ sở bốn tốt”được thể hiện như sau:

1. Khung tiêu chí

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ chính trị nội bộ.

- Kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra hoặc được cấp trên giao; hoàn thành 100% trở lên chỉ tiêu kết nạp đảng viên theo kế hoạch của cấp trên giao; thực hiện tốt các phong trào thi đua ở thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo quy định; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân và kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh thuộc thẩm quyền.

- Liên hệ mật thiết với Nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân; lãnh đạo Nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Lãnh đạo xây dựng chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hằng năm được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

- Đối với đảng bộ cơ sở phải có 100% tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 70% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

b) Chất lượng sinh hoạt tốt

- Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ, thực hiện đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi sinh hoạt tư tưởng, nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên.

- Xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của cấp ủy, chi bộ khoa học, dân chủ, sát thực tiễn.

- Kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp trên, các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước, tình hình thời sự trong và ngoài nước.

- Đánh giá tình hình tư tưởng và những diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo; kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và xác định nhiệm vụ tháng tới cần tập trung vào các vấn đề trọng tâm, cụ thể, bức xúc trước mắt, đồng thời phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng của đảng viên để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

- Trong sinh hoạt phải thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của cán bộ, đảng viên, tạo không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình. Các nghị quyết, kết luận và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ được ban hành đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, khả thi.

- Đối với chi bộ phải có 100% các buổi sinh hoạt chi bộ được xếp loại "Khá" trở lên; hằng quý tổ chức sinh hoạt chuyên đề bảo đảm chất lượng, hiệu quả theo quy định.

c) Đoàn kết, kỷ luật tốt

- Tập thể cấp ủy, chi bộ, đảng bộ đoàn kết, thống nhất; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, đề cao và thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình, bảo vệ những đảng viên thẳng thắn đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong Đảng.

- Phát huy quyền, trách nhiệm và tính nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tham gia xây dựng, thực hiện nghị quyết của chi bộ, đảng bộ.

- Thực hiện nghiêm túc quy định, quy chế, nội quy và chế độ làm việc; cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc phân công nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể mà mình là thành viên.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tăng cường ý thức kỷ luật của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.
d) Cán bộ, đảng viên tốt

- Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực công tác. Đăng ký và thực hiện tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm theo quy định.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, quan hệ mật thiết với Nhân dân. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy nơi cư trú.

- Trách nhiệm, tác phong, lề lối, phương pháp làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ đúng nguyên tắc; nêu cao tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Thực hiện tốt chức trách, quyền hạn theo quy định; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm (đối với cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao bảo đảm đúng tiến độ, khối lượng, chất lượng, hiệu quả).

- Không có đảng viên bị xử lý kỷ luật, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương. Đối với chi bộ phải có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên, trong đó có từ 70% được xếp loại chất lượng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.

2. Thẩm quyền và quy trình công nhận

- Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh xét, quyết định công nhận mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” cho chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở (theo mẫu 01-QĐ gửi kèm).

- Đảng ủy cơ sở xét, quyết định công nhận mô hình “chi bộ bốn tốt” cho chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận (theo mẫu 02-QĐ gửi kèm).

- Việc xét, công nhận mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” được thực hiện cùng với việc đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng bộ cơ sở hằng năm; là một trong các tiêu chí xét khen thưởng chi bộ, đảng bộ cơ sở. Quy trình đánh giá, công nhận thực hiện như quy trình đánh giá, xếp loại tổ chức đảng; chi bộ, đảng ủy cơ sở tự đánh giá, đề xuất; cấp có thẩm quyền bỏ phiếu kín, quyết định công nhận khi đạt cả 4 tiêu chí: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt (theo Phiếu đánh giá mẫu 03-PĐG gửi kèm).

Tác giả: Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 345 | lượt tải:43

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2064 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3105 | lượt tải:1139

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3143 | lượt tải:429

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3386 | lượt tải:498
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập80
  • Hôm nay16,960
  • Tháng hiện tại535,061
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,296,827
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down