Kết quả bước đầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn ở Lai Châu

Thứ hai - 31/12/2018 08:21 1.388 0
Đến nay, các địa phương, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện đã xây dựng xong kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; UBND tỉnh, các huyện, thành phố, các ngành đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Nhìn chung các địa phương, cơ quan, đơn vị đã bám sát Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch cơ bản đảm bảo chất lượng, kịp thời, sát với tình hình thực tiễn xác định được nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện.
Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức, đơn vị được thực hiện bảo đảm theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh
Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức, đơn vị được thực hiện bảo đảm theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành chức năng, nhiệm vụ theo quy định; đảm bảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đồng thời phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; từng bước khắc phục sự chồng chéo. Đến nay, có 19 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã được sửa đổi, bổ sung; hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện.

Tập trung rà soát, sắp xếp giảm đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể CT-XH và cơ cấu bên trong các tổ chức trực thuộc; sắp xếp, sáp nhập các tổ chức hoạt động không hiệu quả, các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đồng: 07 đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh thành Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh; Trường Trung cấp y, Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú, Trường Cao đẳng Cộng dồng tỉnh thành một đầu mối đào tạo nghề công lập; trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông cấp huyện thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện; 3 trung tâm xúc tiến trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương thảnh Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 3 trung tâm thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh (Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Đoàn Nghệ thuật tỉnh) thành 01 Trung tâm; các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ thành 01 đơn vị và các phòng chuyên môn thuộc một số sở, ban, ngành, đoàn thể (Cơ quan Tỉnh đoàn, Sở Nội vụ, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Sở Công thương).

Đến tháng 10/2018, toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 124 tổ chức, trong đó: 23 phòng, ban, chi cục, đơn vị thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 33 tổ chức thuộc chi cục; 10 đơn vị thuộc trung tâm y tế; 02 đơn vị thuộc UBND huyện; 56 trường học; giảm 109 lãnh đạo (68 cấp trưởng, 41 cấp phó).

Tỉnh uỷ đã cho ý kiến về đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư và tổ chức lại Văn phòng Tỉnh uỷ để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của các ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; đề án sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông. Các tổ chức bộ máy mới chính thức đi vào hoạt động từ 01/01/2019.

111 12 18
Tỉnh uỷ, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc
Nghị quyết số 18, số 19- NQ/TW tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện

 
Ban hành kế hoạch sử dụng biên chế của hệ thống chính trị đến năm 2021, trong đó xác định rõ số lượng biên chế phải tinh giản từng năm và đảm bảo đến năm 2021 đạt 10,37% so với biên chế được Trung ương giao năm 2015; đã thực hiện tinh giản từ năm 2015 đến nay là 1.049 biên chế (riêng từ tháng 10/2017 đến nay là 692 biên chế).

Chuẩn bị thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện tại 136 cơ quan, địa phương (trong đó: cấp tỉnh 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; 08 UBND huyện, thành phố; 108 xã, phường, thị trấn); các cơ quan, đơn vị đã thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chê một cửa, một cửa liên thông.

Các ban chỉ đạo trên địa bàn tỉnh hiện nay hoạt động kiêm nhiệm, không bố trí biên chế chuyên trách. Việc sắp xếp các ban quản lý dự án theo quy định của Luật xây dựng và các văn bản có liên quan được thực hiện và đã hoàn thành trong năm 2016; giảm 4 ban quản lý dự án cấp tỉnh và 2 ban quản lý dự án cấp huyện, cụ thể: Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý các công trình của tỉnh, bộ phận đầu tư xây dựng thuộc Ban quản lý dự án Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị Sở Y tế; thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý dự án Sở Giao thông Vận tải; thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý dự án chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát trien nông thôn và Ban quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư tỉnh. Sắp xếp ở mỗi huyện chỉ có 01 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên cơ sở tổ chức lại các ban quản lý dự án hiện có ở địa phương.

Trong quý III năm 2018 đã thực hiện xong việc bố trí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị ở 8/8 huyện, thành phố; thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ ở 01 đảng bộ (thành phố Lai Châu), tiếp tục triển khai và hoàn thành vào thời điểm đại hội MTTQ cấp huyện năm 2019. Tỉnh uỷ cũng đã cho chủ trương và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trưởng ban tổ chức kiêm trưởng phòng nội vụ huyện Nậm Nhùn; chủ nhiệm UBKT kiêm chánh thanh tra huyện Tam Đường.

Thực hiện mô hình Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND tỉnh; 5/8 huyện, thành phố thường trực cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; 47 xã, phường, thị trấn thường trực cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND (trong đó 20 bí thư cấp uỷ là chủ tịch HĐND); 01 xã thực hiện bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã.

Toàn tỉnh hiện có 1.145/1.169 thôn, bản, tổ dân phố chưa đảm bảo quy mô về số hộ, trong đó có 878 thôn, bản, tổ dân phố chưa đạt 50% quy mô về số hộ. Tỉnh uỷ đã cho chủ trương về đề án sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định đến năm 2021; dự kiến sáp nhập 435 thôn, bản, tổ dân phố thành 217 thôn, bản, tổ dân phố (giảm 218 thôn, bản, tổ dân phố). Năm 2018 thực hiện sáp nhập 60 bản, khu phố thành 29 bản, khu phố tại 05 huyện (Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ, Mường Tè).

UBND tỉnh đã ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND về chế độ, chính sách những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố. Theo đó, số người hoạt động không chuyên trách cấp xã 2.185, bình quân 20,23 người/xã; được hưởng hệ số phụ cấp cao nhất 1,0, thấp nhất 0,35. Số người hoạt động không chuyên trách thôn, bản, tổ dân phổ 12.941, bình quân 11,07 người/thôn, bản, tố dân phố; được hưởng hệ số phụ cấp cao nhất 0,7, thấp nhất 0,2.

Cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố kiêm nhiệm các chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Trong trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì được hưởng 50% mức phụ cấp của các chức danh kiêm nhiệm cộng dồn. Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

112 12 18
Thực hiện tốt công tác quản lý biên chế; bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức hợp lý
 
Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, bản, tổ dân phố được triển khai và nhân rộng trong toàn tỉnh qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Toàn tỉnh hiện có 981 mô hình, tăng 23 mô hình so với năm 2017.

Công tác kết nạp đảng viên luôn được cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ việc xây dựng kế hoạch đối với công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, chú trọng những nơi còn ít đảng viên nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Năm 2015, 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ độc lập, tiếp tục được duy trì và giữ vững kết quả đến nay.

Ban hành Chương trình hành động xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân, phấn đấu đến 2020 kết nạp 30 đảng viên trở lên, trên 8% doanh nghiệp tư nhân có đảng viên, 1,5% doanh nghiệp có tổ chức đảng. Từ tháng 10-2017 đến nay đã thành lập 2 tố chức đảng ngoài Nhà nước; kết nạp 09 đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân (trong đó có 01 chủ doanh nghiệp).

Đã rà soát, sắp xếp, giảm 98 đơn vị (cấp tỉnh: 40 đơn vị thuộc sở, chi cục, trung tâm; cấp huyện: 58 đơn vị sự nghiệp khác và trường học thuộc các huyện, thành phố); giảm 546 biên chế sự nghiệp do sắp xếp tổ chức bộ máy (trong đó 31 biên chế hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) so với năm 2017.

Chỉ đạo thực hiện phân loại và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể: 02 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; 22 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; 77 đơn vị do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Nhìn chung, sau một năm thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Trung ương, kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, việc thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức, đơn vị được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành thực hiện bảo đảm theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Sau sắp xếp các tổ chức bộ máy đã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cơ quan, tổ chức được phân định rõ ràng, điều chỉnh, bố sung phù hợp; cơ bản đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, bất cập trong thực hiện chức năns, nhiệm vụ ỏ' một số cơ quan, đơn vị./.

Tác giả bài viết: Lê Công

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 337 | lượt tải:9

Số: 3600/UBND-VX

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trong hoạt động cộng đồng tập trung đông người nhằm phục hồi du lịch và phát triển kinh tế xã hội

lượt xem: 756 | lượt tải:44

Số: 130/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021

lượt xem: 854 | lượt tải:36

Số: 3505/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

lượt xem: 909 | lượt tải:9
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down