Lai Châu với bài học phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945

Thứ ba - 25/08/2020 08:51 757 0
Cách đây 75 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 triệu người dân Việt Nam đã vùng lên lật đổ chế độ thực dân, phong kiến giành độc lập cho dân tộc. Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta nhiều bài học quý báu; trong đó có bài học về xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thấm nhuần sâu sắc bài học đó, những năm qua Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của địa phương và giành được những thắng lợi quan trọng, đưa Lai Châu từng bước tiến lên, phát triển vững chắc.
Khí thế hào hùng của Cách mạng tháng Tám năm 1945
Khí thế hào hùng của Cách mạng tháng Tám năm 1945
Vào đầu năm 1945, trước những chuyển biến mau lẹ của tình hình thế giới, tạo thuận lợi lớn cho cách mạng Việt Nam và phong trào đấu tranh của quần chúng trong nước phát triển mạnh mẽ. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta nhận định: thời cơ giành thắng lợi đã tới! Đêm 13-8-1945, Ủy ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1: Hiệu triệu toàn dân đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 14-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) nhận định thời cơ đã đến, quyết định tổng khởi nghĩa trong toàn quốc, giành chính quyền trước khi quân đồng minh vào Đông Dương. Trong thư kêu gọi đồng bào cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.  

Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ, cả dân tộc muôn người như một, vùng lên, tạo thành ưu thế áp đảo, giáng một đòn quyết định vào các cơ quan đầu não, làm tê liệt mọi sự kháng cự của phát xít Nhật và bọn tay sai, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 02-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.  

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý về nghệ thuật khởi nghĩa, nghệ thuật tạo thời cơ và nắm thời cơ; về giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH;... và đặc biệt là bài học về xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT). Đó là, khối đại đoàn kết toàn dân, nòng cốt là liên minh công - nông - trí thức; trên cơ sở lợi ích, nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân để tổ chức, tập hợp họ vùng lên đấu tranh “lấy sức ta giải phóng cho ta”. Vì thế, Cách mạng Tháng Tám đã tạo nên một cao trào cách mạng rộng khắp, mạnh mẽ chưa từng thấy với đông đảo lực lượng tham gia, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp, mọi thành phần kinh tế, mọi giới và mọi thành viên trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. 

Sức mạnh khối ĐĐKTDT trong Cách mạng Tháng Tám là sức mạnh của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối cách mạng đúng đắn. Đường lối đó luôn thể hiện tư tưởng xuyên suốt của Đảng: cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Như vậy, quan điểm “đem sức ta mà giải phóng cho ta”, một mặt khẳng định sức mạnh nội lực, mặt khác kế thừa, phát triển tư tưởng “lấy dân là gốc” của dân tộc ta. Mục tiêu của Cách mạng Tháng Tám là đem lại lợi ích tối cao cho dân tộc, vì lợi ích của nhân dân lao động và quyền thiêng liêng của con người; đó là: đánh đổ thực dân phong kiến, giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân,... Vì thế, trước lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Mặt trận Việt Minh, toàn dân đã nhất tề đứng lên giành chính quyền.

Là tỉnh miền núi biên giới, xa trung tâm cách mạng, chưa có tổ chức đảng lãnh đạo nên phong trào Cách mạng tháng Tám tại Lai Châu hầu như không có, chỉ  duy nhất có châu Quỳnh Nhai giành được chính quyền. Vì vậy, ngay sau khi được thành lập ngày 10/10/1949, Ban cán sự Đảng Lai Châu đã tập trung lãnh đạo tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin theo Đảng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ làm cách mạng. Đặc biệt là thực hiện lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu nhân dịp thị trấn Lai Châu được giải phóng tháng 12 năm 1953, trong đó có nội dung: “Đoàn kết thân ái giúp đỡ lẫn nhau”. Trải qua 67 năm làm theo lời Bác dặn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Lai Châu luôn phát huy truyền thống đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước toàn Đảng bộ đoàn kết thống nhất lãnh đạo Nhân dân các dân tộc vừa sản xuất, vừa chiến đấu; mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn và âm mưu thâm độc của kẻ thù chia rẽ sự đoàn kết các dân tộc nhưng 20 dân tộc anh em trong tỉnh vẫn đồng sức, đồng lòng đấu tranh chống âm mưu thâm độc của kẻ thù; đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, trong sản xuất, cùng nêu cao khẩu hiệu “tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng”; cố gắng hết sức mình, nỗ lực tăng gia sản xuất, đóng góp nhiều công sức, vật lực cho kháng chiến, giúp đỡ cán bộ, bộ đội, góp phần cùng với quân, dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và giải phòng hoàn toàn miền nam thống nhất Tổ quốc. Nhất là sau các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, đồng bào các dân tộc cùng đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau khắc phục hậu quả chiến tranh, ra sức tăng gia sản xuất, tiết kiệm, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương ổn định và phát triển. Đồng thời, thực hiện tốt nghĩa vụ quốc tế, đoàn kết, hợp tác với các tỉnh Bắc Lào, góp phần xây đắp tình cảm sâu nặng, thủy chung, trong sáng giữa Nhân dân Việt Nam và Nhân dân Lào anh em. 

Sau khi chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (mới) năm 2004, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc Lai Châu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, vùng miền, vững niềm tin theo Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nổi bật như: di dân, tái định cư các công trình thuỷ điện; trồng và phát triển cây cao su; chung tay xây dựng nông thôn mới... Đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người cán bộ cách mạng; xây dựng tình đồng chí, đồng đội thân ái. Quân, dân một lòng, 20 dân tộc anh em cùng kề vai sát cánh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo và sự nghiệp đổi mới của Đảng, luôn bám sát và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của tỉnh không ngừng phát triển; an ninh, quốc phòng luôn ổn định và được tăng cường; đời sống đồng bào các dân tộc được nâng cao cả về vật chất và tinh thần; hệ thống chính trị, khối đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố và lớn mạnh. Lai Châu đã từng bước ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và tình trạng kém phát triển.
Nhân dân các dân tộc Lai Châu đoàn kết, tích cực lao động sản xuất xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương.
Nhân dân các dân tộc Lai Châu đoàn kết, tích cực lao động sản xuất xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương.
Trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới, bài học về xây dựng và phát huy sức mạnh ĐĐKTDT trong Cách mạng tháng Tám vẫn luôn có giá trị thực tiễn và có tính thời sự sâu sắc. Vì vậy,  chúng ta phải thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác vận động quần chúng; nhất là Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Qua đó, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về yêu cầu, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng khối ĐĐKTDT. 

Các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, lấy đoàn kết trong cấp ủy, tổ chức đảng là hạt nhân; tập trung xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, trách nhiệm cùng đồng bào củng cố, phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc. Tập trung thực hiện tốt chính sách dân tộc, an sinh xã hội, chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống, nhất là phát triển kinh tế, xã hội vùng sâu, vùng xa, biên giới, bảo đảm các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị; phát huy vai trò khu dân cư, dòng họ, người có uy tín ở cơ sở; vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, khu dân cư đoàn kết, đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với Nhân dân.

Xây dựng, củng cố tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phối hợp chặt chẽ, thống nhất hành động, cụ thể, sâu sát quần chúng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, hướng mạnh hoạt động về cơ sở. Thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động nắm tình hình, kịp thời phản ánh, tham mưu với cấp ủy, chính quyền và tích cực tham gia giải quyết các vấn đề thiết thực trong sản xuất và đời sống Nhân dân. Xây dựng các phong trào thi đua, các cuộc vận động sâu rộng, thiết thực với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, cơ sở; tổ chức tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9), chúng ta càng thêm tự hào về chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng phát triển./. 

Tác giả bài viết: Đặng Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 1468/UBND-VX

Công văn về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa và "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19

lượt xem: 512 | lượt tải:127

Số 77-KH/TU

Kế hoạch triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 316 | lượt tải:12

Số 839-CV/TU

Công văn về phối hợp triển khai Chương trình Chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 1835 | lượt tải:489

Số 831-CV/TU

Công văn về việc đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sỹ

lượt xem: 1831 | lượt tải:577
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 84
  • Hôm nay: 1,767
  • Tổng lượt truy cập: 7,477,587
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down