Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh có trách nhiệm dự sinh hoạt với đảng ủy cấp xã và dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư

Thứ ba - 13/11/2018 06:40 1.563 0
Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, ngày 08-10-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 13-QĐ/TU quy định trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo chủ chốt huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cán bộ) dự sinh hoạt với đảng ủy xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là đảng ủy cấp xã) và dự, theo dõi, hướng dân sinh hoạt chi bộ thôn, bản, tổ dân phố (sau đây gọi chung là chi bộ khu dân cư).
Cán bộ được phân công có trách nhiệm cùng với cấp uỷ huyện nắm tình hình thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên ở địa bàn xã
Cán bộ được phân công có trách nhiệm cùng với cấp uỷ huyện nắm tình hình thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên ở địa bàn xã
Về nguyên tắc, Điều 1 quy định, cán bộ được phân công dự sinh hoạt với đảng ủy cấp xã và dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không lấy danh nghĩa thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ để chỉ đạo khi không được uỷ quyền.

Về trách nhiệm và quyền hạn, Điều 2 quy định: Cán bộ được phân công có trách nhiệm cùng với cấp uỷ huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cấp ủy huyện) nắm tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên ở địa bàn xã; những vấn đề khó khăn, vướng mắc. Tham gia ý kiến trong việc đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ xã và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên. Dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư ở địa bàn xã được giao phụ trách. Kịp thời báo cáo các vấn đề phức tạp, đột xuất phát sinh, báo cáo định kỳ tình hình hoạt động của đảng bộ xã, kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ khu dân cư thuộc địa bàn được phân công với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách đảng bộ huyện theo quy định.

Cán bộ được phân công có quyền tham gia ý kiến đối với đảng ủy xã về các vấn đề như: Về chương trình, quy hoạch, kế hoạch và kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, hằng năm. Việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo; công tác tiểp công dân, giải quyểt đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vấn đề phức tạp nảy sinh cần tập trung giải quyết. Việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, dư luận quần chúng nhân dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc củng cố xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc của cấp uỷ, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tố chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ và thường trực đảng uỷ; thường trực hội đồng nhân dân, điều hành của uỷ ban nhân dân, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã. Việc củng cố, xây dựng chính quyền và thực hiện chương trình cải cách hành chính; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chỉ bộ.

Trong quá trình nắm tình hình hoạt động của đảng bộ xã, nếu phát hiện tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ đó có thiếu sót, khuyết điểm phải kịp thời nhắc nhở, uốn nắn; nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải kịp thời trao đổi, kiến nghị cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra cấp uỷ có thẩm quyền xem xét theo quy định và báo cáo với đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách đảng bộ huyện.

Về chế độ làm việc, mối quan hệ công tác được quy định tại Điều 3, theo đó cán bộ được phân công chủ động bố trí thời gian đi cơ sở dự sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đảng ủy, nắm tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh tại các chi bộ, đảng bộ xã được phân công. Định kỳ hằng quý dự họp với đảng uỷ xã tham gia ý kiến trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Định kỳ 6 tháng dự sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư ở đảng ủy xã được phân công để theo dõi, hướng dẫn chi bộ sinh hoạt. Thường xuyên trao đổi với Thường trực, Ban Thường vụ huyện uỷ và báo cáo đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách đảng bộ huyện về những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với đảng bộ xã được phân công.

Thực hiện mối quan hệ công tác: (1) Đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công dự sinh hoạt vói đảng ủy cấp xã và dự, theo dõi, hưóng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư có trách nhiệm trao đổi, thống nhất ý kiến với đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách đảng bộ huyện. Cán bộ được phân công dự sinh hoạt với đảng ủy cấp xã, chi bộ khu dân cư có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách đảng bộ huyện về những vấn đề có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phụ trách đảng bộ huyện, thường xuyên trao đổi thông tin, những chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có liên quan đến cơ sở. (2) Đối với thường trực, ban thường vụ cấp ủy huyện: Là mối quan hệ phối hợp trong nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Thường trực cấp ủy huyện thường xuyên cung cấp thông tin, các chủ trương, định hướng, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thổng chính trị của huyện, thành phố và tình hình mọi mặt của cơ sở với đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh được phân công dự sinh hoạt với đảng ủy cấp xã, chi bộ khu dân cư.

Về chế độ thông tin báo cáo, Điều 4 quy định, định kỳ hằng quý, đảng uỷ xã có trách nhiệm báo cáo (báo cáo quý của đảng ủy) với đồng chí cán bộ được phân công dự sinh hoạt với đảng ủy về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh, đột xuất (nếu có). Định kỳ hằng năm (trước 31/12) cán bộ được phân công dự sinh hoạt với đảng ủy cấp xã, chi bộ khu dân cư có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Quy định này về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy cấp xã và cán bộ được phân công dự sinh hoạt với đảng ủy cấp xã và dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy định này./.

Tác giả bài viết: TT

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 337 | lượt tải:9

Số: 3600/UBND-VX

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trong hoạt động cộng đồng tập trung đông người nhằm phục hồi du lịch và phát triển kinh tế xã hội

lượt xem: 757 | lượt tải:44

Số: 130/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021

lượt xem: 854 | lượt tải:36

Số: 3505/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

lượt xem: 909 | lượt tải:9
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down