Một số khó khăn trong đối mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn ở Lai Châu

Chủ nhật - 30/12/2018 19:23 23.686 0
Hơn một năm qua, Tỉnh uỷ, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18, số 19- NQ/TW và kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Nhìn chung các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cơ bản đảm bảo chất lượng, xác định được nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện
Nhìn chung các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cơ bản đảm bảo chất lượng, xác định được nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện
Nhìn chung các huyện ủy, thành ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan, đơn vị đã bám sát Nghị quyết số 18, số 19-NQ/TW của Trung ương, kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cơ bản đảm bảo chất lượng, xác định được nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện. Tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kế hoạch số 10-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ và tiến độ thời gian.

Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức, đơn vị được thực hiện bảo đảm theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Sau sắp xếp các tổ chức bộ máy đã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cơ quan, tổ chức được phân định rõ ràng, điều chỉnh, bố sung phù hợp; cơ bản đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, bất cập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở một số cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tốt công tác quản lý biên chế; bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức hợp lý. Việc xây dựng vị trí việc làm, thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở với quyết tâm cao. Công tác cải cách thủ tục đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện; rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo hướng gọn nhẹ, đơn giản và công khai đúng quy định.

101 12 18
Trong quá trình triển khai một số cơ quan, đơn vị chưa thể hiện quyết tâm cao, có việc còn chung chung,
chưa rõ thời gian thực hiện, nhất là những việc cần phải triển khai ngay

 
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai một số cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW chưa thể hiện quyết tâm cao, có việc còn chung chung, chưa rõ thời gian thực hiện, nhất là những việc cần phải triển khai ngay; các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền chưa cụ thể, cá biệt một số cơ quan, đơn vị triển khai chậm, chưa chủ động. Tố chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa thật sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hoạt động còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chưa thật sự quyết liệt. Chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan, tổ chức vẫn còn chồng chéo, trùng lắp... Việc kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiến độ còn chậm. Người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố chiếm tỷ lệ lớn. Tinh giản biên chế ở một số cơ quan, đơn vị chưa đạt yêu cầu.

Nguyên nhân xuất phát từ một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của các chủ trương, quan điểm về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tố chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ở một số cấp uỷ, cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt, công tác kiểm tra, đôn đốc còn hạn chế. Mặt khác, thực hiện Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, trong đó có nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, về công tác cán bộ phải triển khai thực hiện từ đầu năm 2018, trong khi một số quy định, hướng dẫn chưa được sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định mới để thống nhất thực hiện.

Ngoài ra, quá trình triển khai thực hiện còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc do đặc điểm tình hình của tỉnh. Toàn tỉnh có 108 xã, phường, thị trấn, 1.169 thôn, bản, tổ dân phố, diện tích tự nhiên của một số xã, bản rất rộng (29 xã rộng trên 100 km2, 07 xã rộng trên 200 km2, 03 xã rộng trên 300 km2, 01 xã rộng trên 500 km2), là tỉnh miền núi cao, địa hình hiểm trở chia cắt phức tạp, dân số không tập trung, nhiều dân tộc, phong tục, tập quán khác nhau, giao thông đi lại không thuận lợi, trình độ, năng lực cán bộ cơ sở còn hạn chế, khó khăn cho việc thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị cấp xã, bản theo quy định. Trình độ dân trí ở một số xã không đồng đều; năng lực cán bộ ở một số nơi còn hạn chế, khó khăn trong bố trí một số chức danh kiêm nhiệm.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 546/1169 (46,7%) trưởng thôn, bản, tổ dân phố chưa là đảng viên; trong đó chỉ có hơn 100 trưởng thôn, bản, tổ dân phố có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét kết nạp vào Đảng, số còn lại do sinh con thứ 4 trở lên, không đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ văn hóa, tuổi cao... nên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp vào Đảng nhưng lại là những người có uy tín trong bản nên khó khăn trong việc thực hiện chủ trương khắc phục tình trạng trưởng bản chưa là đảng viên và bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng bản.

Ngoài ra, việc giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố còn lại sau thực hiện việc sáp nhập xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tô dân phố; kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức còn lại sau sáp nhập địa phương, đơn vị đang là những vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện...

102 12 18
Quá trình triển khai thực hiện còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc do đặc điểm tình hình của tỉnh miền núi cao,
địa hình hiểm trở chia cắt phức tạp, dân số không tập trung, nhiều dân tộc, phong tục, tập quán khác nhau

 
Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, yêu cầu đặt ra đối với các cấp ủy, tổ chức đảng là phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 18- NQ/TW của Trung ương, chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và kế hoạch của cấp mình đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động củaa cả hệ thống chính trị nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị với quyết tâm chính trị cao, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả trong thực hiện mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Tiếp tục phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp, ngành, địa phương trong tỉnh; tuân thủ nguyên tắc, không chủ quan, hoặc trông chờ, ỷ lại.

Bám sát kế hoạch đã đề ra, triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ theo lộ trình, có bước đi phù hợp, làm đến đâu chắc đến đó, dứt điểm từng ngành, từng cơ quan; quyết liệt, hiệu quả những việc đã có chủ trương, đã rõ, đảm bảo có đủ điều kiện, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn nhưng phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách phù hợp, không tinh giản bộ máy một cách cứng nhắc, máy móc. Chủ động, kịp thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan, đơn vị cho phù hợp sau khi sáp nhập, để đảm bảo không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị. Hoàn thành việc xác định vị trí việc làm để bố trí số biên chế hợp lý cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Xem xét thực trạng biên chế hiện có gắn với sắp xếp lại tổ chức, số người nghỉ theo tinh giản, nghỉ hưu từ nay đến năm 2021 phải giảm 10%, từ đó từng cơ quan phải sắp xếp lại trong nội bộ theo đề án vị trí việc làm, số còn thiếu mới đề nghị cho tuyến dụng. Quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chính sách đối với những cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy.

Chủ động và có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả; kiểm điểm xem xét trách nhiệm những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không dúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế./.

Tác giả: Kiên Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Văn bản mới

Số 152-KH/TU

Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

lượt xem: 12 | lượt tải:1

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 270 | lượt tải:59

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1126 | lượt tải:314

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 866 | lượt tải:83

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 5033 | lượt tải:1063
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập164
  • Hôm nay20,877
  • Tháng hiện tại841,209
  • Tháng trước1,119,475
  • Tổng lượt truy cập18,914,194
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down