Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

Thứ sáu - 27/11/2020 13:55 483 0
Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những năm qua Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.
Đồng thời với công tác kiểm tra, giám sát cần tăng cường công tác khảo sát nắm tình hình chủ động phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, vướng mắc ngay tại cơ sở.
Đồng thời với công tác kiểm tra, giám sát cần tăng cường công tác khảo sát nắm tình hình chủ động phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, vướng mắc ngay tại cơ sở.
Điểm nổi bật trong triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng thời gian qua chính là công tác tuyên truyền được coi trọng. Cấp ủy các cấp tổ chức nghiêm túc việc tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng. Chỉ đạo tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Qua đó, đã nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mục đích và ý nghĩa tác dụng của công tác kiểm tra: “Nếu công tác kiểm tra cho chu đáo thì cũng như ngọn đèn “pha”. Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ… Có thể nói rằng: Chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra”. Các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát, đảm bảo quy trình theo quy định. Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp cơ bản bảo đảm toàn diện nhiệm vụ, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng tinh thần nhằm “trị bệnh cứu người”; nghĩa là, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không chỉ nhằm phát hiện, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; đưa ra khỏi tổ chức những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất mà còn góp phần phát hiện, biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp luôn nhận được sự phối hợp và hợp tác chặt của các tổ chức, cá nhân trong kiểm tra, giám sát với tinh thần nghiêm túc, chất lượng được nâng lên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; các chỉ thị, nghị quyết, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chương trình mục tiêu quốc gia, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng (Nghị quyết TW 4 khóa XI; TW 4 khóa XII) gắn với các chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và thực hiện quy chế, chương trình làm việc. Đồng thời, chú trọng vào những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm như: công tác cán bộ, quản lý, sử dụng ngân sách; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại hằng năm; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,... đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên diện cấp ủy quản lý; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc khắc phục sau kết luận kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát được nâng lên, tỷ lệ đảng viên được kiểm tra, giám sát hằng năm tăng (bình quân tăng 4,8%/năm). Trong nhiệm kỳ (2015 - 2020), toàn Đảng bộ tỉnh đã tiến hành kiểm tra trên 4.200 lượt tổ chức đảng, (tăng 41,7%); trên 21.700 lượt đảng viên, (tăng 39,7%); giám sát trên 2.400 lượt tổ chức đảng, tăng 88,8%; trên 4.100 lượt đảng viên, (tăng 15,6% so với nhiệm kỳ 2010-2015).

Qua kiểm tra, giám sát đã có những điển hình tiên tiến, cách làm hay được phát hiện, nhân rộng; phát huy vai trò, sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên. Cùng với đó, nghiêm túc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm bảo đảm đúng phương châm, phương pháp, nguyên tắc, quy trình, thủ tục; tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xem xét thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 950 đảng viên vi phạm, đồng bộ kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính và đoàn thể. Kết quả kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; góp phần tích cực vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cấp cơ sở chưa sâu rộng, chuyển biến về nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có mặt còn hạn chế. Chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa đồng đều ở mỗi cấp; công tác kiểm tra ở một số nơi chưa trọng tâm, trọng điểm, việc tự kiểm tra, phát hiện vi phạm vẫn là khâu yếu. Công tác giám sát thường xuyên, theo dõi, nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên còn chậm; một số vụ việc xảy ra trong thời gian dài hoặc khi có đơn thư, báo chí phản ánh mới tiến hành kiểm tra. Phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra còn ít; một số nơi chưa tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Xử lý kỷ luật đảng viên có trường hợp chưa kịp thời, chưa chặt chẽ về thủ tục, có nơi xử lý kỷ luật hành chính chưa đồng bộ với kỷ luật đảng.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định mục tiêu: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên...; xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước”. 

Để thực hiện được mục tiêu trên, công tác kiểm tra, giám sát đóng vai trò rất quan trọng, theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh thời gian tới cần tập trung một số nội dung trọng tâm đó là: Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh. Các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình, kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm phải bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và của cấp trên; các nghị quyết, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị bảo đảm toàn diện nhiệm vụ, có trọng tâm, trọng điểm. 
Công tác kiểm tra, giám sát phải tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ. Tập trung kiểm tra, giám sát những nơi dễ sảy ra sai phạm, nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý, lãnh đạo chủ chốt các cấp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; kiểm tra của tổ chức đảng từ trên xuống. Đẩy mạnh tự kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm của các cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy.

Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và các cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cà các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát, tránh chồng chéo, trùng lặp, lãng phí, kém hiệu quả. Phát huy vai trò nòng cốt của ủy ban kiểm tra các cấp gắn với vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu của Đảng trong kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm kỷ luật đảng.

Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ kiểm tra toàn Đảng bộ tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có dũng khí đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong Đảng; nắm vững và thực hiện đúng nguyên tắc, cơ chế, chính sách quy định của Đảng, Nhà nước, thực thi nhiệm vụ với động cơ trong sáng; luôn có ý thức trau dồi, phấn đấu, rèn luyện, đúc kết kinh nghiệm, tác phong công tác, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tâm huyết, kiên quyết và có trách nhiệm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Tác giả bài viết: Đặng Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Kế hoạch số 14-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 183 | lượt tải:9

Công văn số 121-CV/TU

Công văn số 121-CV/TU của Tỉnh ủy về việc không tổ chức gặp mặt đầu xuân năm 2021

lượt xem: 576 | lượt tải:33

Công văn số: 984/CV-BCĐ

Công văn hỏa tốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

lượt xem: 607 | lượt tải:28

Công văn số 335/UBND-TH

Công văn của UBND tỉnh về việc không tổ chức bắn pháo hoa dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

lượt xem: 695 | lượt tải:18
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down