Những kinh nghiệm rút ra từ đại hội cấp trên cơ sở ở Lai Châu

Thứ ba - 01/09/2020 10:01 683 0
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, đến ngày 17/8/2020, 12 đảng bộ đã tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở, vượt kế hoạch đề ra là tiền đề vững chắc để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đảng bộ huyện Tân Uyên lần thứ XVIII được Đảng bộ tỉnh lựa chọn đại hội điểm cấp trên cơ sở
Đảng bộ huyện Tân Uyên lần thứ XVIII được Đảng bộ tỉnh lựa chọn đại hội điểm cấp trên cơ sở
Đảng bộ tỉnh Lai Châu có 12 đảng bộ trực thuộc gồm: 07 đảng bộ huyện, 01 đảng bộ thành phố, 04 đảng bộ tương đương cấp huyện. Có 523 tổ chức cơ sở đảng, 3 đảng bộ bộ phận, 1.913 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận; tổng số 29.054 đảng viên (đảng viên dự bị chiếm 4,91%, đảng viên nữ chiếm 33,02%, đảng viên là người dân tộc thiêu số chiếm 52,26%).

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (gọi tắt Chỉ thị 35); Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 210-KH/TU, ngày 29/6/2019 của Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 35, đến ngày 17/8/2020, 12 đảng bộ đã tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở, vượt kế hoạch đề ra (theo kế hoạch hoàn thành trước 30/9/2020).

 Nghiêm túc, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị

Trên cơ sở các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, hội nghị được trực tuyến đến cấp huyện, cấp xã để quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh kịp thời ban hành văn bản cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của đảng bộ; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và đến các chi, đảng bộ cơ sở; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Thông qua việc quán triệt, học tập đã nâng cao nhận thức cho các cấp ủy tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 35 và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện.

Cùng với việc tổ chức quán triệt, Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đại hội cấp trên cơ sở; phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp tại địa bàn được phân công phụ trách. Thành lập đoàn công tác của Tỉnh ủy trực tiếp làm việc với ban thường vụ, thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, qua đó kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị… Đồng thời, tổ chức nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là tình hình tư tưởng, dư luận xung quanh công tác nhân sự đại hội.  Kịp thời chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh đảm bảo ổn định tư tưởng. Đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời, có hiệu quả các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. 

Để đảm bảo sự lãnh, chỉ đạo thống nhất, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, kịp thời rút kinh nghiệm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 349-KH/TU, ngày 16/01/2020 về tổ chức đại hội điểm đối với đảng bộ cấp huyện và tương đương; trong đó tỉnh lựa chọn Đảng bộ huyện Tân Uyên tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở (Đảng bộ huyện Tân Uyên đại hội từ ngày 08-10/6/2020); sau đại hội Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì rút kinh nghiệm, ban hành Thông báo kết luận để chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh tiếp thu, rút kinh nghiệm, chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đại trà đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác chuẩn bị văn kiện được cấp ủy cấp trên cơ sở chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng từ khâu dự thảo Đề cương chi tiết đến dự thảo văn kiện, tổ chức lấy ý kiến tham gia, tiếp thu hoàn thiện, nhất là dự thảo báo cáo chính trị, các đảng bộ cấp trên cơ sở đã bám sát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị theo hướng dẫn và định hướng của tỉnh xây dựng các chỉ tiêu mang tính khả thi cao; tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng bộ đã nghỉ hưu trên địa bàn, ủy ban Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp và Nhân dân; tiếp thu, hoàn thiện gửi dự thảo báo cáo chính trị lấy ý kiến tại đại hội cấp cơ sở đảm bảo đúng quy định; tiếp thu các ý kiến tham gia hoàn thiện văn kiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt trước khi tiến hành đại hội theo kế hoạch của Tỉnh ủy. 

 Kết quả của đại hội

Một trong những nét nổi bật của các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh trong chỉ đạo tổ chức các đại hội cấp mình là chú trọng công tác nhân sự. Trong đó thực hiện nghiêm Tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ban hành kèm theo Chỉ thị số 35); Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền; Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của của Ban Bí Thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.  

Để làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, bổ sung quy hoạch cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên, tập trung đối với cán bộ tái cử, cán bộ được quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng  đề án nhân sự, tổ chức các hội nghị tham gia ý kiến, hoàn thiện đề án nhân sự… Nhờ đó, công tác nhân sự đều được chuẩn bị theo đúng phương hướng, quy trình, đảm bảo chặt chẽ, kỹ lưỡng, đúng nguyên tắc, dân chủ, khách quan, đủ số lượng theo cơ cấu và số dư theo quy định và được tiến hành đồng thời với chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với việc tập trung triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội, việc bầu cử cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy, bí thư, phó bí thư được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng và các quy định, hướng dẫn của cấp trên. Tổng số cấp ủy viên được bầu: 365 (trong đó tái cử 276, chiếm 75,62%), số lượng cấp ủy viên để khuyết bổ sung sau đại hội là 11; cấp ủy viên nữ 67 đ/c chiếm 18,36%; cấp ủy viên trẻ tuổi (dưới 40 tuổi)  chiếm 23,29%; độ tuổi từ 40 đến 50 chiếm 52,6%; độ tuổi trên 50 chiếm 24,11%; cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số chiếm 35,89%. Việc bầu cử cấp ủy đảm bảo dân chủ, đủ số lượng cần bầu, đúng cơ cấu, nhân sự trúng cử đạt số phiếu cao; đảm bảo tỷ lệ cấp viên nữ, cán bộ trẻ trong cấp ủy; một số nơi có tỷ lệ nữ trong ban thường vụ cao; tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiếu số phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

Số lượng bí thư cấp ủy 11 đ/c, tái cử 100%; số bầu khuyết để bổ sung sau đại hội 01 (do chưa chuẩn bị được nhân sự). 100% các đồng chí bí thư trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao từ 97,37% - 100%, bình quân đạt 99,76%. Số lượng phó bí cấp ủy 22 đ/c (đủ số lượng theo quy định), tái cử 15 đ/c, đạt 68,18%; tham gia lần đầu 7 đ/c, đạt 31,82%; 100% các đồng chí phó bí thư trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao từ 89,47% - 100%, bình quân đạt 93,45%.

Việc bầu đại biểu chính thức và dự khuyết đi dự Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh tại các đại hội đảm bảo theo đúng Quy chể bầu cử trong Đảng và số lượng, cơ cấu theo kế hoạch, quyết định phân bổ đại biểu của Tỉnh ủy. Số đại biểu được bầu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 là 258 đại biểu chính thức, 22 đại biểu dự khuyết.

Tại đại hội các Đảng bộ trực thuộc tỉnh 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức đại hội cấp trên cơ sở của tỉnh còn một số hạn chế: Báo cáo chính trị của một số đảng bộ dự báo chưa hết tiềm năng, lợi thế, xác định một số chỉ tiêu, nhiệm vụ tính chiến đấu chưa cao, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt còn phải điều chỉnh. Một số báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của ban chấp hành, ban thường vụ có nội dung chưa sâu về công tác lãnh đạo, xác định hạn chế, khuyết điểm chưa đầy đủ. Tại đại hội ở một số đảng bộ phần gợi ý thảo luận có nội dung chưa sâu, chất lượng ý kiến thảo luận của một số đại biểu chưa trọng tâm, còn ít ý kiến tham gia vào dự thảo nghị quyết, chương trình hành động. Một số đảng bộ tỷ lệ đổi mới cấp ủy chưa đạt 1/3.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẳng định nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm trên là do một số huyện còn nhiều khó khăn, nguồn lực hạn chế nên chưa thật quyết tâm đề ra mục tiêu, chỉ tiêu có tính chiến đấu. Một số đại biểu dự đại hội năng lực thực tiễn còn hạn chế. Một số đảng bộ trong nhiệm kỳ đã bổ sung mới nhiều ủy viên nên tỷ lệ cấp ủy viên đủ điều kiện tái cử cao, dẫn đến thực hiện tỷ lệ đổi mới cấp ủy của nhiệm kỳ 2020-2025 không đạt 1/3 theo quy định; một số đảng bộ chất lượng quy hoạch, đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân sự chưa sát yêu cầu thực tiễn.

Một số kinh nghiệm rút ra

Một là, cấp ủy các cấp phải làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp. Thực hiện nghiêm trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ trong việc chuẩn bị nhân sự, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức, triển khai thực hiện.

Hai là, cấp ủy, người đứng đầu phải chú trọng lãnh đạo công tác nắm tình hình, dư luận xã hội, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh đảm bảo sự ổn định, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Chú trọng phát huy vai trò các lực lượng của hệ thống chính trị để nắm tình hình, tuyên truyền sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân hoạt động hướng về đại hội đảng bộ.

Ba là, phải luôn chú trọng chất lượng quy hoạch, đào tạo, chuẩn bị kỹ nguồn cán bộ, đồng thời thường xuyên rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, chuẩn bị kỹ lưỡng chức danh chủ chốt cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiếu số. Làm tốt việc nhận xét, đánh giá, sớm rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị, thực hiện đúng quy trình các bước trong công tác chuẩn bị nhân sự, phát huy trách nhiệm của cấp ủy viên, tổ chức đảng trong việc giới thiệu nhân sự.

Bốn là, chú trọng công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp; chủ động nắm tình hình, kịp thời có biện pháp xử lý, tháo gỡ đối với tổ chức đảng có khó khăn hoặc có vấn đề phức tạp nảy sinh.

Năm là, chỉ đạo tốt đại hội điểm, tổ chức rút kinh nghiệm, thống nhất quy trình đại hội trước khi triển khai đại hội diện rộng. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội phải quan tâm lãnh đạo, chi đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị.

Từ những kết quả trên cho thấy các đảng bộ cấp trên cơ sở đã bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, Tỉnh ủy; phát huy truyền thống đoàn kết làm tốt công tác chuẩn bị với tinh thần nghiêm túc, kỹ lưỡng và tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. Đây là những kinh nghiệm quý, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tác giả bài viết: Cảnh Võ

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Số: 1468/UBND-VX

Công văn về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa và "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19

lượt xem: 496 | lượt tải:126

Số 77-KH/TU

Kế hoạch triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 314 | lượt tải:12

Số 839-CV/TU

Công văn về phối hợp triển khai Chương trình Chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 1825 | lượt tải:489

Số 831-CV/TU

Công văn về việc đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sỹ

lượt xem: 1820 | lượt tải:575
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 76
  • Hôm nay: 16,951
  • Tổng lượt truy cập: 7,471,045
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down