Những đóng góp tích cực của hoạt động văn hóa, văn nghệ Lai Châu năm 2018

Thứ bảy - 29/12/2018 17:28 2.281 0
Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hướng dẫn của Trung ương, trong năm 2018 công tác văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu được triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân, tích cực cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Hoạt động văn hóa, văn nghệ đã tích cực cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh
Hoạt động văn hóa, văn nghệ đã tích cực cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh
Các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời cụ thể hóa đường lối của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ, nhất là cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Đề án 241 về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018. Tổ chức điều tra xã hội học về kết quả sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn toàn tỉnh... Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới. 

Việc định hướng tổ chức các hoạt động tuyên truyền qua lĩnh vực văn hóa, văn nghệ được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị được tổ chức sôi nổi, đa dạng về hình thức, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân các dân tộc. 

Trong năm đã tổ chức 1.075 buổi chiếu phim lưu động tại 805 điểm chiếu của 101 xã, phường, thị trấn, phục vụ 114.500 lượt người xem; sản xuất 5 phim; lồng 4 thứ tiếng dân tộc thiểu số vào 08 chương trình phim; in, cấp phát 6.600 đĩa phim cho UBND các xã, phường, thị trấn; 625 buổi tuyên truyền lưu động, 45 buổi triển lãm; xây dựng 2 chương trình nghệ thuật phục vụ đêm giao thừa, đón xuân Mậu Tuất và chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2018; thực hiện 80 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; xóa 2 điểm trắng về biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại bản Lao Chải 2, xã Khun Há (huyện Tam Đường), xã Nậm Hăn (huyện Sìn Hồ); 1 buổi phục vụ công tác đối ngoại tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); tổ chức thành công Hội diễn Nghệ thuật quần chúng các xã nông thôn mới tỉnh Lai Châu lần I năm 2018; tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc trên địa bàn 8/8 huyện, thành phố; tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ tổ chức tại tỉnh Hà Giang và Điện Biên, đạt nhiều giải thưởng chất lượng. 

Hoạt động sưu tầm và tổ chức các lễ hội đảm bảo theo đúng quy định, không có tình trạng mê tín dị đoan, lợi dụng để tổ chức các hoạt động đánh bạc, cá độ… Trong năm, đã tổ chức 36 lễ hội dân gian; mở 01 lớp tập huấn công tác sưu tầm, bảo tồn, phát triển Di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu cho 80 học viên; 01 lớp tập huấn công tác quản lý và thực thi pháp luật về Quyền tác giả, Quyền liên quan tỉnh Lai Châu cho 40 học viên; 01 lớp truyền dạy chữ Nôm Dao tại xã Phăng Sô Lin (huyện Sìn Hồ) cho 40 học viên; 01 lớp truyền dạy “Kỹ thuật vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong của người Mông” tại xã Sin Súi Hồ (huyện Phong Thổ) cho 40 học viên. Sưu tầm 46 hiện vật dân tộc Lào, 9 hiện vật trong lòng đất, đưa tổng số hiện vật sưu tầm toàn tỉnh lên 31.143 hiện vật, 25 di tích (trong đó có 5 di tích quốc gia, 20 di tích cấp tỉnh). 

Cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành chức năng quan tâm hơn đến việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, lồng ghép với các phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đến nay, toàn tỉnh có 665 đội văn nghệ thôn, bản; 783 thiết chế văn hóa; 82% hộ gia đình, 63% thôn (bản), khu phố, 93% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa; 90% hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo văn nghệ sỹ. Hiện nay, có 151 hội viên, hoạt động ở 8 chi hội các huyện, thành phố, 6 chi hội chuyên ngành; tích cực triển khai, tham gia các phong trào sáng tác hưởng ứng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh; tổ chức 1 trại sáng tác tại Đà Nẵng cho 15 học viên; 5 trại sáng tác tại các huyện trong tỉnh với các chuyên ngành: văn học, mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh, văn hóa dân gian. Qua thực tế tác nghiệp tại cơ sở, hội viên các chuyên ngành đã sáng tác 77 tác phẩm văn học, 04 chùm bài văn nghệ dân gian, 15 tác phẩm mỹ thuật, 06 ca khúc và hàng trăm tác phẩm nhiếp ảnh. Tổ chức 6 lớp truyền dạy các di sản văn hóa, văn nghệ dân gian cho 3 Câu lạc bộ văn hóa dân gian tại xã Nậm Tăm (huyện Sìn Hồ), xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ), xã Mường Cang (huyện Than Uyên). Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình văn học - nghệ thuật của Chính phủ cho 5 chuyên ngành với 31 tác phẩm của 31 tác giả; xuất bản 08 số Tạp chí Văn nghệ với 1.300 cuốn, đăng tải trên 389 tác phẩm thơ nhạc, truyện ngắn, ký, ghi chép văn học, nhiếp ảnh và tác phẩm nghiên cứu, sưu tầm văn hóa các dân tộc trong tỉnh; đăng tải 19 tác phẩm trên các tạp chí Trung ương, góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh miền đất, con người Lai Châu với cả nước.

Bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động văn hóa, văn nghệ của tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: công tác tổ chức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở chưa đi vào chiều sâu; một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa đời sống văn hóa tinh thần còn nhiều hạn chế; chưa khai thác các tiềm năng, lợi thế của văn hóa phục vụ phát triển du lịch; xã hội hóa hoạt động văn hóa còn hạn chế…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo, thiết nghĩ cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết 23-NQ/TW và Chỉ thị 38-CT/TU về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, Đề án 241 về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về vai trò của văn học, nghệ thuật, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, vì sự phát triển toàn diện của con người. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về văn hóa, văn nghệ; gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xây dựng và phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, khuyến khích quần chúng tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy văn học, nghệ thuật truyền thống của dân tộc. 

Quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa; phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho văn hóa, văn nghệ; có cơ chế thu hút, khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật, nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng những người có năng khiếu, tài năng sáng tạo văn học, nghệ thuật; tạo điều kiện cho các văn nghệ sỹ cao tuổi có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn, trao truyền cho đội ngũ trẻ kế cận; tổ chức các trại sáng tác, các cuộc thi, hội thảo, triển lãm, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020, thiết thực chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019./.

Tác giả bài viết: Bích Hạnh - BTGTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 61-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh"

lượt xem: 53 | lượt tải:8

Số 91-TB/VPTU

Thông báo kết quả chỉ định thầu

lượt xem: 1322 | lượt tải:146

Số: 4049/KH-UBND

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 992 | lượt tải:109

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 1690 | lượt tải:33
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down