Quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ hai - 12/11/2018 09:29 10.882 0
Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới, ngày 08-10-2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 14-QĐi/TU quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm quy định về nguyên tắc và các tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt thường kỳ của các loại hình chi bộ (gồm chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở).
Gắn trách nhiệm của cá nhân với tập thể, người đứng đầu cấp ủy và trách nhiệm của cấp ủy viên cấp trên trực tiếp được phân công dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ
Gắn trách nhiệm của cá nhân với tập thể, người đứng đầu cấp ủy và trách nhiệm của cấp ủy viên cấp trên trực tiếp được phân công dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ
Về nguyên tắc đánh giá, Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu "Phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất, trung thực và khách quan. Lấy kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Gắn trách nhiệm của cá nhân với tập thể, người đứng đầu cấp ủy và trách nhiệm của cấp ủy viên cấp trên trực tiếp được phân công dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ".

- Về tiêu chí đánh giá, theo Điều 3 của Quy định, việc đánh giá chất lượng một buổi sinh hoạt chi bộ được chấm điểm (tối đa 100 điểm) cho từng nội dung, các bước tiến hành theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể điểm chấm cho mỗi mục như sau:

(1) Công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ (15 điểm), trong đó: (a) Đồng chí bí thư chi bộ hoặc phó bí thư chi bộ trực tiếp chuẩn bị đầy đủ nội dung sinh hoạt, đạt 2 điểm; (b) Họp chi ủy (bí thư, phó bí thư ở những nơi không có chi ủy) trước khi sinh hoạt chi bộ đạt 3 điểm (ở những nơi chỉ có bí thư chi bộ thì cộng điểm này vào công tác chuẩn bị của bí thư); (c) Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị đúng, đủ theo hướng dẫn; xác định được nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận để chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhất là những vấn đề mới nổi lên có tính cấp bách ở địa phương, cơ quan, đơn vị, đạt 8 điểm; (d) Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ đến đảng viên, đạt 2 điểm.

(2) Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ có tổng 10 điểm (trừ đảng viên được miễn công tác, sinh hoạt đảng theo quy định và đảng viên trong lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ đặc biệt), trong đó: (a) Đạt tỷ lệ 100% và không có đảng viên đến muộn, về trước khi kết thúc sinh hoạt, được 10 điểm; (b) Đạt tỷ lệ từ 85 đến dưới 100% và không có đảng viên vắng mặt không có lý do hoặc không có đảng viên vắng mặt có lý do quá 3 lần liên tiếp trong năm, được 5 điểm; (c) Đạt tỷ lệ từ 65% đến dưới 85% và không có đảng viên vắng mặt không có lý do hoặc không có đảng viên vắng mặt có lý do đến 3 lần liên tiếp trong năm, được 3 điểm; tỷ lệ dưới 65% không có điểm.

(3) Tổ chức sinh hoạt chi bộ có tổng 55 điểm, trong đó: Nếu thời điểm tổ chức sinh hoạt đúng quy định của cấp ủy có thẩm quyền đạt 5 điểm và không đạt điểm nếu không đúng quy định của cấp ủy có thẩm quyền. 

Thực hiện đầy đủ nội dung, trình tự buổi sinh hoạt chi bộ theo quy định; phương pháp điều hành của người chủ trì linh hoạt, hiệu quả đạt 40 điểm, cụ thể: Thực hiện đầy đủ phần mở đầu đạt 3 điểm; tiến hành sinh hoạt đầy đủ các bước và nội dung đạt 32 điểm gồm: Công tác chính trị tư tưởng - thông tin thời sự nổi bật trong nước, quốc tế, các vấn đề nổi bật của địa phương, cơ quan, đơn vị; phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp trên; đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên (10 điểm). 

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ có 17 điểm, trong đó: Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong tháng của chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên (5 điểm). Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (3 điểm). Đánh giá việc thực hiện nội dung đã cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên theo quy định; về chống chạy chức, chạy quyền và chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa rời quần chúng (2 điểm). Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội (2 điểm). Xác định rõ nhiệm vụ của chi bộ tháng tiếp theo và biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo (5 điểm).

Thực hiện tốt việc tổ chức thảo luân, tham gia phát biểu ý kiến đạt 3 điểm. Có biểu dương đảng viên tiêu biểu trong tháng, nhắc nhở, phê bình đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảng viên không thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu (5 điểm).

Thời gian sinh hoạt chi bộ đạt 5 điểm nếu bảo đảm từ 90 phút trở lên; nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt thường kỳ trong cùng một buổi thì phải bảo đảm thời gian tối thiểu 120 phút (trường hợp chi bộ chỉ có 3 đảng viên: Thời gian sinh hoạt chi bộ phải bảo đảm từ 60 phút trở lên; nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi thì phải bảo đảm thời gian tối thiểu 90 phút). Nếu thời gian sinh hoạt chi bộ không đảm bảo theo quy định trên thì không có điểm.

Sổ biên bản sinh hoạt chi bộ được ghi chép đầy đủ, trung thực diễn biến của buổi sinh hoạt (5 điểm); nếu ghi không đầy đủ các ý kiến phát biểu (3 điểm).

(4) Thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng đạt 10 điểm, trong đó: Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ (3 điểm); chi ủy, đảng viên nghiêm túc, thực sự cầu thị trong phê bình và tự phê bình (3 điểm); sinh hoạt bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Cương quyết chống bệnh thành tích, dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không giám đấu tranh (4 điểm).

(5) Kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết hoặc kết luận của chi bộ có 10 điểm. Kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ đề ra ở kỳ họp tháng trước được lãnh đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng và đúng thời gian theo quy định, cụ thể: Đạt 10 điểm nếu hoàn thành 100%; đạt 8 điểm nếu hoàn thành từ 80% đến dưới 100%; đạt 6 điểm nếu hoàn thành từ 50% đến dưới 80%; đạt 3 điểm nếu hoàn thành từ 30% đến dưới 50%; đạt 01 điểm nếu chỉ hoàn thành từ 10% đến dưới 30%; và không có điểm nếu hoàn thành dưới 10%.

- Quy định cũng chỉ rõ mức xếp loại và cách thức đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ (Điều 4), theo đó, mức xếp loại chất lượng một buổi sinh hoạt chi bộ dựa trên số điểm đạt được theo các tiêu chí quy định ở Điều 3 và được xếp loại theo 4 mức như sau: (1) Xếp loại tốt nếu đạt từ 90 điểm trở lên và phải bảo đảm các điều kiện, thực hiện đầy đủ các bước và nội dung sinh hoạt theo quy định; các tiêu chí 1, 2, 4, 5 (tại Điều 3) phải đạt điểm tối đa. (2) Xếp loại khá, nếu đạt từ 70 đến 90 điểm hoặc đạt từ 90 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức tốt và phải bảo đảm các điều kiện: Thực hiện đầy đủ các bước và nội dung sinh hoạt theo quy định; tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đạt từ 85% trở lên; kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ đề ra ở kỳ họp tháng trước được lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành từ 80% trở lên; tiêu chí 4 (tại Điều 3) phải đạt điểm tối đa; các tiêu chí còn lại không bị điểm 0. (3) Xếp loại trung bình nếu đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm hoặc đạt từ 70 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức khá và phải bảo đảm các điều kiện: Cơ bản thực hiện đầy đủ các bước và nội dung sinh hoạt theo quy định; không có tiêu chí bị điểm 0. (4) Xếp loại kém nếu chỉ đạt dưới 50 điểm hoặc đạt từ 50 điểm trở lên nhưng có tiêu chí bị điểm 0.

Về cách thức đánh giá, sau khi kết thúc mỗi buổi sinh hoạt, chi bộ tự chấm điểm (có thể bằng phiếu hoặc biểu quyết cho điểm từng nội dung theo biểu chấm điểm đính kèm); cấp ủy viên cấp trên trực tiếp được giao dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ thẩm định kết quả đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp ủy cấp trên. Biểu chấm điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt được lưu giữ tại chi bộ. Định kỳ hằng quý, chi bộ tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp để nắm và kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Quy định. Hằng năm tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ để làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cấp ủy viên cấp trên trực tiếp được giao dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ./. 

Tác giả bài viết: TT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 336 | lượt tải:9

Số: 3600/UBND-VX

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trong hoạt động cộng đồng tập trung đông người nhằm phục hồi du lịch và phát triển kinh tế xã hội

lượt xem: 755 | lượt tải:44

Số: 130/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021

lượt xem: 853 | lượt tải:36

Số: 3505/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

lượt xem: 908 | lượt tải:9
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down