Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn Lai Châu

Thứ ba - 02/10/2018 10:50 1.394 0
Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng, sau 10 năm (2008 - 2018) thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy - CT HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chí thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị
Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy - CT HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chí thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị
Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, các ngành

Nhận thức rõ được tệ nạn ma túy đang là hiểm họa của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới; là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Hậu quả, tác hại do tệ nạn ma túy gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự của đất nước. Lai Châu luôn được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy của cả nước. Ma túy được thẩm lậu từ Lào vào Sơn La, Điện Biên, sau đó vào Lai Châu và chuyển đi các địa bàn khác để tiêu thụ. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, trong đó lực lượng công an và bộ đội biên phòng tỉnh làm nòng cốt luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.
Đặc biệt là quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”, để cụ thể hóa và có sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh, ngày 18/11/2008 Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 09-TTr/TU về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu”. Theo đó, UBND tỉnh đã xây dựng các kế hoạch hằng năm và giai đoạn để thực hiện, gồm: Kế hoạch số 51/KH-UBND, ngày 29/3/2010 về thực hiện Đề án “xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy”; Kế hoạch số 1234/KH-UBND ngày 5/10/2011 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 1427/KH-UBND, ngày 05/11/2011 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh... 

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị các cấp có sự phối hợp chặt chẽ và vào cuộc đồng bộ, quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy. Lực lượng công an tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, tích cực, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm về phòng, chống và kiểm soát ma túy trê địa bàn. Ngành Y tế tích cực thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS và giảm tác hại của tệ nạn ma túy, điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Ngành lao động thương binh và xã hội triển khai thực hiện các nội dung cai nghiện, phục hồi, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ cho người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì công tác phòng, chống và kiểm soat ma túy khu vực biên giới, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức cai nghiện tại cộng đồng cho người dân khu vực biên giới, cai nghiện bắt buộc và quản lý sau cai nghiện; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân không trồng cây thuốc phiện, không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy. Các ban xây dựng Đảng tỉnh tích cực phối hợp tham mưu chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về phòng, chống ma túy. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị tích cực, chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc về phòng, chống ma túy; thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp, nghị quyết liên tịch với các ngành chức năng về phòng, chống tội phạm ma túy, cai nghiện ma túy, điều trị thay thế, giảm tác hại do tệ nạn ma túy. Nổi bật như: Nghị quyết Liên tịch số 03 giữa Công an tỉnh với Tỉnh đoàn về “Phối hợp hành động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên”; Nghị quyết Liên tịch số 01 giữa Công an tỉnh với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và Hội Nông dân tỉnh về phòng chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2016; Kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở Y tế về phòng chống tội phạm ma túy và can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV; Quy chế phối hợp giữa Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch với Sở Y tế và UBMTTQ tỉnh về phòng chống HIV/AIDS tại khu dân cư giai đoạn 2013 - 2015... Cùng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, góp phần quan trọng triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ về phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh.

Triển khai đồng bộ các biện pháp và đạt được những kết quả thiết thực

Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy được coi trọng tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp. Phát huy tốt vai trò của hệ thống báo chí, truyền thông trong viên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng chống ma túy; phổ biến, giáo dục về tác hại của ma túy ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự xã hội... Lồng ghép tuyên truyền trong hoạt động thông tin lưu động, chiếu bóng vùng cao; băng Zôn, pano, áp phích, mít tinh, cổ động. Phát hành sách, tờ rơi, tờ gấp; Công an tỉnh đã in sao 200 đĩa DVD; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sao in 60 đĩa DVD và cấp phát 2.750 tài liệu; Hội Nông dân tỉnh cấp phát 383 cuốn sách, 14.320 tờ rơi; Ngành y tế biên soạn và phát hành 25.000 tờ rơi; Ngành tư pháp phát hành 300 cuốn sách, 6000 tờ gấp... tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS. Đặc biệt, công tác tuyên truyền miệng gắn với tổ chức các cuộc thi, hội thi sân khấu hóa được coi trọng thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia và đạt được những kết quả thiết thực, trong 10 năm (2008 - 2018) các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức được 520 buổi tuyên truyền tới trên 400.000 lượt người nghe. Cùng với đó, Công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác phòng, chống ma túy được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện có tác dụng tích cực trong việc cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia bài trừ, đẩy lùi tệ nạn ma túy. Tính đến hết tháng 6/2018 trên địa bàn tỉnh có 28 mô hình điển hình, tiêu biểu trong công tác phòng, chống ma túy; có 34/108 xã, phường, thị trấn; 289 thôn, bản, tổ dân phố, khu phố không có tệ nạn ma túy, tăng 22 xã so với năm 2008.

Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy được đẩy mạnh. Trong giai đoạn 2008 - 2018, các lực lượng chức năng đã tập trung triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp, mở các đợt cao điểm đấu tranh, tấn công trấn áp có hiệu quả với tội phạm về ma túy, triệt phá nhiều ổ nhóm, đường dây tội phạm về ma túy. Phát hiện bắt giữ 3.539 vụ với 4.784 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hàng trăm kg hêrôin, thuốc phiện, quả thuốc phiện, ma túy tổng hợp, cần sa, vũ khí và các tài sản khác. Công tác tuy tố, xét xử được tiến hành nhanh chóng, nghiêm minh, đúng trình tự theo quy định của pháp luật, trong đó có 847 vụ án xét xử lưu động, 1.036 bị cáo, góp phần tuyên truyền, răn đe tội phạm.

Công tác xóa bỏ cây có chứa chất ma túy (chủ yếu cây thuốc phiện) được tăng cường. Do điều kiện đặc thù địa hình phức tạp, mặc dù đã được tuyên truyền, vận động nhưng tình trạng trồng và tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn tỉnh vần còn xảy ra ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Các lực lượng chức năng đã làm tốt công tác tham mưu, huy động lực lượng bám, nắm địa bàn trong 10 năm (2008 - 2018) đã phát hiện và phá nhổ 906.131 m2 cây thuốc phiện, xử lý hành chính 19 vụ, 19 đối tượng về hành vi trồng cây thuốc phiện. Đồng thời, phối hợp tham mưu triển khai chuyển đổi mô hình cây trồng, vật nuôi cho nhân dân nhằm thay thế cây thuốc phiện tại các địa bàn trọng điểm và đã có nhiều mô hình hiệu quả nâng cao đời sống nhân dân, góp phần làm giảm tích cực diện tích cây thuốc phiện trồng trái phép theo từng năm.

Công tác cai nghiện gắn với hỗ trợ tạo việc làm cho những người đã hoàn thành cai nghiện được quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Từ năm 2008 đến tháng 8/2018 toàn tỉnh đã tổ chức cai nghiện cho 7.963/8.690 lượt người, đạt 91,63% kế hoạch. Sở y tế và các ban ngành chức năng tích cực triển khai chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại 8 cơ sở điều trị và 30 điểm cấp phát thuộc trên địa bàn tỉnh, với 2.037 người nghiện tham gia, góp phần quan trọng giảm tỷ lệ người mắc nghiện mới và tình trạng vi phạm pháp luật có liên quan đến người nghiện ma túy. Cùng với đó công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy được tăng cường, trong 10 năm lực lương Công an tỉnh đã tiến hành 32 cuộc hội đàm luân phiên; Bộ đội biên phòng tỉnh tiến hành 118 cuộc hội đàm, ký kết 41 văn bản ghi nhớ về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, gửi 126 thư trao đổi tình hình hoạt động tội phạm có liên quan đến hai bên biên giới với các lực lượng chức năng của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Qua đó, hạn chế được tình hình tội phạm biên giới nói chung và tình trạng buôn bán, vận chuyến trái phép chất ma túy trên khu vực biên giới Việt - Trung nói riêng.

Những kết quả trên góp phần quan trọng kiềm chế tình hình tội phạm về ma túy, không có điểm nóng, phức tạp về ma túy trên địa bàn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định và được giữ vững, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện.

Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong phòng, chống và kiểm soát ma túy

Tuy đạt được những kết quả tích cực trong thời gian qua, nhưng tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trong khu vực và trên địa bàn tỉnh được dự báo vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, đe dọa đến sự ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy. Trước tình hình đó, phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” do Tỉnh ủy tổ chức ngày 26/9/2018, đồng chí Vũ Văn Hoàn Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 

Các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chiến lược quốc gia và Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy tốt vai trò của các cơ quan tham mưu trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; thường xuyên nắm chắc số người nghiện, địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy để có những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh, gia tăng số người nghiện, địa bàn có tệ nạn ma túy. Làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về phòng, chống ma túy; triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng trong công tác phòng, chống ma túy; gắn công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng địa bàn không có tội phạm về ma túy; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, tự giác tham gia tố giác tội phạm; ngặn chặn, phòng ngừa ma túy xâm nhập trường học. Tăng cường và duy trì lực lượng bám nắm địa bàn, nắm chắc tình hình gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không trồng, tái trồng cây thuốc phiện; kiên quyết và xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Tiếp tục triển khai các biện pháp cai nghiện và vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện. Mở rộng quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lai Châu với các tỉnh trong khu vực và giữa tỉnh Lai Châu với các tỉnh biên giới của nước bạn trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng chống tội phạm về ma tuy nói riêng...

Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhằm góp phần giữ vững và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc./.

Tác giả: Thanh Sơn - BTG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 615-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền công tác Hội Người cao tuổi năm 2023

lượt xem: 9 | lượt tải:2

Số 152-KH/TU

Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

lượt xem: 40 | lượt tải:7

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 293 | lượt tải:64

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1379 | lượt tải:394

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 888 | lượt tải:88
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập107
  • Hôm nay19,508
  • Tháng hiện tại26,996
  • Tháng trước964,480
  • Tổng lượt truy cập19,064,461
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down