Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân

Thứ sáu - 27/07/2018 14:32 798 0
Mục tiêu của tỉnh là xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng hoạt động của các đoàn thể CT-XH trong các doanh nghiệp tư nhân nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong các doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển, hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm nhà máy chế biến sản phẩm chè chất lượng cao Công ty cổ phần chè Tam Đường
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm nhà máy chế biến sản phẩm chè chất lượng cao Công ty cổ phần chè Tam Đường
Trong những năm qua, thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW và Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X, nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về đảng viên làm kinh tế tư nhân và công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể CT-XH trong doanh nghiệp tư nhân đạt được một số kết quả tích cực. Cấp ủy và chính quyền các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện để đảng viên đầu tư phát triển kinh tế tư nhân; đến nay, toàn tỉnh có 961 doanh nghiệp tư nhân đăng ký và hoạt động (trong đó 7 doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng, 59 doanh nghiệp có đảng viên, có 178 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, 34 đảng viên là chủ doanh nghiệp, 62 tổ chức công đoàn, 4 tổ chức đoàn thanh niên). Đa số đảng viên làm kinh tế tư nhân luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, chấp hành và thực hiện tốt những quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực vào hoạt động của doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể CT-XH trong doanh nghiệp tư nhân cơ bản phù hợp với quy định và yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, đóng góp tích cực cho việc xây dựng tập thể người lao động đoàn kết, gắn bó với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp, đảng viên là chủ doanh nghiệp, phát triển tổ chức đoàn thể CT-XH trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kết quả đạt thấp và còn gặp nhiều khó khăn. Một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chưa thường xuyên chỉ đạo thực hiện, thiếu kế hoạch, biện pháp, cách làm cụ thể; nền nếp, chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ, đoàn thể trong doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân cơ bản xuất phát từ nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu về vai trò, ý nghĩa của việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp tư nhân chưa đầy đủ. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cấp ủy và các đoàn thể cấp trên đối với tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân chưa thường xuyên, chưa sâu sát. Sự biến động thường xuyên về nguồn lao động dẫn đến những khó khăn trong công tác kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng. Nhiều lao động do nhận thức và áp lực của việc làm, thu nhập nên ít quan tâm đến việc gia nhập tổ chức và tham gia sinh hoạt Đange, đoàn thể. Quy định về tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến lĩnh vực kinh tế tư nhân nhiều điểm còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn.

Thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 31/01/2018 của Bộ Chính trị, Thông báo số 22-TB/TW ngày 11/4/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và khắc phục thực trạng trên ngày 31/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 26-Ctr/TU về xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể CT-XH trong các doanh nghiệp tư nhân. Trong đó xác định mục tiêu đến năm 2020 có trên 8% doanh nghiệp tư nhân có đảng viên, trong đó có trên 1,5% doanh nghiệp có tổ chức đảng; trên 10% doanh nghiệp tư nhân có tổ chức công đoàn, trong đó phấn đấu 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đều có tổ chức công đoàn; 100% doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh khi có đủ điều kiện theo quy định.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình hành động đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương cũng như chương trình, kế hoạch của tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; việc thành lập tổ chức chính trị, tổ chức CT-XH tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng... Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH trong vận động, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là công nhân lao động trng doanh nghiệp, ở địa bàn dân cư; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp tư nhân phấn đấu vào Đảng và xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Tổ chức khảo sát, nắm chắc số lượng đảng viên đang làm việc trong doanh nghiệp tư nhân; tạo điều kiện cho các đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân được tham gia sinh hoạt Đảng ở tổ chức đảng thuận lợi. Chú trọng phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong các doanh nghiệp làm công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tích cực thực hiện nghị quyết của chi bộ; kịp thời phát hiện và bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu kết nạp vào Đảng. 

Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức CT-XH tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, cấp ủy đảng bộ cấp trên cơ sở nơi doanh nghiệp hoạt động tiến hành rà soát khi có từ 3 người lao động là đảng viên chính thức đang làm việc ổn định từ 12 tháng trở lên có đóng BHXH trong doanh nghiệp, đang sinh hoạt Đảng ở tổ chức đảng trực thuộc thì tiến hành chuyển số đảng viên đó về tổ chức đảng cấp trên cơ sở, phối hợp với doanh nghiệp làm thủ tục thành lập tổ chức đảng ở doanh nghiệp. 

Đối với doanh nghiệp chỉ có 1 hoặc 2 người lao động là đảng viên chính thức, cấp ủy đảng cấp trên cơ sở chuyển số đảng viên đó về tổ chức đảng ở địa bàn doanh nghiệp có trụ sở (nếu phù hợp) hoặc phân công đảng viên của tổ chức đảng cấp trên cơ sở về sinh hoạt và lập tổ chức đảng tại doanh nghiệp; chi bộ địa bàn doanh nghiệp có trụ sở có trách nhiệm thực hiện công tác phát triển Đảng ở doanh nghiệp, khi có 3 lao động là đảng viên chính thức làm việc trong doanh nghiệp, cấp ủy đảng cấp trên cơ sở quyết định thành lập tổ chức đảng tại doanh nghiệp. 

Đối với doanh nghiệp chưa có người lao động là đảng viên, cấp ủy đảng cấp trên cơ sở chỉ đạo cấp ủy đảng cơ sở nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính phân công cấp ủy viên, đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với các tổ chức CT-XH trong doanh nghiệp để phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn, kết nạp đảng viên khi đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, cấp ủy cấp trên cơ sở quyết định thành lập tổ chức đảng tại doanh nghiệp.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy vai trò của đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân. Chú trọng công tác chính trị tư tưởng, quán triệt, học tập Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng và nhiệm vụ, trách nhiệm của người đảng viên, giúp cho đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân nhận thức đầy đủ trách nhiệm, gương mẫu chấp hành và tích cực tham gia phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Tập trung xây dựng đội ngũ cấp ủy, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ năng lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; động viên đảng viên gương mẫu, tích cực học tập, nâng cao trình độ, tay nghề, tâm huyết, trách nhiệm với sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần nâng cao vị thế, uy tín trong doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp đã có tổ chức đảng mà chủ doanh nghiệp là đảng viên chính thức thì bố trí làm bí thư chi bộ.

69 7 18
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân

Hướng dẫn, hỗ trợ duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy phù hợp với tình hình, điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nội dung sinh hoạt gắn với nhiệm vụ của doanh nghiệp, thiết thực, hiệu quả; nâng cao chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết, bảo đảm tổ chức hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh phân công cấp ủy viên và cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ, dự sinh hoạt đảng ở chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, xác định rõ mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy, tổ chức đảng với chủ doanh nghiệp. Chủ động kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện Điều lệ Đảng, các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện quy chế làm việc của tổ chức đảng trong doanh nghiệp; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tìm ra những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả.

Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, hội viên và thành lập các đoàn thể CT-XH trong doanh nghiệp tư nhân. Tập trung đổi mới nội dung và phương thức tập hợp, thu hút người lao động vào các tổ chức CT-XH, nhất là tổ chức công đoàn. Rà soát cụ thể số lượng người lao động, số lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên, người lao động có đủ điều kiện kết nạp vào các tổ chức CT-XH đang lao động trong các doanh nghiệp để có kế hoạch, hướng dẫn, tiến hành các quy trình kết nạp đoàn viên, hội viên và thành lập tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh trong các doanh nghiệp theo đúng Nghị định 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Điều lệ của các tổ chức.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể CT-XH trong doanh nghiệp tư nhân, tập trung xây dựng tổ chức, phát huy vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, người lao động, tạo điều kiện để người lao động tâm huyết, trách nhiệm, phát huy tay nghề nâng cao năng suất lao động và gắn bó xây dựng doanh nghiệp. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề nảy sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn của các đoàn thể CT-XH cấp trên trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức CT-XH trong doanh nghiệp tư nhân. Tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhằm động viên tinh thần, hăng hái thi đua nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho đoàn viên và người lao động; tăng cường đối thoại, vận động chủ doanh nghiệp ủng hộ hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp tư nhân./.

Tác giả bài viết: Kiên Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 61-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh"

lượt xem: 53 | lượt tải:8

Số 91-TB/VPTU

Thông báo kết quả chỉ định thầu

lượt xem: 1322 | lượt tải:146

Số: 4049/KH-UBND

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 992 | lượt tải:109

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 1690 | lượt tải:33
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down