Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ bảy - 29/12/2018 03:57 2.671 0
Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII “Về tiếp tục đối mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW, ngày 10/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 17-12-2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 173-KH/TU triển khai thực hiện.
Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp
Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp
Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên để tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác, xây dựng đảng của địa phương, cơ quan, đơn vị; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra. Góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tố chức đảng, xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Trong tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận cấp ủy các cấp chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các chương trình, đề tài, đề án tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phục vụ việc ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của địa phương, đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Trường Chính trị tỉnh thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ sở. 

Cơ sở để chọn vấn đề tống kết, nghiên cứu là sự chỉ đạo, yêu cầu của cấp trên; sơ kết 5 năm, tống kết 10 năm thực hiện nhũng nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Đảng đê tiếp tục chỉ đạo thực hiện; những mô hình mới, những cách làm hay cần đánh giá, kết luận để nhân rộng; những vấn đề lớn, quan trọng trong Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước khi tổ chức thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc cần giải quyết; chuẩn bị cho việc ban hành các nghị quyết mới của Đảng, nhất là văn kiện đại hội đảng các cấp; quan tâm, chú trọng các chương trình, đề tài nghiên cứu về vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những vấn đề đòi hỏi thực tiễn của tỉnh, của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chương trình, đề tài, đề án tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phải thiết thực, phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ chính trị; góp phần làm rõ những vấn đề mới trong thực tiễn đổi mới, làm cơ sở để cung cấp luận cứ cho việc hoạch định đường lối ở địa phương, đơn vị.

Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phải được tiến hành thường xuyên; phát huy dân chủ và bám sát chủ trương của Đảng về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030. Trước mắt, trong năm 2019, tập trung tổ chức tổng kết thực tiễn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền trong thực hiện một số nhiệm vụ sau 15 năm chia tách, thành lập tỉnh.

Trong học tập lý luận chính trị, Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên trẻ phải thường xuyên học tập lý luận chính trị, chủ động xây dựng kế hoạch tự học tập để nâng cao trình độ lý luận và năng lực công tác trong thực tiễn. Các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo giai đoạn và hằng năm; thực hiện tốt quy định của Đảng về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng bộ trực thuộc tỉnh thường xuyên thực hiện đổi mới về nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị theo tinh thần tiêp tục đôi mới việc học tập lý luận chỉnh trị trong hệ thống giáo dục quốc dân và “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”.
85 12 18
Thường xuyên thực hiện đổi mới về nội dung, phương pháp học tập,
nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

 
Định kỳ 2 năm một lần, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh khảo sát chất lượng học tập lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên sau khi được đào tạo, bồi dưỡng; thông báo kết quả đến các cơ sơ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong tỉnh và báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối họp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy nắm và thông tin đến các đơn vị đào tạo lý luận chính trị ở Trung ương.

Về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, giải quyết những vụ việc nổi cộm, bức xúc ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”. Chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời xây dựng phương án, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các quan điếm sai trái, thù địch đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, định hướng của Đảng, linh hoạt, sắc bén và đạt hiệu quá cao. 

Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ cụ thể, mang tính khả thi cao trong phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động, âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Quan tâm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên để nâng cao nhận thức, khả năng nhận diện và phương pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng theo hướng lý luận, thực tiễn sắc bén, cập nhật thông tin, luận cử, luận chứng có sức thuyết phục cao. Tăng cường quản lý và định hướng thông tin, phối hợp các lực lượng, tập trung đấu tranh theo các nội dung, lĩnh vực và nhóm đối tượng cụ thể. Chú trọng đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, bịa đặt, thù địch về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách, đạo đức của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh tụ của Đảng, anh hùng dân tộc.

Cấp ủy các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, kịp thời định hướng thông tin để giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cảnh giác, đấu tranh, phản bác với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy chủ trì, tổ chức các cuộc trao đổi, đối thoại với các cá nhân cư trú trên địa bàn có nhận thức khác với chủ trương, đường lối của Đảng.

Hằng năm, Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Phát huy vai trò của công nghệ thông tin, Internet và mạng xã hội. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các địa phương mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền lý luận chính trị. Nội dung tuyên truyền tập trung vào ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; những nội dung cơ bản, cốt lõi, những vấn đề Đảng ta vận dụng sáng tạo và phát triển trong lịch sử và trong công cuộc đổi mới hiện nay, kết quả đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thế hệ về trẻ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hô Chí Minh bằng nhiều hình thức: qua các lớp bồi dưỡng, tổ chức các buổi tọa đàm, xây dựng và vận hành các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội như Fanpage, group Facebook, Zalo... Thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030. 

Kế hoạch của Tỉnh ủy cũng yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện cần bám sát nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chỉ thị của Ban Bí thư, căn cứ đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị để xây đựng kế hoạch thực hiện, coi trọng việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào định hướng phát triển và hoạt động thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị một cách thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc; định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị để có những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khắc phục hạn chế, thiếu sót nhằm thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị đề ra./.

Tác giả: La Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 729-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (Kèm theo Thể lệ Cuộc thi)

lượt xem: 2824 | lượt tải:452

Số 173-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng - năm 2023

lượt xem: 2308 | lượt tải:73

Số 171-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2023 - 2024

lượt xem: 2427 | lượt tải:85

Số 19-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

lượt xem: 3020 | lượt tải:297

Số 615-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền công tác Hội Người cao tuổi năm 2023

lượt xem: 3266 | lượt tải:81
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập72
  • Hôm nay28,371
  • Tháng hiện tại777,491
  • Tháng trước700,931
  • Tổng lượt truy cập22,756,268
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down