Tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng ở cơ sở

Thứ sáu - 29/03/2019 15:16 1.328 0
Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hướng mạnh về cơ sở, đạt được những kết quả quan trọng. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền miệng ở cơ sở.
Buổi học Nghị quyết của Đảng tại Đảng bộ xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ
Buổi học Nghị quyết của Đảng tại Đảng bộ xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ
Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hướng mạnh về cơ sở, đạt được những kết quả quan trọng.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp luôn được củng cố, kiện toàn cả về số lượng và chất lượng. Tính đến tháng 3/2019, toàn tỉnh có 05 đồng chí tham gia báo cáo viên Trung ương; 50 báo cáo viên cấp tỉnh đồng chí; 552 đồng chí báo cáo viên cấp huyện và tương đương; báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở 2.951 đồng chí, đội ngũ báo cáo viên các cấp luôn được lựa chọn đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, cơ cấu hợp lý. Ngoài ra còn có trên 2.000 già làng, trưởng dòng họ, người tiêu biểu có uy tín, là lực lượng to lớn, cùng với các tổ, đội công tác vận động quần chúng các lực lượng vũ trang, các đồng chí cán bộ, lãnh đạo, chuyên viên các cấp, các ngành thường xuyên tham gia công tác tuyên truyền ở cơ sở. Đồng thời, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp thường xuyên được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tuyên truyền miệng và nắm bắt tình tình tư tưởng, dư luận xã hội. 

Hoạt động tuyên truyền miệng được duy trì thường xuyên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì thường xuyên Hội nghị báo cáo viên 01 lần/tháng; Ban tuyên giáo các huyện, thành phố, các Đảng ủy trực thuộc tỉnh tổ chức từ 01 đến 02/Hội nghị; cấp cơ sở 02 tháng/lần, thông tin tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh thế giới, khu vực, trong nước và của địa phương, định hướng tuyên truyền cho báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động. Tính riêng năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc tỉnh đã tổ chức 434 hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự cho 41.189 lượt người. 

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đưa lồng ghép nội dung thông tin thời sự vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên cơ sở được trên 200 lớp, trên 24.000 học viên. Ngoài ra hoạt động tuyên truyền miệng còn được thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt thôn bản, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể cơ sở, các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã gắn việc triển khai quán triệt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, thôn bản và đoàn thể, với việc lồng ghép các nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; phối hợp tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân đổi mới nếp nghĩ, cách làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản suất, tích cực tăng gia lao động sản xuất xoá đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư; tuyên truyền, vận động nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật; phòng chống các tai tệ nạn xã hội, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu; chủ động đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, kích động nhân dân di dịch cư tự do, chia rẽ đoàn kết các dân tộc, giữ vững và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, tích cực tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương như: tuyên truyền di dân, tái định cư các công trình thuỷ điện trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện dự án trồng cây cao su; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới... đặc biệt, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở luôn đóng vai trò chủ đạo trong việc tham mưu cấp uỷ tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc. 

Cùng với việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền miệng, báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở còn là một kênh thông tin quan trọng giúp cho cấp uỷ đảng ở cơ sở nắm bắt được tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội. Thông qua các buổi tuyên truyền miệng, các báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với đồng bào các dân tộc, từ đó kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đồng bào. Chủ động tham mưu cấp uỷ giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở, góp phần quan trọng vào ổn định tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Qua đó, góp phần quan trọng vào việc trực tiếp đưa quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; cung cấp thông tin có định hướng về những vấn đề thời sự của địa phương trong nước và quốc tế, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tình cảm của nhân dân đối với Đảng, khơi dậy quyết tâm của đồng bào các dân tộc trong công tác xoá đói, giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; tạo ra sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng và sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội, giữ vững và ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng ở cơ sở cũng còn nhiều hạn chế. Công tác xây dựng, tổ chức, quản lý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên một số nơi chưa thật sự chặt chẽ, chất lượng hoạt động có mặt chưa cao. Một số địa phương, đơn vị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tuy đông nhưng chưa mạnh; trình độ, năng lực của một số báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế, phương pháp truyền đạt, báo cáo nặng về thuyết trình theo tài liệu, thiếu phân tích, chứng minh nên chưa đáp ứng được yêu cầu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Vẫn còn tình trạng một số báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động hình thức, chưa quan tâm nắm bắt, phản ánh, phối hợp xử lý những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở. Chất lượng công tác tuyên truyền miệng có mặt chưa thực sự theo kịp yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Tính tuyết phục, tính chiến đấu của công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở chưa cao. Vẫn còn tình trạng tuyên truyền một chiều từ trên xuống, chưa chủ động lắng nghe tiếp nhận thông tin, phản ứng của người nghe. Chưa thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin hai chiều như: đối thoại, tọa đàm, gặp gỡ trao đổi để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; chưa kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc, khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trên, nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản sau: 

Một là, nâng cao nhận thức của cấp uỷ các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị về vị trí, vai trò tầm quan trọng, không thể thiếu của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trong giai đoạn cách mạng mới. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 33-CT/TU, ngày 28/2/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, theo phương châm “Hướng về cơ sở, thực hiện thông tin nhiều chiều, tích cực đối thoại trong tuyên truyền miệng, giải đáp những vấn đề bức xúc đặt ra từ cuộc sống”. 

Hai là, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và đội ngũ cán bộ cơ sở. Trong đó, chú trọng củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở đảm bảo cơ cấu số lượng hợp lý, lựa chọn những đồng chí có khả năng truyền đạt tốt, tâm huyết, trách nhiệm và thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ này. Từng báo cáo viên, tuyên truyền viên phải tích cực tự học tập, trau dồi nâng cao trình độ, phẩm chất và năng lực, phấn đấu trở thành những báo cáo viên giỏi, có uy tín, sức thuyết phục cao ở mọi lúc, mọi nơi. Trong tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền miệng các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, cần có sự phối kết hợp chặt chẽ với các tổ, đội công tác của tỉnh, huyện và của các lực lượng vũ trang tăng cường cơ sở; kết hợp với việc phát huy vai trò của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín ở cơ sở và cần có sự hướng dẫn, định hướng cho đội ngũ này hoạt động có hiệu quả. 

Ba là, Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng theo hướng: phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Ban Tuyên giáo các cấp cần quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về hoạt động tuyên truyền miệng, duy trì thường xuyên một kỳ/tháng về tổ chức Hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự từ tỉnh đến cơ sở. Đảm bảo một tháng ít nhất báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở phải tổ chức thông tin thời sự tình hình địa phương, trong nước và quốc tế một lần tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc, nhất là những vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm, nhằm định hướng dư luận, thông qua hội nghị thông tin thời sự; lồng ghép với các buổi sinh hoạt chi bộ; họp thôn bản; sinh hoạt đoàn thể; hội nghị quán triệt học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng… Ban Tuyên giáo các cấp cần phải tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động; định hướng và cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin cho đội ngũ này triển khai thực hiện công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở. 

Với đặc thù của tỉnh, trình độ dân trí không đồng đều giữa các vùng, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trình độ còn thấp, việc tiếp thu các thông tin tuyên truyền hạn chế. Vì vậy, cán bộ tuyên truyền phải chuẩn bị nội dung cho phù hợp, thông tin phải được chọn lọc, phải có giá trị phân tích, lý giải, bình luận sâu sắc, cụ thể, rõ ràng. Trong tuyên truyền phải sử dụng ngôn ngữ thông thường, gần gũi, phù hợp với trình độ nhận thức, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc, sao cho đồng bào các dân tộc dễ tiếp thu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng những gương điển hình người tốt việc tốt. Phải đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền miệng theo hướng tăng cường dân chủ và đối thoại, chuyển tải thông tin có định hướng kịp thời xuống cơ sở. 

Báo cáo viên, tuyên truyền viên cần bám sát cơ sở, tích cực chủ động tuyên truyền những nội dung theo chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên và các cơ quan chức năng, đồng thời nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng trong nhân dân, chủ động tham mưu giải quyết kịp thời những vướng mắc, những vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở, không để bị động trong các tình huống. 

Chủ động và tích cực đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, các tai tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu, các quan điểm sai trái, thù địch. Góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng đoàn kết các dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Tác giả bài viết: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thông báo triệu tập dự sơ tuyển

Thông báo triệu tập dự sơ tuyển đối với thí sinh dự thi tuyển vào vị trí việc làm thuộc cơ quan Báo Lai Châu, cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 20 | lượt tải:7

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồ

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch nước Lê Đức Anh

lượt xem: 298 | lượt tải:15

ĐC tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-g

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2020)

lượt xem: 377 | lượt tải:35

ĐC Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi ng

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

lượt xem: 285 | lượt tải:7
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down