Tỉnh ủy: Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thế, cá nhân năm 2018 chặt chẽ, nghiêm túc

Thứ hai - 18/03/2019 10:09 1.811 0
Quán triệt sâu sắc quy định, hướng dẫn của Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trong năm 2018, Tỉnh ủy sớm ban hành quy định, hướng dẫn và kế hoạch chỉ đạo kiểm điểm; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương của tỉnh; tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảm bảo nội dung, quy trình chặt chẽ, chất lượng, không chạy theo thành tích.
Việc tổ chức kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, thời gian và chất lượng
Việc tổ chức kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, thời gian và chất lượng
- Tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Tỉnh ủy đã quy định cụ thể đối tượng kiểm điểm tập thể ở từng cấp để tổ chức thực hiện trong toàn tỉnh, gồm: Tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành và tương đương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; tập thể lãnh đạo cấp phòng và tương đương; các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, qua đó đảm bảo công tác kiểm điểm được thực hiện đồng bộ ở các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Nhìn chung, các tập thể, cá nhân đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sâu sắc, đầy đủ nội dung báo cáo kiểm điểm, bản tự kiểm điểm, đánh giá đúng ưu điểm, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan; bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, nhiệm vụ được giao của đảng viên; gắn hạn chế, khuyết điểm của cá nhân với hạn chế, khuyết điểm của tập thể. Cáctập thể chuẩn bị báo cáo kiểm điểm, cá nhân chuẩn bị bản tự kiểm điểm có nhiều đổi mới, kết hợp với phiếu tự đánh giá chất lượng theo từng loại hình tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; trước khi tổ chức kiểm điểm, đảng viên đã chuẩn bị bản tự kiểm điểm, tự nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ bằng 82 biểu hiện cụ thể; đã có 35 cá nhân tự nhận diện có biểu hiện suy thoái, tự xây dựng kế hoạch sửa chữa.Đảng viên là lãnh đạo, quản lý tự đánh giá chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng phiếu phân tích chất lượng theo các tiêu chí chi tiết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, từng đối tượng.

Việc tổ chức kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, thời gian và chất lượng; kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau, người đứng đầu trước, cấp phó và các thành viên sau, lấy kết quả kiểm điểm tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Trong kiểm điểm đã phát huy dân chủ, đoàn kết, tinh thần tự phê bình và phê bình, thẳng thắn, trách nhiệm với tinh thần xây dựng, tích cực tham gia ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm của tập thể, tập trung phân tích rõ những hạn chế, khuyết điêm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xác định rõ phương hướng, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống,"tự diễn biên", "tự chuyển hóa”, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu năm 2018 của cá nhân để tự phê bình và phê bình từ đó đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Cấp ủy, tập thể lãnh đạo cấp trên quan tâm lãnh đạo việc gợi ý kiểm điểm sâu đối với 25 tập thể, 38 cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý; gợi ý kiểm điểm rõ nội dung, có trọng tâm, trọng điểm, sát tình hình thực tiễn. Nội dung gợi ý kiểm điểm của cấp trên đã được các tập thể, cá nhân tiếp thu, giải trình, kiểm điểm nghiêm túc với tinh thần trung thực, thẳng thắn, tự giác; qua đó giúp tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý thấy rõ những hạn chế, khuyết điểm, nhất là những việc được dư luận quan tâm; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới. Nhìn chung, người chủ trì đã kết luận rõ những ưu điểm, hạn chế của tập thể và từng cá nhân sau kiểm điểm. Cơ bản đã khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Ngay sau khi kết thúc kiểm điểm, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trong năm và lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiệm vụ được giao. Nhìn chung cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nội dung đã cam kết; ý thức, trách nhiệm, tính gương mẫu được nâng lên, góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân có nhiều đổi mới.

Trong đánh giá, xếp loại chất lượng có điểm mới so với các năm trước như: Lấy ý kiến tham gia đánh giá của các chủ thể có liên quan cho tập thể, cá nhân, đánh giá đa chiều, theo tiêu chí, công việc, nhiệm vụ cụ thể theo từng nhóm đối tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng, qua đó làm cơ sở giúp cấp có thẩm quyền quyết định đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân được chính xác hơn, khắc phục tình trạng thành tích trong đánh giá, xếp loại; phát huy trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong tự đánh giá, xếp loại, nhất là vai trò của cơ quan, người đứng đầu trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ. 

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, chặt chẽ, kết quả xếp loại chất lượng đảm bảo sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, cơ bản các chủ thể đã tích cực, nêu cao trách nhiệm trong tham gia đánh giá cho tập thể, cá nhân theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Thực hiện đồng bộ giữa đánh giá các tổ chức trong hệ thống chính trị; đánh giá, xếp loại chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội với tổ chức đảng cùng cấp; tổ chức đảng cấp dưới trước, cấp trên sau; kết quả xếp loại chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức đảng cấp dưới là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng cùng cấp và cấp trên; mức xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý không cao hơn mức xếp loại của tổ chức; mức xếp loại chất lượng người đứng đầu không cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý và tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình là người đứng đầu. 

Ban Thường vụ Tinh ủy đã thực hiện nghiêm túc quy định về số lượng tập thể, cá nhân (thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 20% số hoàn thành tốt nhiệm vụ theo từng nhóm chủ thể, như: trong 13 đảng bộ cấp huyện và tương đương thì có 02 đảng bộ hoàn thành xuất sắc, bằng 15,39%, 06 hoàn thành tốt, 03 hoàn thành và 02 không hoàn thành nhiệm vụ; trong 49 tập thể lãnh đạo quản lý cấp tỉnh có 09 tập thể hoàn thành xuất sắc, bằng 18,37%, 38 hoàn thành tốt và 02 hoàn thành nhiệm vụ; trong số 38 cấp trưởng các sở, ban, ngành và tương đương, các đoàn thể tỉnh (không là UVBTV) chỉ có 03 đồng chí hoàn thành xuất sắc, bằng 7,9%, 32 đồng chí hoàn thành tốt, 03 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ... Số lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của các cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cấp xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ bản dưới 20% số hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Vẫn còn những việc cần phải tiếp tục rút kinh nghiệm.

Việc quán triệt, triển khai thực hiệnở một số nơi, nhất là cấp cơ sở chưa thật sâu sắc, còn lúng túng trong triển khai. Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chậm ban hành kế hoạch kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân năm 2018, có nơi kế hoạch còn chung chung, chưa rõ nội dung công việc cụ thể và thời gian, tiến độ thực hiện.

Một số tập thế, cá nhân chuẩn bị báo cáo kiểm điểm có nội dung còn chung chung, chưa kiểm điểm, đánh giá đầy đủ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; xác định chưa đầy đủ trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhiệm vụ chuyên môn với khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp. Bản tự kiểm điểm của một số cá nhân nội dung chưa đầy đủ các nhiệm vụ được giao, khuyết điểm, hạn chế của cá nhân có nội dung chưa gắn với khuyết điểm, hạn chế của tập thể.

Một số cấp ủy đảng chưa thực sự quan tâm xem xét gợi ý kiểm điểm đối với cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc, tập thể lãnh đạo, cán bộ đảng viên có hạn chế khuyết điểm, không hoàn thành nhiệm vụ. Năng lực chủ trì, kết luận kiểm điểm tập thể, cá nhân của một số đồng chí đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị còn hạn chế, nhất là ở cơ sở; kết luận chưa cụ thể những nội dung cần khắc phục sửa chữa của tập thể, cá nhân. Trong kiểm điểm có nơi ít tham gia góp ý cho tập thể, cá nhân, nhất là những hạn chế, khuyết điểm. Việc thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của năm trước ở một số nơi còn chậm.

Việc tự đánh giá, xếp loại của tập thể, cá nhân ở một số nơi chưa bám sát theo tiêu chí, tự nhận mức xếp loại cao hơn với kết quả thực hiện nhiệm vụ theo từng tiêu chí. Một số chủ thể tham gia đánh giá, đề xuất mức xếp loại còn hình thức, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của chủ thể được đánh giá; một số cấp ủy cơ sở còn lúng túng trong việc đánh giá, xếp loại đảng viên. Việc tổ chức cho các chủ thể liên quan tham gia đánh giá, xếp loại và tổng hợp kết quả ở một số cấp ủy, cơ quan còn lúng túng, chưa khoa học.

Một số nơi kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân chưa sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; chưa bám sát các tiêu chí theo hướng dẫn, nhất là việc phân tích chất lượng, xác định cấp độ thực hiện theo từng tiêu chí cụ thể. Một số tập thể lãnh đạo xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt quá 20% số hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nguyên nhân do năm đầu thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo quy định mới; năm đầu thực hiện việc đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp; trong đó có nhiều điểm mới so với những năm trước. Việc nghiên cứu, quán triệt quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân ở một số nơi chưa kỹ; năng lực, nghiệp vụ của một số cán bộ được giao nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hạn chế, nắm chưa chắc nội dung, quy trình phương pháp đánh giá mới, đánh giá đa chiều. Một số ít cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền. Một số ít đảng viên chưa thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Quy định các chủ thể tham giá đánh giá còn rộng, trong đó nhiều chủ thể ít có thông tin hoặc không nắm được chung tình hình về đối tượng đánh giá dẫn đến hình thức trong tham gia đánh giá. Hệ thống biểu điểm, tiêu chí còn phức tạp, khó thực hiện ở cơ sở. Nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên sinh hoạt ở chi bộ thôn, bản, tổ dân phố chưa được phân định cụ thể cho phù hợp.

- Những việc cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng trong đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, yêu cầu đặt ra đối với cấp ủy các cấp là tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tập huấn cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để đảm bảo thực hiện nghiêm quy định. Đôn đốc, kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cá nhân xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2018; cán bộ, đảng viên xây dựng và tổ chức thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Rà soát điều chỉnh mức xếp loại đảng viên đảm bảo đồng bộ với mức xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Những cơ quan, đơn vị có tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ phải đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, không đế tình trạng yếu kém kéo dài; có biện pháp giáo dục, giúp đỡ những cán bộ, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về cán bộ và công tác cán bộ cho phù hợp./.

Tác giả bài viết: Lê Công

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồ

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch nước Lê Đức Anh

lượt xem: 156 | lượt tải:6

ĐC tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-g

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2020)

lượt xem: 175 | lượt tải:12

ĐC Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi ng

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

lượt xem: 159 | lượt tải:5

Dự Thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

lượt xem: 480 | lượt tải:23
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down