Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Thứ hai - 13/05/2024 04:14 1.529 0
Sáng 13/5, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hoá tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Trưởng các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, Văn phòng UBD tỉnh, Phòng Văn xã, UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trưởng ban tuyên giáo (tuyên huấn), chủ nhiệm chính trị các đảng bộ trực thuộc; trưởng các ban tham mưu công tác tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết…

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; cụ thể hóa nội dung vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ, cùng các chương trình, đề án, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Toàn tỉnh có 29,8% dân số luyện tập thể thao thường xuyên, 18,22% gia đình thể thao, 390 câu lạc bộ và điểm tập luyện thể dục thể thao; 100% số trường đảm bảo chương trình giảng dạy thể dục thể thao nội khóa; 100% học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định. 
42hai ha
Đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW
Đến nay đã có 86% hộ gia đình, 74,7% thôn, bản, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa; 94,1% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 39/94 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 9/12 phường, thị trấn đăng ký xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; 85% gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; 6.200 thành viên tham gia trong 76 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, 418 địa chỉ tin cậy...

Việc phát triển kinh tế - xã hội được đẩy mạnh gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Toàn tỉnh có 975 đội văn nghệ thôn bản và 24 đội văn nghệ xã; phối hợp lập hồ sơ khoa học đối với 2 di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật múa Xòe và Then dân tộc Thái đề nghị UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại... Quan tâm bảo tồn, tôn tạo 32 di tích lịch sử - văn hoá, phục vụ giáo dục truyền thống...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày 8/25 tham luận, trong đó tập trung làm rõ những kết quả, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo; chỉ ra hạn chế và nguyên nhân trong triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam nói chung và văn hoá, con người Lai Châu nói riêng trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đánh giá cao nội dung tham luận của các cơ quan, đơn vị gửi và trình bày tại Hội nghị, đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng văn hóa và con người Việt Nam nói chung, văn hóa và con người Lai Châu nói riêng phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và của mỗi người dân để văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước; trong đó phát triển con người là trung tâm. 

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kết luận số 76-KL/TW, Chương trình hành động số 08-CTr/TU gắn với thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021 và văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; thường xuyên rà soát, hoàn thiện các chính sách, quan tâm bố trí nguồn lực trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và phát triển nguồn nhân lực; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ. Triển khai nghiên cứu, xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Lai Châu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu. Đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 33 cá nhân, 6 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW./.

Tác giả: Hải Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 907 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2442 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3660 | lượt tải:1244

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3691 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3963 | lượt tải:594
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập76
  • Hôm nay17,181
  • Tháng hiện tại794,222
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,555,988
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down