Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2015

Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả; góp phần đắc lực tạo đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2014 (ảnh: Thu Trang)
Năm 2014, trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nền kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn, các thế lực thù địch vẫn không ngừng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Để tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã được xác định, ngành Tuyên giáo tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cấp uỷ các cấp bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của cấp uỷ, nhiệm vụ chính trị của địa phương chủ động định hướng và tổ chức tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, sự phát triển của tỉnh.Làm tốt công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và của các cấp, các ngành; những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biên giới, biển đảo, đặc biệt đã làm tốt công tác tham mưu tuyên truyền, định hướng dư luận về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải dương 981 vào vùng biển của nước ta, giữ vững hòa bình và ổn định an ninh biên giới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 60 - KH/BTGTU, ngày 10/5/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tuyên truyền đấu tranh phản bác việc lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền “Nhà nước Mông””; đã chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng trên địa bàn, tham mưu kịp thời xử lý những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh, nhất là việc phối tham mưu giải quyết tốt những bức xúc trong thực hiện di dân, tái định cư các công trình thủy điện, giữ vững và ổn định chính trị, tư tưởng trên địa bàn.

Toàn Ngành đã tích cực tham mưu các cấp ủy đảng triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt được kết quả bước đầu, nhất là các nghị quyết, kết luận hội nghị TW 8, TW 9 khóa XI của Đảng; tập trung chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại trung tâm bối dưỡng chính trị các huyện, thành phố đạt được những kết quả tích cực. Làm tốt chức năng tham mưu Ban Thường vụ cấp uỷ chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, trọng tâm là triển khai học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” gắn với học tập và làm theo lới Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu; rà soát điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên; đặc biệt là Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu tổ chức tốt buổi gặp mặt giao lưu, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, cùng với tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động đã đưa Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tiếp tục đi vào đời sống xã hội thiết thực, hiệu quả. Công tác giáo dục truyền thống được coi trọng, làm tốt công tác tuyên tuyền và đưa nội dung lịch sử Đảng bộ địa phương vào giảng dạy trong các trường phổ thông, các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp; triển khai tốt cuộc thi, “Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc thi “Tìm hiểu 105 năm thành lập tỉnh, 65 năm thành lập Đảng bộ và 10 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu mới”. Lĩnh vực khoa giáo có bước chuyển mới, tham mưu cấp uỷ các cấp chỉ đạo tích cực hơn, tổ chức tốt việc sơ tổng kết và tuyên truyền, quán triệt học tập, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo, chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, dân số kế hoạch hóa gia đình và trẻ em; công tác giáo dục - đào tạo; khoa học - công nghệ; thể dục, thể thao; bảo vệ môi trường và các vấn đề xã hội tiếp tục được nâng lên.

Qua đó khẳng định, công tác tuyên giáo năm 2014 đã có nhiều đổi mới và đạt được kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ vững mạnh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm 2015, năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm (2011 - 2015), nền kinh tế nước ta tiếp tục có sự phục hồi và tăng trưởng theo chiều hướng tốt dần, quốc phòng, an ninh và ổn định chính trị, xã hội tiếp tục được giữ vững, cùng với những thành tựu của tỉnh đạt được trong năm 2014 và nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 70 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng... là những thuận lợi cơ bản và là cơ hội để công tác tuyên giáo thể hiện vai trò định hướng tư tưởng, chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, sự thống nhất cao trong Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số yếu tố không thuận, là những khó khăn, thách thức lớn đối với công tác tuyên giáo. Tình hình thế giới và khu vực tiềm ấn nhiều yếu tố bất ổn, trong nước cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, tái cơ cấu kinh tế chậm, cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, tình trạng tham nhũng vẫn còn xảy ra, những tiêu cực trong quản lý kinh tế chậm được khắc phục; Kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua tuy có sự phát triển nhưng vẫn còn khó khăn, những khó khăn của vùng sâu, vùng xa và một số điểm tái định cư các công trình thủy điện trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”, đặc biệt chúng sẽ tập trung chống phá quyết liệt việc tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh diễn ra trong năm 2015.

Ngành tuyên giáo của tỉnh bám sát định hướng của Trung ương, của cấp ủy, tình hình diễn biến các sự kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động làm tốt công tác tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác tuyên giáo, với các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:

Một là, tham mưu cấp uỷ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ và toàn diện công tác tuyên giáo với phương châm toàn Đảng làm công tác tư tưởng, mà trước hết là đồng chí bí thư và thường trực cấp uỷ. Đổi mới công tác tư tưởng theo hướng tăng cường đối thoại, thuyết phục, có tính chiến đấu và tính giáo dục cao. Xác định những vấn đề nhạy cảm để “vào cuộc” chứ không phải “tránh ra”. Bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện và dự báo tình hình, chủ động tham mưu cấp uỷ các cấp ứng phó với mọi diễn biến tình hình trên lĩnh vực tư tưởng.

Hai là, Phát huy thế mạnh của các binh chủng tư tưởng - văn hoá, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Trọng tâm vào tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tuyên truyền kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 125 năm ngày sinh Chủ tich Hồ Chí Minh; 70 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, ngày truyền thống của các cấp, các ngành... Đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền sai trái, thù địch, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 60 - KH/BTGTU, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tuyên truyền đấu tranh phản bác việc lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền “Nhà nước Mông””. Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 - NQ/TW khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực và tai, tệ nạn xã hội...

Ba là, Tiếp tục tham mưu cấp uỷ thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1327-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng”, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tập trung chỉ đạo việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trong Trường chính trị tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng Chính trị các huyện, thị.

Bốn là, tích cực, chủ động tham mưu cấp uỷ các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực giáo dục - đào tạo trọng tâm là Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; công tác y tế, khoa học - công nghệ và các vấn đề về an sinh xã hội...

Để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ quan trọng trên, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa trình độ tham mưu của ban tuyên giáo các cấp, của cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở. Coi trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, nhất là cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở. Mỗi cán bộ tuyên giáo cần thường xuyên bám sát thực tiễn, rèn luyện năng lực phát hiện nhanh, nhạy, sắc bén những vấn đề nảy sinh trong đời sống, xã hội, từ đó đề xuất những kiến nghị, giải pháp thích hợp, kịp thời. Tiếp tục tìm tòi, đổi mới nội dung, phương thức công tác theo hướng bám sát cuộc sống của Nhân dân, nắm chắc tình hình, hướng về cơ sở, chủ động thông tin, tăng cường đối thoại, lấy cái đẹp dẹp cái xấu; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng để tiến hành công tác tuyên giáo./.

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down