Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Phát huy truyền thống 91 năm ngành Tuyên giáo của Đảng, tiếp tục đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Phấn khởi, tự hào kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2021), đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Lai Châu quyết tâm không ngừng đổi mới sáng tạo, phấn đấu, rèn luyện vượt qua mọi khó khăn, thách thức vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.
Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở
Cách đây 91 năm, nhân ngày Quốc tế đỏ 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ mồng 1-8”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô viết. Trên cơ sở những tài liệu và sự đóng góp quan trọng của công tác tư tưởng - văn hoá trong suốt quá trình 70 năm cách mạng của Đảng, năm 2000 Bộ Chính trị Trung ương Đảng khoá VIII đã quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm ngày truyền thống của công tác Tư tưởng - Văn hoá của Đảng (nay là ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng).

Trải qua 91 năm, công tác tuyên giáo của Đảng luôn luôn gắn liền với nhiệm vụ lịch sử của Đảng đảm nhiệm trước dân tộc. Với chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, lý luận, văn hoá, khoa học, giáo dục về cơ bản là thống nhất và xuyên suốt. Đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo cả nước không ngừng nỗ lực phấn đấu, ngày càng trưởng thành, “vừa hồng, vừa chuyên”, phát huy tốt truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với Huân chương Sao vàng cao quý và nhiều phần thưởng khác mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Là bộ phận hợp thành trong hệ thống ngành Tuyên giáo của Đảng, được Ban cán sự Đảng Lai Châu quyết định thành lập ngày 4/02/1952. Trải qua 59 năm ngành Tuyên giáo Lai Châu luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp và từng bước trưởng thành về mọi mặt. Hệ thống ban tuyên giáo được kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phát triển cả về số lượng và chất lượng, được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nắm vững chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; có nhiều đóng góp quan trọng công cuộc xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong xã hội, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong từng giai đoạn cách mạng.
 
Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, toàn Ngành đã tập trung tham mưu đẩy mạnh công tác tư tưởng chính trị triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động sức người, sức của, phục vụ chiến đấu và tham gia kháng chiến chống thực dân pháp, thực hiện công cuộc tiễu phỉ, giải phóng quê hương và vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chi viện cho cách mạng miền Nam, góp phần cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất Tổ quốc. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện công cuộc đổi mới, toàn ngành tích cực, chủ động tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định sản xuất và đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia, xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển. Năm 2004 tỉnh Lai Châu mới được chia tách và thành lập, công tác tuyên giáo tập trung thực hiện nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn vươn lên xây dựng Lai Châu ổn định và phát triển toàn diện, vững chắc, từng bước đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (năm 2010) và ra khỏi tình trạng kém phát triển (năm 2015), tạo thế và lực mới cho tỉnh vững bước tiến lên trong giai đoạn cách mạng tiếp theo. Đặc biệt bước vào năm 2021 với nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, toàn Ngành bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy, bám sát sự kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương tiếp tục đổi mới sáng tạo, tiến hành động bộ các hoạt động công tác tuyên giáo phù hợp với diễn biến của tình hình đại dịch Covid-19. Trọng tâm là tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa nỗ lực phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị…

Tuy nhiên, hiện nay công tác tuyên giáo của Đảng nói chung, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Lai Châu nói riêng đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang xuất hiện nhiều vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn cần phải được nghiên cứu, xử lý, giải quyết. Những tác động tiêu cực từ sự phát triển của internet, mạng xã hội; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những thách thức của biến đổi khí hậu, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đang diễn biễn hết sức phức tạp; sự chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị ngày càng gia tăng, với phương thức ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Trên địa bàn tỉnh lợi dụng những khó khăn và vấn đề dân tộc, tôn giáo các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”, chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc…

Phát huy truyền thống 91 năm công tác Tuyên giáo của Đảng, với sứ mệnh cao cả “đi trước, mở đường”, ngành Tuyên giáo và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục đổi mới sáng tạo; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp công tác tuyên giáo, làm cho công tác tuyên giáo gắn chặt và bám chắc với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, với phong trào cách mạng của quần chúng, đi sâu và phù hợp với từng đối tượng, kịp thời giải đáp đúng và trúng những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội; lan tỏa, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến; bồi dưỡng niềm tin của Nhân dân vào mục tiêu, lý tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng; khơi dậy khát vọng dân tộc; khích lệ các cấp, các ngành và Nhân dân các dân tộc vượt qua khó khăn, thách thức vươn lên thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, với tinh thần gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, mỗi cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh phải luôn thấm nhuần sâu sắc về truyền thống vẻ vang của Ngành; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tích cực tự nghiên cứu, học tập trau dồi kiến thức; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và ý thức lao động thật sự nghiêm túc, khoa học, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đổi mới sáng tạo, vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao phó./.

Tác giả bài viết: Trường Giang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down