Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Đảng bộ công an tỉnh lãnh đạo xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử trong lực lượng Công an

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử trong toàn lực lượng và đạt được những kết quả tích cực.
Đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao thưởng các điển hình, tiêu biểu Công an tỉnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Nhận thức rõ vai trò của văn hóa giao tiếp ứng xử là một bộ phận của văn hóa, góp phần tạo nên cái hay, cái đẹp trong mối quan hệ giữa con người với con người; giúp xây dựng và củng cố các mối quan hệ xã hội ngày càng bền chặt, đồng thời thúc đẩy các hoạt động khác, tạo tiền đề thuận lợi cho những hoạt động đó diễn ra đạt hiệu quả. Đặc biệt là đối với lực lượng công an Nhân dân, văn hóa giao tiếp, ứng xử càng có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và củng cố mối quan hệ tốt đẹp với các lực lượng xã hội khác, tạo ra sự tôn trọng, hiểu biết, cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy, với tư cách là lực lượng nòng cốt tham mưu cấp ủy và chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tiếp xúc với các tổ chức và công dân. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, những năm qua cùng với việc lãnh đạo tổ chức xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh còn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa ứng xử trong cán bộ, chiến sỹ Công an Lai Châu, có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân; có ý thức kỷ luật, kỷ cương, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. 

Để xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử trong toàn lực lượng, Đảng ủy Công an tỉnh đã bám sát nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết số 04-NQ/TW “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là là các văn bản của Bộ trưởng Bộ Công an như: Chỉ thị số 07/CT-BCA, ngày 16/10/2016 về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an trong tình hình mới; Thông tư số 27/TT-BCA, ngày 22/8/2017 quy định về quy tắc ứng xử của Công an Nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bằng những nội dung, biện pháp cụ thể, phù hợp, thiết thực và đồng bộ, với tinh thần phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu các đơn vị.

Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục đạo đức, lối sống và phong cách ứng xử cho cán bộ, chiến sỹ. Đảng ủy, Ban Giám đốc công an tỉnh thường xuyên trực tiếp tham gia các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề với cán bộ, chiến sỹ thông qua đó vừa nắm bắt tâm tư nguyện vọng, vừa tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, phong cách ứng xử cho cán bộ, chiến sỹ. Chỉ đạo tổ chức các cuộc thi, hội thi (phụ nữ Công an tỉnh Lai Châu tài năng, duyên dáng; đánh trống vàng; tìm hiểu 65 năm Công an Lai Châu xây dựng, chiến đấu và trưởng thành...), nhằm ôn lại kiến thức gắn với giáo dục truyền thống và lồng ghép việc giáo dục thái độ ứng xử văn hóa cho cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng trong các cuộc thi, hội thi, nhất là những tình huống thường xuyên hoặc bất ngờ gặp phải trong quá trình tiếp xúc và giải quyết công việc với Nhân dân.

Tập trung chỉ đạo các đơn vị thường xuyên giao tiếp, giải quyết công việc với Nhân dân căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sỹ cho phù hợp. Công an huyện Than Uyên xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong giao tiếp, chào hỏi khi giao tiếp bằng điện thoại với công dân; Thanh tra Công an tỉnh xây dựng bộ quy tắc ứng xử đối với cán bộ, chiến sỹ trong thực thi công vụ và tiếp xúc giải quyết công việc với Nhân dân... Đồng thời, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Đến nay, nhiều thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ngành đã được giải quyết nhanh chóng, cụ thể như: thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy các công trình xây dựng rút ngắn từ 20 ngày xuống còn 7 ngày; việc cấp giấy đủ điều kiện về an ninh trật tự từ 7 ngày xuống còn 02 ngày; việc cấp giấy phép khắc dấu, chứng nhận đăng ký mẫu dấu từ 04 ngày xuống còn 03 ngày; việc cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp từ 03 ngày xuống còn 01 ngày... Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu tăng cường công tác kiểm tra điều lệnh thường xuyên và đột xuất, kiểm tra nội dung về văn hóa giao tiếp, ứng xử đối với cán bộ, chiến sỹ tại các đơn vị. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện giáo dục, nhắc nhở trực tiếp và chỉ đạo các đơn vị khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, để thực hiện tốt hơn về văn hóa giao tiếp, ứng xử trong cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng.

Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh còn tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ và các ban ngành, đoàn thể xã hội các cấp, những năm gần đây đã phối hợp tổ chức được 16 Hội nghị “công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, thu hút được trên 1000 lượt quần chúng tham gia và nhận được 844 ý kiến góp ý của Nhân dân, trong đó có 91 ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội nghị về ý thức, tinh thần, thái độ của cán bộ, chiến sỹ công an trong thực thi công vụ và giải quyết các vụ việc ở cơ sở. Kết quả tổng hợp bằng phiếu hằng năm, Nhân dân nhận xét về các mặt sinh hoạt, lế tiết, tác phong, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ công an Lai Châu có chuyển biến tích cực qua từng năm. Tính riêng năm 2018 có trên 98% ý kiến Nhân dân đánh giá tốt về đạo đức, lối sống; 87% đánh giá tốt về lễ tiết, tác phong, trên 84% đánh giá tốt về thái độ phục vụ và năng lực công tác của cán bộ, chiến sỹ công an trong tỉnh; đặc biệt Nhân dân đánh giá cao về công tác cải cách thủ tục hành chính của Ngành Công an tỉnh trong thời gian qua. Sau mỗi đợt lấy ý kiến góp ý của Nhân dân, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh những nội dung mà Nhân dân nhận xét, góp ý chưa tốt, những biểu hiện chưa đúng, những sai sót của cán bộ, chiến sỹ. Cùng với việc xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử trong cán bộ, chiến sỹ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh còn chỉ đạo các đơn vị tích cực tham gia các hoạt động xã hội, như: từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ các gia đình, những người yếu thế, khó khăn, hoạn nạn, khắc phục hậu quả thiên tai...  

Từ những việc làm thiết thực trên đã góp phần quan trọng xây dựng lực lượng công an tỉnh vững mạnh; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sỹ công an Lai Châu trong lòng Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ, hoàn thành xuất săc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Nhiều tập thể, cá nhân trong toàn lực lượng Công an tỉnh được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tỉnh đánh giá cao, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng việc xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh, thời gian tới Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định: Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an và của Tỉnh ủy bằng những nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Ngành. Trọng tâm là, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tinh thần nêu gương của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng và phát triển văn hóa, nhất là văn hóa giao tiếp, ứng xử trong lực lượng Công an tỉnh. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sỹ thấm nhuần chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tinh thần, trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đạo đức công vụ và Điều lệnh Công an Nhân dân.

Chú trọng bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sỹ. Thường xuyên đưa nội dung giáo dục văn hóa giao tiếp, ứng xử vào các hoạt động chính trị, giáo dục truyền thống, sinh hoạt đảng, sinh hoạt đơn vị và đoàn thể quần chúng. Tăng cường phối hợp và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tham gia giám sát, đóng góp ý kiến để xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử của lực lượng Công an Lai Châu. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng địa phương, đơn vị; nhất là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về thực hiện văn hóa giao tiếp, ứng xử của lực lượng Công an tỉnh, tăng cường các tin bài, phóng sự tuyên truyền về việc xây dựng đơn vị văn hóa, văn hóa giao tiếp, ứng xử trong lực lượng Công an Lai Châu trên Báo Lai Châu, Đài PT - TH tỉnh. Thường xuyên tổ chức các diễn đàn trao đổi, hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sỹ. Chủ động phát hiện biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, những hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sỹ công an gương mẫu, tận tụy trong công việc, giao tiếp, ứng xử có văn hóa trong thực thi nhiệm vụ, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu tốt và có lý tưởng “vì Nhân dân phục vụ”.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với cán bộ, chiến sỹ vi phạm về văn hóa giao tiếp, ứng xử, nhất là đối với cán bộ, chiến sỹ có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, có thái độ, lời nói không đúng mực đối với Nhân dân; có tư thế, lễ tiết, tác phong thiếu chuẩn mực, vi phạm Điều lệnh Công an Nhân dân. Đồng thời, xác định trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo trực tiếp quản lý đơn vị khi để xảy ra có cán bộ, chiến sỹ vi phạm về văn hóa giao tiếp, ứng xử, nhằm nâng cao ý thức tự giác nêu gương của cán bộ lãnh đạo các đơn vị và tăng cường quản lý, giáo dục chiến sỹ trong rèn luyện đạo đức, lối sống, xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử trong từng đơn vị.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, việc xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử trong lực lượng công an là rất cần thiết và mang tính thời sự, nhằm xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong lòng Nhân dân. Và từ những giải pháp thiết thực trên, nhất định lực lượng Công an tỉnh Lai Châu sẽ đạt được mục tiêu đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao phó, góp phần xây dựng Lai Châu ổn định và ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện./.

Tác giả bài viết: Đặng Ngọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down