Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Đảng bộ xã Pú Đao sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Sau hơn 2 năm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, với tinh thần quyết tâm, quyết liệt và đồng bộ các giải pháp, Đảng bộ xã Pú Đao đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu
Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết trung ương 4 khóa XII tới cán bộ đảng viên
Đảng bộ xã Pú Đao, huyện Nậm Nhùn có 83 đảng viên, sinh hoạt 7 chi bộ trực thuộc (trong đó: 04 chi bộ bản, 3 chi bộ trường học, trạm y tế); toàn xã có trên 200 hộ dân, với trên 1000 khẩu, định cư tại 4 bản, đồng bào dân tộc Mông chiếm trên 90%. Là xã vùng cao tuy còn nhiều khó khăn, song những năm qua Pú Đao luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, sự đầu tư của Nhà nước, sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, kinh tế - xã hội của xã có sự phát triển, đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao. 

Nhận thực rõ được tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII, nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương Đảng ủy xã đã cụ thể hóa Nghị quyết thành Chương trình hành động; trên cơ sở đánh giá tình hình thực trạng và nguyên nhân công tác xây dựng đảng của Đảng bộ, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 

Nhằm đảm bảo sự thống nhất trong việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện, Nghị quyết, Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết; phân công các đồng chí ủy viên Ban thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách các chi bộ trực thuộc trực tiếp chỉ đạo, giúp đỡ quán triệt Nghị quyết tới cán bộ đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân. Toàn Đảng bộ đã mở được 8 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, trong đó: 01 hội nghị cán bộ chủ chốt xã, 7 hội nghị tại các chi bộ trực thuộc, với 272 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập (trong đó đảng viên 66/66 đồng chí đạt 100%) và 174 lượt quần chúng Nhân dân tham gia học tập. Sau học tập để đánh giá nhận thức của đảng viên về những nội dung cơ bản của Nghị quyết, thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng ủy chỉ đạo, hướng dẫn đảng viên viết bài thu hoạch, trong đó có 47/66 đạt tỷ lệ 71,2% đảng viên viết bài thu hoạch (còn lại do già yếu và biết ít chữ không viết được). Qua đánh giá cơ bản các đảng viên đã nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhất là 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, một số bài đã đề xuất được các giải pháp nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Công tác tuyên truyền nghị quyết được coi trọng, Đảng ủy đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng trong xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của Nghị quyết tới cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân các dân tộc trong xã, được 16 buổi tới 217 lượt người. Qua học tập, tuyên truyền nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân các dân tộc về những nội dung cơ bản của Nghị quyết và ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã, lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, xây dựng Pú Đao ngày càng phát triển.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả, xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện ủy, Ban thường vụ Đảng ủy xây dựng và ban hành Kế hoạch số 09-KH/ĐU, ngày 29/11/2016 về kiểm điểm tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XII và đánh giá, phân xếp loại cán bộ, đảng viên năm 2016; phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các chi bộ trực tiếp dự, chỉ đạo việc kiểm điểm với tinh thần nghiêm túc, trung thực, khách quan, đúng tiến độ; đánh giá đúng thực chất về những ưu, khuyết điểm của các tổ chức đảng và từng đảng viên. Do làm tốt công tác tư tưởng, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và mục đích, yêu cầu của việc kiểm điểm đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong công tác kiểm điểm; đại đa số cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, trung thực, thẳng thắn góp ý kiến cho đồng chí mình trong quá trình tiến hành kiểm điểm, chỉ rõ nhưng mặt ưu điểm, khuyết điểm cần khắc phục không có hiện tượng làm lướt, chiếu lệ hoặc lợi dụng kiểm điểm để công kích lẫn nhau. 

Vì vậy, sau kiểm điểm không có tổ chức đảng hoặc trường hợp đảng viên nào trong toàn Đảng bộ không đảm bảo điều kiện phải hủy bỏ kết quả và phải kiểm điểm lại. Đồng thời, sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XII và kiểm điểm đảng viên hằng năm, Đảng ủy chỉ đạo các tập thể, cá nhân đảng viên phải xây dựng kế hoạch khắc phục và thường xuyên giám sát các chi bộ thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm; các chi bộ giám sát đảng viên thực hiện kế hoạch khắc phục và cam kết tu dưỡng, rèn luyện. 

Cùng với việc giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết của các chi bộ, Đảng ủy cũng coi trọng công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, sau hơn 2 năm (2016-2018) Đảng bộ xã đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra, 2 cuộc giám sát đối với 4 chi bộ trực thuộc. Qua kiểm tra, giám sát cơ bản các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện khá nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết, nhất là Chương trình hành động của Đảng ủy và kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm của các tổ chức đảng, đảng viên; không có đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Công tác cán bộ được chú trọng, trên cơ sở quy hoạch đầu nhiệm kỳ và kết quả kiểm điểm, đánh giá, phân xếp loại đảng viên, hằng năm Đảng ủy xã tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Trong 3 năm (2016-2018) xã đã cử trên 10 lượt cán bộ đi đào tạo về văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị và hằng chục lượt cán bộ, đảng viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, chất lượng cán bộ từng bước được nâng lên. Đến nay, về trình độ chuyên môn toàn Đảng bộ có 37 đảng viên có trình độ đại học chiếm 44,67%, 24 đồng chí có trình độ trung cấp chiếm 28,91%; về lý luận chính trị 25 đồng chí có trình độ trung cấp, chiếm 30,12%. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; tăng cường giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, các quy định đối với đảng viên, vai trò gương mẫu và việc thực thi nhiệm vụ của đảng viên, trọng tâm hướng vào thực hiện cải cách hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân; gần dân, sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời giải quyết những boăn khoăn, vướng mắc trong Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Đảng bộ xã. Qua kiểm điểm, đánh giá, phân xếp loại năm 2018 Đảng bộ Pú Đao có 8 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 72 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 03 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Chất lượng cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; vai trò, ý thức trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên được phát huy; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao, góp phần quan trọng lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong xã phát huy tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. Năm 2018 các mục tiêu của Đảng ủy xã đề ra cơ bản đều đạt và vượt; kinh tế - xã hội phát triển, đời sống Nhân dân được nâng cao, tỷ lệ đói nghèo giảm trên 5%; thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác xây dựng Đảng được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực, Đảng bộ xã được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, những kết quả trên mới chỉ là bước đầu. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trung ương 4 khóa XII, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ trong thời gian tới, Đảng ủy xã Pú Đao xác định: Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định 109-QĐ/TW của Ban Bí thư, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Hằng năm thực hiện nghiêm việc kiểm điểm đánh giá, phân xếp loại đảng viên theo quy định; phát huy tốt tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên, đảm bảo việc kiểm điểm, phân xếp loại đảng viên đúng thực chất, đúng quy trình; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng rèn luyện gắn với khắc phục hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; trọng tâm trước mắt tập trung làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội các chi bộ và Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào đầu năm 2020. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị; nhất là việc thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, nội dung đột phá và nội dung chuyên đề hằng năm, cam kết tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong xã xây dựng Pú Đao ổn định và phát triển toàn diện trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down