Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Công tác tuyên giáo bám sát thực tiễn, chủ động, sáng tạo tham mưu trúng và kịp thời

Phấn khởi, tự hào với những kết quả đạt được trong năm qua, bước vào năm mới 2018 Ngành Tuyên giáo Lai Châu quyết tâm: “Tiếp tục đổi mới - Tăng cường kỷ cương - Bám sát thực tiễn - Chủ động, sáng tạo - Tham mưu đúng, trúng, kịp thời”, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Công tác tuyên giáo bám sát thực tiễn, nắm chắc cơ sơ, tham mưu kịp thời
Trong niềm vui hân hoan đón chào xuân mới Mậu Tuất - 2018, Ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Lai Châu phấn khởi tự hào với những kết quả đạt được trong năm 2017. Toàn ngành đã tận dụng tốt thời cơ thuận lợi từ sự định hướng, chỉ đạo kịp thời của Ban Tuyên giáo Trung ương; sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, các cấp uỷ đảng; sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và những sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm, phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, bám sát phương châm hành động: "Tăng cường kỷ cương - Chủ động, sáng tạo - Bám sát thực tiễn, nắm chắc cơ sở - Tham mưu đúng, trúng, kịp thời", tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần cùng Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

 

Tích cực, chủ động tham mưu các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020", trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Chỉ đạo, định hướng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tư lực, tự cường khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”. Thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy thành lập và quản lý, định hướng hoạt động cho đội ngũ công tác viên dư luận xã hội; chủ động phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường nắm bắt, tham mưu đề xuất giải quyết, xử lý kịp thời những băn khoăn, vướng mắc, bức xúc tại cơ sở, tuyên truyền định hướng dư luận, giữ vững và ổn định chính trị, tư tưởng trên địa bàn. Tổ chức thành công 04 cuộc điều tra xã hội học, kịp thời cung cấp thông tin về tâm trạng, thái độ, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh trước những vấn đề về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kết quả thực hiện các chương trình, dự án, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng củng cố hệ thống chính trị trên đại bàn tỉnh..., qua đó giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành nắm được thực trạng việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị từ đó rút ra những kinh nghiệm và xác định giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác văn hóa, văn nghệ, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW (khóa XI) về văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; tăng cường thanh tra, kiểm tra ngăn chặn sự xâm nhập văn hóa phẩm độc hại vào địa bàn tỉnh; thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tiếp tục tham mưu tốt việc đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng theo tinh thần Quyết định số 1327-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trọng tâm là Nghị quyết các hội nghị TW 4, TW 5, TW 6 khóa XII; chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và các cơ sở đào tạo trong toàn tỉnh; đặc biệt đã chỉ đạo và tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. Trọng tâm là chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Tích cực, chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ và các vấn đề xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ tỉnh năm 2017...
5 2 18
Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh có sự chuyển biến tích cực, chủ động, sáng tạo, xây dựng sức mạnh bền chặt của dân tộ Việt Nam
 
Bước vào năm 2018 với nhiều ý nghĩa chính trị quan trọng, năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020); đặc biệt là các cấp ủy đảng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XII, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; cùng với những ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh tạo ra những thời cơ, vận hội mới cho công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh. Tuy nhiên, trước những biến đổi của thế giới, khu vực trong thời gian qua cho chúng ta thấy, đã và đang tiếp tục xuất hiện nhiều mới mẻ, phức tạp, nhạy cảm và quyết liệt, cùng với những khó khăn của tỉnh miền núi, vùng cao, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng âm mưu “diễn biến hoà bình” đặt ra nhiều thách thức cho công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh.

 

Để hoàn thành trọng trách năm 2018, công tác tuyên giáo cần tiếp tục bám sát sự định hướng, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh uỷ, cấp ủy các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

Một là, Tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tuyên giáo. Trọng tâm là: Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020", của BCH Đảng bộ tỉnh; tiếp tục xác định rõ những nội dung, hình thức cần tập trung đổi mới công tác tư tưởng của cấp ủy trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

 

Tăng cường công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng và nghiên cứu dư luận xã hội, sớm phát hiện những vấn đề nảy sinh, chủ động tham mưu và xử lý các điểm nóng, các vấn đề nhạy cảm, chú trọng những vùng có những vấn đề nhạy cảm (di dân tái định cư các công trình xây dựng cơ bản, vùng có đồng bào bị lợi dụng tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập "Nhà nước Mông"....), kịp thời định hướng dư luận xã hội, đảm bảo ổn định chính trị tư tưởng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị và các kênh thông tin, nhất là đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; công tác Điều tra xã hội học.

 

Hai là, Chủ động tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy các cấp theo tinh thần Đề án 1327 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trọng tâm là Nghị quyết các Hội nghị TW 6, TW 7, TW 8 (khóa XII). Tăng cường bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các cơ sở đào tạo trong toàn tỉnh.

 

Ba là, Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Hội nghị TW 6 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm lớn của tỉnh như: chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác xóa đói giảm nghèo; công tác xây dựng Đảng; công tác quốc phòng, an ninh... Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đấu tranh phòng, chống âm mưu "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; trọng tâm là đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, việc lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”. Làm tốt công tác giáo dục truyền thống; tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội; cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường thông tin đối ngoại giới thiệu, quảng bá về vùng đất, văn hóa, con người Lai Châu phục vụ nhiệm vụ phát triển của tỉnh.
 

Bốn là, Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức tốt việc học tập chuyên đề năm 2018, chú trọng phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong xây dựng phong cách, tác phong, nhất là phong cách lãnh đạo, quản lý...

 

Hòa trong không khí đón mừng xuân mới, với tinh thần quyết tâm tiếp tục đổi mới, bám sát thực tiễn, chủ động, sáng tạo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, nhất định Ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Lai Châu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Lai Châu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững./.

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down