Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Mường Tè sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Kinh tế tiếp tục phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 17 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với nhăm 2015; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 17 nghìn tấn; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 50 tỷ đồng, vượt trên 29% kế hoạch. Đến nay, huyện đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 11,85 tiêu chí/xã; văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.
Thực hiện tốt công tác di dân tái định cư thủy điện Lai Châu, bộ mặt nông thôn của huyện đã có nhiều đổi thay, phát triển
Là huyện biên giới, diện tích đất tự nhiên rộng, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn; hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã chủ động, tích cực với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ; cộng với sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc, nên việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện trong hơn một năm qua đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả; xây dựng, ban hành hệ thống quy chế, chương trình làm việc, chương trình, kế hoạch hành động, nghị quyết chuyên đề... xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, sát với điều kiện thực tiễn của địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được quan tâm chỉ đạo và đạt được hiệu quả thiết thực, trọng tâm là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; chủ động nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh. Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, nhất là đại biểu hội đồng nhân dân các cấp và các chức danh lãnh đạo chính quyền huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021; chú trọng phát triển tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, nội chính và phòng, chống tham nhũng. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên.
 
 

Kinh tế tiếp tục phát triển khá, chuyển dịch cơ cấu tích cực, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 17 triệu đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 17 nghìn tấn, vượt 4% kế hoạch năm, thu ngân sách địa bàn đạt trên 50 tỷ đồng, vượt trên 29% kế hoạch... Nông nghiệp được quan tâm phát triển với nhiều chính sách hỗ trợ, thúc đẩy, nhờ vậy các chỉ tiêu đều đạt khá và tăng cao; bước đầu hình thành một số mô hình liên kết sản xuất trong phát triển chăn nuôi, trồng trọt giữa người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 62%. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện đã có 2 xã đạt chuẩn, bình quân môi xã đạt 11,85 tiêu chí.

Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, cơ bản đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, cấp nước...; các công trình đều được chú trọng kiểm tra, giám sát chát lượng gắn với các biện pháp, cơ chế cụ thể để quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả sau đầu tư. Huyện đã sớm hoàn thành di dân tái định cư và bố trí đất ở, đất sản xuất cho các hộ tái định cư công trình thủy điện Lai Châu; đồng thời thực hiện có hiệu quả việc bố trí, sắp xếp, ổn định, di dãn dân khu vực biên giới, di dân ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý tài nguyên và môi trường.

Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; củng cố và duy trì quy mô, mạng lưới trường, lớp học; quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe nhân dân; hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, mở rộng và duy trì tốt quan hệ đối ngoại.

Tuy nhiên, trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Mường Tè còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Việc tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có lúc, có nơi, có nội dung chưa sâu rộng, hiệu quả thấp; công tác tổ chức xây dựng Đảng, dân vận, kiểm tra, giám sát chất lượng có mặt còn hạn chế; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu. Vai trò, trách nhiệm của một số cấp ủy viên được phân công phụ trách cơ sở chưa được phát huy; phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở có mặt chậm được đổi mới. Trong phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất nông, lâm nghiệp có nơi còn manh mún, lạc hậu; còn để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; tiến độ thi công một số công trình, dự án còn chậm, quản lý, khai thác, sử dụng một số công trình, dự án sau đầu tư thiếu hiện quả; ý thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở và một bộ phận Nhân dân trong quản lý, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư thấp. Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, chiếm 55,44% và 7,16%, nguy cơ tái nghèo lớn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp; tình trạng đơn, thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp còn xảy ra.

Nguyên nhân của những hạn chế trên xuất phát từ sự chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ, thống nhất trong phối hợp của một số cơ quan, đoàn thể; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền có nơi chưa thực sự rõ nét, thiếu chủ động. năng lực, trình độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ý thức của một bộ phận nhân dân về bảo vệ và phát triển rừng, vươn lên thoát nghèo còn hạn chế; còn có tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước...
 
20 3 17
Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là vùng đặc biệt khó khăn

Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp trong những năm tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo huyện Mường Tè cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhất là nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn huyện.

Phát huy lợi thế về đất đai, nguồn nước, khí hậu, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trước hết cần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, quy hoạch thật tốt các vùng sản xuất tập trung gắn với thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những xã hó diện tích canh tác lớn; đẩy mạnh thâm canh tăng vụ ở những nơi có điều kiện; chuyển diện tích đất sản xuất trên nương hiệu quả thấp sang phát triển cây trồng phù hợp có giá trị kinh tế cao. Tiếp tục thu hút các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp, mở rộng các hình thức hợp tác giữa doanh nghiệp với người dân để phát triển cây công nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Quản lý, khoanh nuôi, bảo vệ, phát triển rừng gắn với quản lý, sử dụng có hiệu quả phí dịch vụ môi trường rừng. Phát huy vai trò chủ thể của người dân, huy động tối đa nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. Quan tâm phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc La Hủ để nâng cao trình độ dân trí, đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào còn nhiều khó khăn này.

Thực hiện tốt quản lý quy hoạch, khai thác có hiệu quả thủy điện nhỏ và vừa trên địa bàn huyện; phối hợp với các ngành chuyên môn thực hiện tốt công tác thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật của các dự án thủy điện đầu tư trên địa bàn huyện, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến diện tích rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, không làm ảnh hưởn lớn đến đời sống, sản xuất của Nhân dân. Tranh thủ và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch, y tế, giáo dục,...; nâng cao chất lượng lựa chọn dự án, lựa chọn nhà thầu và chất lượng thi công, giải ngân, quyết toán các công trình sau đầu tư; quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất, tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Quan tâm đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; quản lý, điều hành tốt ngân sách, chống thất thu và thu hồi nợ đọng, tiết kiệm chi ngân sách để tăng chi cho đầu tư, phát triển; thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là vùng đặc biệt khó khăn; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân, thường xuyên thực hiện tốt đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và kết hôn cận huyến thống. Thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, khuyến nông - lâm - ngư... phát triển sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số cần được triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả; quan tâm sắp xếp và ổn định dân cư vùng có nguy cơ bị thiên tai.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; hợp tác xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền "Nhà nước Mông", di cư tự do...
 
21 3 17
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Mù Cả (ảnh: ND)

Tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tìm giải pháp để đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tăng cường phát triển tổ chức đảng, đẳng viên, thực hiện tốt nguyên tắc sinh hoạt đảng. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo đề án vị trí việc làm, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu và đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ; quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, đặc biệt là cán bộ người dân tộc La Hủ, Mảng... Nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác nội chính.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; giải quyết kịp thời các vụ, việc, đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Nhân dân. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nhất là ở cơ sở theo hướng thực chất, bám sát, tập trung cho cơ sở.

Phát huy truyền thống đoàn kết, kinh nghiệm lãnh đạo thực hiện và kết quả đạt được trong những năm qua; từ những bước đi có tính chất đồng bộ và thực tiễn, với quyết tâm cao, sự chủ động, tích cực của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo của chốt của huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc; đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tin tưởng rằng Mường Tè sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020./.

Tác giả bài viết: Kiên Trung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down