Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Tam Đường sau 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sau gần 02 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, với sự quyết tâm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, huyện Tam Đường đã cụ thể hóa và vận dụng tốt các chủ trương, nghị quyết của của Trung ương, của tỉnh phù hợp với thực tiễn của huyện, lựa chọn đúng những vấn đề trọng tâm, có lợi thế để phát triển và đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.
Trung tâm thị trấn huyện Tam Đường
Huyện ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng đảng, dân vận, kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng bảo đảm kịp thời, đồng bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức bộ máy, cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên luôn được chú trọng. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên.

Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu chuyển dịch tích cực, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 21 triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 22,9 tỷ đồng. Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nhờ vậy các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp đều đạt khá và tăng cao, tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2016 đạt 39,6 nghìn tấn, đạt 96,5% mục tiêu Nghị quyết Đại hội, chú trọng triển khai các mô hình sản xuất có hiệu quả theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người dân gắn với đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất hàng hóa tập trung như vùng chè, vùng cam, vùng lúa chất lượng cao,... và trồng cây mắc ca xen cây chè; chú trọng phát triển chăn nuôi, thủy sản, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt 6%, đạt mục tiêu Nghị quyết. Rừng được quản lý, bảo về và tiếp tục phát triển gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng, tỷ lệ che phủ rừng năm 2016 đạt 43,8%, bằng 85,9% mục tiêu Nghị quyết. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tiếp tục chỉ đạo theo hướng nâng cao chất lượng các tiêu chỉ, huyện đã có 4/13 xã đạt chuẩn. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển; quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, khoáng sản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... được thực hiện thường xuyên; chú trọng kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình đầu tư gắn với tăng cường kiểm tra, sớm có giải pháp khắc phục các công trình xuống cấp; nâng cao ý thức, trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo vệ các công trình sau đầu tư.

Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến rõ rệt, quy mô, mạng lưới trường lớp học được quan tâm củng cố và phát triển; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đến nay toàn huyện đã có 7/14 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Thường xuyên triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội; các chương trình, dự án và chính sách đối với đồng bào các dân tộc; đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng luôn được tổ chức thực hiện tốt, nhất là diễn tập và xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc; chăm lo chính sách hậu phương quân đội; phối hợp giữa các lực lượng tăng cường nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh tại cơ sở; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với những kết quả tích cực, thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp ở huyện trong gần 2 năm qua vẫn còn một số hạn chế. Nắm tình hình tư tưởng và xử lý tình hình ở cơ sở có việc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; cụ thể hóa chỉ tiêu nghị quyết ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chậm. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể một số nơi vẫn lúng túng, hiệu quả thấp. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội có mặt thiếu quyết liệt, một số chỉ tiêu đạt thấp hoặc khó đạt như: thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ che phủ rừng,... Một số công trình, dự án triển khai tiến độ chậm; chi cho đầu tư phát triển trên tổng chi ngân sách của huyện thấp; phân bổ nguồn vốn chưa kịp thời, nợ đọng cơ bản cao; quản lý đất đai còn hạn chế; còn nhiều bất cập trong giải quyết những vướng mắc về quản lý, vận hành một số công trình sau đầu tư. Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao (hộ nghèo 35,38%, cận nghèo 13,56%), nguy cơ tái nghèo lớn; đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Trên địa bàn vẫn còn xảy ra tình trạng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, di cư tự do, xuất cảnh trái phép...; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Nguyên nhân của những hạn chế trên chủ yếu do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nhất là ở cơ sở có việc thiếu chủ động, chưa linh hoạt; sự phối hợp của một số cơ quan, đoàn thể huyện và cơ sở có lúc, có việc chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ, hiệu quả thấp. Năng lực, trình độ, tinh thần, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu. Nhận thức của một bộ phận nhân dân về sản xuất nông nghiệp hàng hóa, vươn lên thoát nghèo còn hạn chế; tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước vẫn còn tồn tại,...
 
.
Đèo Hoàng Liên Sơn thuộc địa phận huyện Tam Đường - danh lam thắng cảnh cấp quốc gia

Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, sau khi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đường, ngày 13/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Thông báo số 476-TB/TU , trong đó yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tam Đường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và vận dụng thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX bằng những giải pháp, cách làm cụ thể. Tập trung giảm nghèo bền vững; phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng hệ thống y tế cấp cơ sở,... Đánh giá kỹ các chỉ tiêu khó, hoặc đạt thấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành.

Tập trung khai thác những tiềm năng, lợi thế, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nguồn lực đầu tư để đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tạo đà phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Xây dựng thương hiệu gạo đặc sản, miến dong Bình Lư; phát triển, mở rộng diện tích một số cây trồng có lợi thế như chè, mắc ca, cây ăn quả,... Từng bước phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng tập trung, quy mô công nghiệp có kiểm soát; đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, nhất là cá nước lạnh.

Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích phát triển kinh tế hộ, kinh tế hợp tác trong phát triển nông, lâm nghiệp; chủ động phối hợp với các sở, ngành cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các tập đoàn kinh tế và các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, mở rộng các hình thức hợp tác giữa doanh nghiệp với người dân trong phát triển vùng chè, mắc ca, chăn nuôi gia súc, thủy sản... Tăng cường quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh và trồng rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng, khai thác hiệu quả lâm sản phụ dưới tán rừng; chú trọng phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô. Tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; chú trọng các tiêu chí người dân có thể thực hiện trong xây dựng nông thôn mới để hoàn thành mục tiêu chương trình đề ra.

Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, đất đai,...; nhất là quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với định hướng phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhất là chuyển đổi từ đất nông, lâm nghiệp sang sử dụng cho các mục đích khác phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức quản lý và sử dụng các công trình đã và đang được đầu tư. Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh để quản lý và tạo điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy thủy điện đã được quy hoạch, cấp phép đầu tư trên địa bàn huyện, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, sinh thái.

Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Trong đó, phát triển du lịch một cách nền nếp, văn minh, đúng quy định và đảm bảo an toàn, thân thiện với môi trường, với khách du lịch và hài hòa lợi ích trong cộng đồng làm du lịch; tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch; xay dựng các tua, tuyến, điểm du lịch; tận dụng tốt lợi thế, tiềm năng phát triển các loại hình du lịch, nhất là du lịch sinh thái, bản sắc văn hóa dân tộc,... Thực hiện quản lý, điều hành ngân sách, thu hồi nợ đọng, chống thất thu và tiết kiệm chi ngân sách để tăng chi cho đầu tư phát triển; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành quyết toán các công trình, dự án; sớm phê duyệt dự án, thiết kế và thi công đối với các dự án đã được phê duyệt; quản lý, sử dugnj có hiệu quả các công trình sau đầu tư, hành lang giao thông đường bộ; phân cấp rõ trách nhiệm cho từng xã, từng bản, từng đơn vị trong việc quản lý và sử dụng hạ tầng được đầu tư. Tăng cường quản lý quy hoạch, thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp quản lý, xây dựng trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở, khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện tốt công tác dân số, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Tích cực thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng, tạo việc làm, khuyến nông, lâm, ngư gắn với tiêu thụ sản phẩm, phát triển sản xuất, tăng thu nhập để vươn lên thoát nghèo. Thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với đồng bào dân tộc, nhất là ổn định dân cư, tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo và đảm bảo an toàn giao thông; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở; ngăn chặn các hoạt động lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do, xuất cảnh trái pháp luật...
 
.
Phát huy thời cơ thuận lợi, khai thác tiềm năng, lợi thế, lựa chọn đúng những vấn đề trong tâm để huyện phát triển...

Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã ban hành; đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiện toàn nhân sự cấp ủy, lãnh đạo các phòng, ban và cơ sở. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, trong đó cần chú trọng cán bộ là người dân tộc thiểu số, đảm bảo các dân tộc trong huyện đều có cán bộ. Tập trung rà soát, củng cố và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; giải quyết kịp thời các vụ, việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân; xử lý nghiêm các đối tượng cố tình gây rối, lợi dụng dân chủ, đơn thư khiếu nại, tố cáo sai sự thật, bôi nhọ cán bộ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Với sự chủ động, đoàn kết, thống nhất và tiền đề của nhiều năm qua, đặc biệt là 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; bằng quyết tâm cao và sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc, chắc chắn huyện Tam Đường sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX./.

Tác giả bài viết: Kiên Trung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down