Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2030

Ngày 25/12/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 343-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu những nội dung chính của kế hoạch.
Đẩy mạnh hợp tác đầu tư nước ngoài, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển
1. Mục tiêu

- Mục tiêu tổng quát: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vẩn đề xã hội theo hướng bền vững; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tạo lập môi trường thông thoáng, thuận lợi cho các nhà đầu tư.

- Mục tiêu cụ thể: phấn đấu thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh để đạt một số mục tiêu chủ yếu sau:
+ Vốn đăng ký giai đoạn 2021-2025 khoảng 5 - 7,5 triệu USD (1 - 1,5 triệu USD/năm); giai đoạn 2026-2030 khoảng 7,5 - 10 triệu USD (1,5 - 2 triệu USD/năm).

+ Vốn thực hiện giai đoạn 2021-2025 khoảng 4 - 6 triệu USD (0,8 - 1,2 triệu USD/năm); giai đoạn 2026-2030 khoảng 6 - 8 triệu USD (1,2 - 1,6 triệu USD/năm).

+ Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, bảo vệ môi trường tăng 30% vào năm 2025 và 50% vào năm 2030.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

2.1. Triển khai thực hiện tốt các chính sách thu hút đầu tư

Căn cứ vào điều kiện và nhu cầu phát triển của địa phương để xây dựng danh mục các dự án thu hút đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo phù hợp với định hướng của Trung ương đến năm 2030.

Xây dựng và ban hành các tiêu chí về đầu tư (trong đó có các tiêu chí cho các dự án đầu tư nước ngoài) nhằm khai thác tối đa lợi thế của địa phương, thu hút các dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sử dụng đất có hiệu quả, nhất là thu hút đầu tư vào phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động chuyển nhượng dự án, góp vốn, mua cổ phần, không để tình trạng đầu tư “chui”, đầu tư “núp bóng”.

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án mở rộng, phát triển Khu kinh tể Cửa khẩu Ma Lù Thàng. Xây dựng Đề án thành lập Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lai Châu theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, ngày 22/5/2018 của Chỉnh phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

2.2. Đảm bảo quyền sở hữu, lợi ích gắn với trách nhiệm của nhà đầu tư

Nghiên cứu, triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ quyền sở hữu tài sản và các lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư tại địa phương; thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tại địa điểm có nhà đầu tư nước ngoài, tạo lập môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư; có biện pháp xử lý nghiêm đối với nhà đầu tư cố tình vi phạm quy định của pháp luật.

Trên cơ sở các văn bản hướng đẫn của Trung ương, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và triển khai có hiệu quả công tác phối hợp giữa tổ chức công đoàn và các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; bảo đảm hài hoà các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động.

Thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài đến địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa các hoạt động móc nối, rửa tiền, thu thập bí mật nội bộ, bí mật quốc phòng - an ninh.

2.3. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư

Tập trung nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu phục vụ thu hút đầu tư của tỉnh, trong đó trọng tâm là hạ tầng về giao thông, các khu, cụm công nghiệp, điện, hạ tầng xã hội liên quan các khu công nghiệp; hạ tầng vùng sản xuất.

Về hạ tầng giao thông: ttục đề nghị Trung ương sớm đầu tư tuyến đường nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nâng cấp đường nối thành phố Lai Châu với Cửa khẩu Ma Lù Thàng đạt tiêu chuẩn đường cấp IIImn, Quốc lộ 279 nối Lai Châu với Sơn La, Quốc lộ 4H đạt tiêu chuẩn đường cấp IVmn, nâng cấp các tuyến đường liên tỉnh, liên huyện; đường giao thông nội đồng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung.

Về phát triển các khu, cụm công nghiệp: xây dựng danh mục và công khai thông tin các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch chung của tỉnh để thu hút các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư; thẩm định, xem xét chấp thuận đầu tư thận trọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài thực sự có năng lực, kinh nghiệm.

Tiếp tục quan tâm đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng Khu kinh tể cửa khẩu Ma Lù Thàng để thuận lợi thông thương hàng hóa, xuất nhập cảnh, đủ hấp dẫn thu hút đầu tư nước ngoài.

2.4. Đổi mới công tác vận động, xúc tiến đầu tư

Nghiên cứu đổi mới nâng cao năng lực cơ quan xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, không chồng chéo với các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài; triển khai có hiệu quả các đề án, đề tài nghiên cứu về phát triển kinh té - xã hội của tỉnh. Tăng cường phối hợp, liên kết với các cơ quan Trung ương, các tỉnh bạn, giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nghiệp để xúc tiến đầu tư. Triển khai xúc tiến đầu tư có mục tiêu theo hướng đa dạng hóa các hoạt động và phương thức xúc tiến đầu tư, chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ. Hướng xúc tiến đầu tư nước ngoài vào một số lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế như: trồng cây nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, xây dựng các cơ sở chế biến và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, trồng dược liệu, trồng hoa, phát triển thương mại, du lịch.

Tăng cường quan hệ đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế, duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, các tỉnh phía Bắc Lào; tranh thủ có hiệu quả sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương trong công tác thu hút đầu tư, tìm kiếm, thiết lập và xây dựng mối quan hệ hợp tác với các cơ quan ngoại giao, thương mại, đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của các tập đoàn và tổ chức kinh tế lớn tại Việt Nam. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền đối ngoại bằng nhiều hình thức nhằm giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư.

Quan tâm bố trí nguồn lực cho công tác đào tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ làm công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh. Trong đó, quan tâm bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm việc hoặc liên quan tới hoạt động xúc tiến đầu tư các cấp từ tỉnh đến huyện.

2.5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư

Tăng cường công tác quản lý, triển khai dự án đầu tư, bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường, phù hợp quy hoạch, theo đúng các tiêu chí lựa chọn, sàng lọc dự án. Bảo đảm chặt chẽ về quy trình, thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra gắn với nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và người đứng đầu trong chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan tới đầu tư nước ngoài. Chú trọng kiểm soát công tác bảo vệ môi trương, xử lý nghiêm các dự án gây ô nhiễm môi trường, sử dụng đất không hiệu quả, kinh doanh thua lỗ nhiều năm, dự án không thực hiện đúng cam kết. Phòng ngừa, giải quyết sớm các tranh chấp liên quan đến đầu tư nước ngoài.

Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực, đạo đức công vụ và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài của các sở, ngành và địa phương, đảm bảo phù hợp với những yêu cầu, nhiệm vụ mới về quản lý đầu tư nước ngoài.

Nâng cao chất lượng theo dõi, thống kê, quản lý thông tin các dự án đầu tư nước ngoài từ khi được chấp thuận đến quá trình đi vào hoạt động và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác. Kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; nâng cao chất lượng đối thoại với doanh nghiệp.

Chú trọng bình chọn, vinh danh các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tiêu biểu, có những đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2.6. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với đầu tư nước ngoài

Cấp ủy các cấp, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy phải nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, đóng góp của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xác định lãnh đạo công tác thu hút đầu tư nước ngoài là nội dung quan trọng phát triển kinh tế gắn với thực tiễn ở ngành, địa phương mình.

Các cấp ủy đảng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát triển đảng trong khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; lựa chọn, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài và thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đầu tư nước ngoài, tạo sự đồng thuận, thống nhất của cả hệ thống chính trị về chủ trương nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư nước ngoài./.
 

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down