Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của hội nhà báo trong thời kỳ mới

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới” trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực.
Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho những người làm báo tỉnh
Trên cơ sở xác định rõ “báo chí là phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu, có vai trò to lớn trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng đúng đắn dư luận xã hội, góp phần nâng cao dân trí, đóng góp tích cực, có hiệu quả vào mọi thắng lợi của cách mạng”, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư, Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) "về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới", Thông báo kết luận số 221-TB/TW, ngày 12/02/2009 của Ban Bí thư “về việc tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam” tới cán bộ, đảng viên, các hội viên - nhà báo trong tỉnh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, hội viên - nhà báo về vai trò của báo chí và hội nhà báo trong thời kỳ mới.

Quan tâm thành lập, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển tổ chức hội và hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nhất là sau mỗi kỳ đại hội (hiện nay, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh có 05 đồng chí; 03 chi hội trực thuộc; 01 câu lạc bộ nhà báo trẻ với 89 hội viên), tạo điều kiện thuận lợi để hội phát triển, đáp ứng nhu cầu hoạt động của thực tiễn báo chí. Thực tiễn 15 năm qua, Hội Nhà báo tỉnh đã có sự đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ, giáo dục, rèn luyện hội viên và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên; phối hợp phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí địa phương. Trong hoạt động nghiệp vụ, hội viên nhà báo luôn giữ vững tư tưởng chính trị, đạo đức nghề báo và chấp hành tốt các quy định của phát luật; các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, chất lượng chính trị, chất lượng văn hóa, khoa học trong các sản phẩm báo chí từng bước được nâng cao.

Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là thông qua việc hưởng ứng cuộc vận động “Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với nhiều tác phẩm báo chí có sức lan toả sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện, biểu dương nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, từng bước đẩy lùi cái xấu, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, ý thức tự lực tự cường vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng…

Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhà báo (từ 2005 - 2019, Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí Trung ương mở 08 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 400 lượt hội viên, nhà báo), đến nay, số hội viên nhà báo đã có 03 đồng chí có trình độ trên đại học, 61 đại học, 13 cao đẳng, 12 trung cấp; lý luận chính trị: cao cấp 11, trung cấp 39); đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, kinh phí hoạt động của hội hằng năm được cấp đầy đủ theo quy định (từ năm 2011 đến hết quý III/2019, Hội Nhà báo tỉnh được cấp trên 4.450 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước).

Quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy đã ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ giai đoạn 2016 - 2020”, trong đó chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí địa phương. UBND tỉnh đã xây dựng quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh đến năm 2020; quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh; quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí... tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh và sự phát triển của báo chí địa phương trong từng giai đoạn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đánh giá, nhận xét hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh (hằng tháng có thông báo, báo cáo hoạt động báo chí); định kỳ hằng quý chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí, qua đó giúp hoạt động của báo chí đi vào nền nếp, đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đồng thời, đây cũng là diễn đàn để trao đổi thông tin nghiệp vụ 2 chiều giữa các cơ quan quản lý, định hướng báo chí với các cơ quan báo chí, nhất là đội ngũ những người làm báo.

Thường xuyên chăm lo, động viên, khuyến khích các cơ quan báo chí và những người làm báo trong tỉnh, báo chí Trung ương thường trú tại địa phương nhân dịp kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, lễ tết, đầu xuân năm mới; hằng năm tổ chức xét tặng thưởng 50 tác phẩm báo chí xuất sắc, 20 tác phẩm báo chí chất lượng cao... qua đó đã khích lệ những người làm báo trong tỉnh tích cực, bám sát cơ sở, bám sát thực tiễn, vượt qua khó khăn để có nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng, đạt giải cao trong các cuộc thi do Trung ương tổ chức (trong 15 năm, chi hội Báo Lai Châu có 6 tác phẩm đạt giải báo chí toàn quốc; chi hội Đài Phát thanh - Truyền hình có 10 tác phẩm đạt giải liên hoan phát thanh - truyền hình toàn quốc, trong đó có 02 giải bạc, 01 giải đồng; chi hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh có 04 tác phẩm đạt giải báo chí toàn quốc và nhiều tác phẩm được Hội Văn học Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian, Hội Nhiếp ảnh Việt Nam... tặng thưởng và hỗ trợ; Hội Nhà báo tỉnh và các chi hội trực thuộc được Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tặng 01 cờ thi đua xuất sắc; 04 bằng khen; 05 hội viên nhà báo được Trung ương Hội công nhận hội viên xuất sắc).

Việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp, quyền tác nghiệp, xử lý đơn thư khiếu nại, khiếu kiện được Hội Nhà báo tỉnh và các chi hội thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Định kỳ hằng năm, Ban Kiểm tra - Hội Nhà báo tỉnh kiểm tra hoạt động của 03 chi hội trực thuộc với các nội dung: việc chấp hành Điều lệ Hội, quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, hội phí, khen thưởng, kỷ luật hội viên... Thời gian qua trên địa bàn tỉnh không có tình trạng cản trở hoạt động nghiệp vụ của phóng viên, không có đơn thư khiếu nại liên quan tới việc báo chí thông tin không đúng sự thật và nhà báo vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp.

Tuy vậy, thời gian qua nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh còn chậm đổi mới, chất lượng hoạt động có nội dung còn hạn chế, chưa đáp ứng  yêu cầu thực tiễn; một số chi hội chưa phát huy được vai trò thu hút, tập hợp hội viên; chất lượng nội dung sinh hoạt của Hội và một số chi hội chưa cao; phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quy định đạo đức của người làm báo chưa thực sự trở thành phong trào sâu rộng, còn mang tính hình thức.

Để tiếp tục xây dựng Hội Nhà báo tỉnh thật sự vững mạnh, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, phát huy khả năng, trí tuệ, sự nhiệt tình và tâm huyết của hội viên nhà báo trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh sự cần thiết phải tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư (khoá IX) “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin, báo chí…

Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, sức hấp dẫn của tổ chức Hội thông qua những hoạt động thiết thực, phù hợp điều kiện cụ thể của từng đơn vị; duy trì và nâng cao hội báo xuân hằng năm; khuyến khích, động viên các hội viên tham gia các cuộc thi sáng tạo tác phẩm báo chí, văn học - nghệ thuật do Trung ương Hội, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh phát động để các hội viên được chia sẻ, học tập, trao đổi kinh nghiệm; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, sinh hoạt tập thể, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, tạo sự gắn kết giữa các chi hội và hội viên.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ những người làm báo có đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”; tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu học hỏi kinh nghiệm với đồng nghiệp trong và ngoài nước; quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên trẻ trong đội ngũ hội viên. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Hội; kịp thời động viên, khen thưởng các hội viên nhà báo, nhất là đội ngũ phóng viên, nhà báo tác nghiệp trong các điều kiện khó khăn, nguy hiểm, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của người làm báo cách mạng Việt Nam./.

Tác giả: Đức Hiếu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down