Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021 có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025. Mặc dù bị tác động bởi đại dịch Covid-19, song với tinh thần chủ động, quyết tâm, trong 9 tháng đầu năm Ngành tổ chức Đảng bộ tỉnh đã khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo động lực quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn chủ động làm tốt công tác tham mưu về công tác cán bộ (Ảnh minh họa)
Bước vào năm 2021, năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, Ngành Tổ chức Đảng bộ tỉnh đã bám sát chương trình công tác năm, chỉ đạo định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy, chủ động làm tốt công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt được những kết quả tích cực.

Trọng tâm là tham mưu quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Chủ động tham mưu phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ diện cấp ủy quản lý, nhất là quy hoạch các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện tốt việc điều động, luân chuyển, sắp xếp cán bộ trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo phương án nhân sự đã được cấp ủy phê duyệt gắn với công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về nhân sự Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; xây dựng phương hướng chuẩn bị nhân sự, số lượng, thành phần, cơ cấu nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thông báo nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và giới thiệu cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức các hội nghị hiệp thương và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh về các đơn vị bầu cử đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, qua đó góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử.

Cùng với đó, toàn Ngành tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Sau kiểm tự phê bình và phê bình năm 2020, Ban Tổ chức các cấp làm tốt công tác tham mưu cấp ủy quyết định đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Đồng thời, tập trung đôn đốc việc rà soát mức xếp loại chất lượng đảng viên đảm bảo chắt chẽ theo quy định, đồng bộ với xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; các tập thể nghiêm túc trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm năm 2020; cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021 đảm bảo các nội dung theo yêu cầu, phù hợp với thực tiễn. Duy trì thường xuyên việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI, XII) và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương. Việc đánh giá thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên và nội dung các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 84 biểu hiện suy thoái được đưa vào sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Thực hiện tốt công tác tham mưu về tổ chức và cán bộ, tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nổi bật 9 tháng đầu năm 2021 đã tham mưu thực hiện thành lập Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông cấp huyện trên cơ sở hợp nhất bộ phận sự nghiệp văn hóa thuộc Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài Tuyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố; sắp xếp giảm được 17 phòng, ban trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh. Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm. Tham mưu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử 87 cán bộ quản lý; bố trí chức danh Chủ tịch HĐND cấp xã chuyên trách đối với 03 địa phương… công tác hiệp y, bổ nhiệm đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình và thẩm quyền theo quy định. Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, lãnh đạo HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026 đối với các cơ quan, đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm. Ban Tổ Chức Tỉnh ủy đã tham mưu phê duyệt kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 của Trường Chính trị tỉnh; phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I tổ chức 02 lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại tỉnh (bế giảng 01 lớp, khai giảng 01 lớp). Thực hiện và giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với 103 cán bộ theo phân cấp; tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương. Cho ý kiến về công tác cán bộ đối với cấp trưởng  phòng, ban thuộc các sở, ngành và luân chuyển, điều động, tiếp nhận, biệt phái, chuyển công tác, bổ nhiệm ngạch đối với 115 cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Đặc biệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đại biểu Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần vào thành công của Đại hội.

Toàn ngành tích cực, chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Trọng tâm là xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong 9 tháng, toàn tỉnh tăng 01 tổ chức cơ sở đảng và 14 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; kết nạp được 573 đảng viên mới. Làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư theo Quyết định số 99-QĐ/BTCTW, ngày 22/3/2021 và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 23/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương. Tham mưu tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đã phối hợp thẩm định 294 hồ sơ cán bộ phục vụ công tác cán bộ, trong đó có 184 hồ sơ các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý…

Những kết quả trên góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh; vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên được phát huy; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển của tỉnh trong tình hình mới, phát huy kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, Ngành tổ chức Đảng bộ tỉnh xác định những tháng cuối năm 2021 cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, khắc phục mọi khó khăn vươn lên quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Chủ động, kịp thời tham mưu điều chỉnh hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Kịp thời giải quyết chế độ, chính sách, làm tốt công tác tư tưởng đối với các đối tượng chụi tác động trực tiếp bởi sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nâng cao chất lượng thực hiện các khâu của công tác cán bộ; tham mưu triển khai đồng bộ và thực hiện các quy định về công tác cán bộ. Thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên đảm bảo nguyên tắc, quy trình, tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo chính sách đối với cán bộ. Chủ động rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, quyết định, hướng dẫn về công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

Tiếp tục tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các quy định về nêu gương. Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở đảng đồng bộ, thống nhất với sắp xếp lại các tổ chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Thường xuyên chăm lo làm tốt công tác kết nạp đảng viên, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt công tác Bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị và chú trọng vấn đề chính trị hiện nay. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định và kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ công tác cán bộ thường xuyên và cán bộ, đảng viên tham gia các hoạt động đối ngoại. Chủ động nắm tình hình cơ sở, phối hợp tham mưu giải quyết tốt các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch; phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” năm 2021.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra, Ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh cũng đặc biệt chú trọng việc nâng cao chất lượng hoạt động của Ngành với trọng tâm là: Chủ động bám sát, theo dõi, đôn đốc và đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động chuyên môn; thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trong Ngành đủ về số lượng, nâng cao chất lượng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải tiến phương pháp chỉ đạo, điều hành, phong cách, lề lối làm việc. Tăng cường phối hợp công tác trong và ngoài Ngành bảo đảm ngày càng chặt chẽ, hiệu quả gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành./.

Tác giả: Thanh Sơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down