Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Tăng cường xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng và đạo đức

Trong 5 năm (2015 - 2019), Đảng bộ tỉnh luôn coi trọng và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Cùng với xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, Đảng bộ đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, đạt được những kết quả quan trọng.
Đổi mới hình thức học tập nghị quyết của Đảng bằng hình thức truyền hình trực tiếp trong toàn tỉnh
Nhận thức rõ được tầm quan trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ đối với việc lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Ngay sau Đại hội, cấp ủy các cấp đã quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng các chương trình, kế hoạch, trong đó xác định công tác xây dựng Đảng là trọng tâm. Cùng với chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ cả về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Về chính trị, tiếp tục nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tập trung củng cố tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo tinh thần “Hành động, kỷ cương, hiệu quả”, hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, phát huy phương châm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Năm 2016, Tỉnh ủy đã thống nhất xác định tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của nhiệm kỳ là ‘‘hành động, kỷ cương, hiệu quả’’, đây được coi là điểm nhấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị đối với việc thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng theo hướng đổi mới, đồng bộ, chất lượng, thiết thực. Năng lực lãnh đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng của cấp ủy các cấp có chuyển biến tích cực. Trên tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết, bố trí nguồn lực phù hợp để thực hiện các nghị quyết, kết luận, đề án của Tỉnh ủy; Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ động ban hành các kế hoạch cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước để triển khai thực hiện; cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động ban hành các văn bản, cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Bản lĩnh chính trị của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên, quyết tâm vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện rõ sự vững vàng, kiên định, không dao động trước những vấn đề khó khăn, phức tạp, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đặc biệt, trong quá trình phát hiện và xử lý, giải quyết những vấn đề bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị, những vấn đề bất cập được dư luận quan tâm ; các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, cách làm mềm dẻo, linh hoạt và quan tâm đến lợi ích của Nhân dân, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Công tác tư tưởng, lý luận tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa bằng Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ giai đoạn 2016 - 2020”. Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận;  cấp ủy các cấp tổ chức nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án quan trọng của Trung ương, của tỉnh. Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh nghiên cứu 3 đề tài khoa học và tổ chức 01 Hội thảo khoa học về tổng kết thực tiễn 70 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh; việc cụ thể hóa và thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng vào điều kiện thực tiễn của tỉnh sau 15 năm chia tách, thành lập tỉnh..., qua đó cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ việc nghiên cứu, đề ra các chủ trương, chính sách để xây dựng và phát triển của tỉnh trong giai đoạn tiếp.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết của Đảng được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội triển khai nghiêm túc; tăng cường tổ chức học tập bằng hình thức trực tuyến, truyền hình trực tiếp đến cấp cơ sở; từng bước hạn chế bệnh lười học nghị quyết của cán bộ, đảng viên. Công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên có sự đổi mới cả về nội dung, phương thức. Các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng trong tỉnh chủ động cập nhật, bổ sung những vấn đề mới trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, lấy học viên làm trung tâm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; đổi mới cách ra đề thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng. Cấp ủy các cấp chú trọng mở các lớp bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ các cấp. Thực hiện nghiêm túc việc gắn công tác giáo dục lý luận chính trị với tiêu chuẩn hoá cán bộ, đảng viên và công tác quy hoạch, đề bạt cán bộ.

Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, nguyện vọng và ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, đồng thời chủ động nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, tập trung vào những địa bàn phức tạp, nhạy cảm. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 tỉnh đạt được nhiều kết quả thiết thực trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội; kịp thời cung cấp, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khẳng định và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Cấp ủy các cấp lãnh đạo tổ chức nghiêm túc việc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân theo quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tiếp tục được quan tâm, tăng cường gắn với nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”;... góp phần củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc với sự lãnh đạo của Đảng.

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được coi trọng. Cấp ủy các cấp quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị duy trì tốt việc học tập chuyên đề gắn với nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong sinh hoạt định kỳ. 100% cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; trên 96% cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên ngắn gọn, sát với chức trách, nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ việc kiểm điểm tập thể, cá nhân hằng năm gắn với kiểm điểm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết số 04-NQ/TW; sau kiểm điểm chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.
 
Các chi, đảng bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, quý, trở thành việc làm thường xuyên, tác động tốt đến tư tưởng, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Cấp ủy các cấp đã xác định các nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo thực hiện; trong đó Tỉnh ủy xác định 2 nội dung đột phá giai đoạn 2016 - 2020: (1). Cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đề cao trách nhiệm nêu gương, đổi mới phong cách làm việc sâu sát, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành; gương mẫu rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống; (2). Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đổi mới phong cách tận tụy với công việc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại và có trách nhiệm cao với Nhân dân. Việc thực hiện các nội dung đột phá tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên. Phát động phong trào ‘‘cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở’’; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tổ chức xin ý kiến của các tổ chức, cá nhân về sự hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc nội dung cam kết, tu dưỡng, rèn luyện; điều chỉnh thái độ, hành vi ứng xử với Nhân dân theo hướng đúng mực, tận tụy, nhiệt tình; hoàn thành tốt chức trách, nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về việc nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; tăng cường kiểm tra trách nhiệm của các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp, các ngành; gắn trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp với kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Nhiều đồng chí đã cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ do tổ chức phân công; tích cực tham gia, đề xuất xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Một số cấp uỷ tổ chức hoạt động chất vấn trực tiếp, công khai, dân chủ, góp phần nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, đề cao chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể lãnh đạo và từng đồng chí cấp uỷ viên; ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên"; xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Các cấp ủy đảng luôn quan tâm xây dựng đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Đa số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; thực hiện tốt việc quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức của Đảng bộ cũng còn một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục. Nhận thức, thái độ chính trị của một số cấp ủy đảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay chưa thực sự đầy đủ, chưa quan tâm đúng mức, biểu hiện ở việc nắm tình hình chưa chắc, thiếu kịp thời, tính chiến đấu chưa cao. Việc đổi mới tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng ở một số chi, đảng bộ chất lượng còn hạn chế. Chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận có mặt còn hạn chế, tính sắc bén, thuyết phục chưa cao. Việc cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng tại một số tổ chức đảng còn chung chung, chưa sát với thực tiễn địa phương. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương và một số cán bộ, đảng viên chưa đi vào chiều sâu, có nơi còn biểu hiện hình thức...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng bộ tỉnh xác định: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các nhóm giải pháp cơ bản, trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là hai nhiệm vụ trọng tâm và ba giải pháp đột phá. Phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của nhân dân các dân tộc, trong đó cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị là nòng cốt trong triển khai thực hiện.

Chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, đạo đức; đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng với những biện pháp, cách làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của một tỉnh miền núi, biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng cán bộ, đảng viên. Quan tâm làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhất là những mô hình mới, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị. Xây dựng và thực hiện hệ thống chuẩn mực về đạo đức công vụ, về mối quan hệ, ứng xử của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với Nhân dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Thực hiện đồng bộ, nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Công tác xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng và đạo đức trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đòi hỏi cần có sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất, quyết liệt và kiên trì, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và của cả hệ thống chính trị; tinh thần tự giác, tích cực, nghiêm túc, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Lai Châu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững./.

Tác giả: Đặng Ngọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down