Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Trong đó công tác tuyên truyền được xác định đóng vai trò quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp.
Công tác tuyên truyền trực quan được coi trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng
Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Nhằm tạo sự thống nhất trong công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân các dân tộc, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, sức mạnh đoàn kết các dân tộc, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 18/3/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 359-KH/TU về “Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; các tiểu ban chuẩn bị các nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV được thành lập, trong đó Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ có nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, các cơ quan thành viên Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch của từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên định hướng công tác tuyên truyền hằng tháng, tại các cuộc giao ban báo chí, đồng thời ban hành các văn bản định hướng, đôn đốc tuyên truyền về đại hội đảng các cấp. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức với những nội dung phong phú và rộng khắp trong toàn tỉnh. Các cơ quan báo chí trong tỉnh mở và duy trì chuyên mục “Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng”; Hội văn học - nghệ thật tỉnh phát động đợt sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, những thành tựu của đất nước, của tỉnh; hình thức tuyên truyền trực quan, băng Zôn khẩu hiệu, pano, áp phích, cờ hoa rực rỡ tuyên truyền tại đại hội cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở đã tạo khí thế sôi nổi; công tác tuyên truyền miệng được chú trọng... 

Nội dung được tập trung tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng, hơn 70 năm lịch sử truyền thống của Đảng bộ tỉnh; sự phát triển lớn mạnh của Đảng qua các kỳ đại hội; những thành tựu và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam, nhất là trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đất nước, của tỉnh, nhất là kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp giai đoạn 2015 - 2020; các phong trào thi đua yêu nước; hoạt động quan trọng, nổi bật và kết quả đại hội đảng các cấp;... Qua đó, đã không khi vui tươi, phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc hướng về đại hội, góp phần quan trọng vào tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở và đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở. Đến ngày 28/6/2020 có tổng số 523/523 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tiến hành xong đại hội (đạt 100%), trong đó 129 đảng bộ cơ sở đại hội đảng viên, 55 đảng bộ cơ sở đại hội đại biểu. Đến ngày 17/8/2020, 12/12 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, hoàn thành trước kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng được triển khai khá sớm. Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đã ban hành 02 kế hoạch tuyên truyền chi tiết, cụ thể, phân thành ba giai đoạn (trước, trong và sau đại hội). Nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, trên cơ sở Kế hoạch số 354-KH/TU, ngày 24/02/2020 của Tỉnh ủy về “Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản hướng dẫn tuyên truyền, công bố toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh để lấy ý kiến tham gia, góp ý sâu rộng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tháng 4/2020. Cùng với các ý kiến đóng góp tại đại hội đảng bộ các cấp và ý kiến tham gia, góp ý của cán bộ, đảng viên, nhân sỹ, trí thức, các nhà khoa học và Nhân dân trong tinh tại các hội nghị do tỉnh tổ chức và được Tiểu ban Văn kiện tiếp thu điều chỉnh, bổ sung trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cho ý kiến hoàn thiện. Ngày 28/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo Bộ Chính trị, được Bộ Chính trị đánh giá cao.

Ngày 22/9, Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đã tiến hành họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Nhiều nội dung tuyên truyền trước Đại hội Đảng bộ tỉnh đã và đang được triển khai tích cực. Để cung cấp thông tin tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên tập và phát hành 1.900 tài liệu (tờ gấp) “Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”;  Đài PT - TH tỉnh đã cơ bản hoàn thành bộ phim tài liệu “Lai Châu - kết quả 5 năm xây dựng và phát triển (2015 - 2020)”...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã được Tỉnh ủy quyết định và được tiến hành trong 3 ngày (từ ngày 21 đến ngày 23/10/2020); với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển” và mục tiêu tổng quát được xác định: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Tiếp tục phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng nông thôn và liên kết vùng. Nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và chất lượng dân số; bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa bản sắc tốt đẹp của các dân tộc để xây dựng con người phát triển toàn diện; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước”... 

Yêu cầu đặt ra lúc này là cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, với tần xuất, mức độ “đậm đặc” hơn; tiến hành đồng bộ các hình thức tuyên truyền: trên hệ thống các phương tiện thông tin truyền thông; hoạt động tuyên truyền miệng, báo cáo viên; văn hóa, văn nghệ, thông tin lưu động gắn với lồng ghép hoạt động chiếu bóng vùng cao; đặc biệt chú trọng tuyên truyền trực quan, băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, triển lãm ảnh; chỉnh trang đô thị, treo cờ trên các tuyên phố, khu dân cư, cơ quan, công sở..., tạo không khí thật sự sinh động hướng về Đại hội. 

Với nội dung trọng tâm: tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; công tác chuẩn bị Đại hội; những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình tại Đại hội, chú trọng tuyên truyền về những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, một số kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong 5 năm tới. Tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua hướng về Đại hội; các gương điển hình tiên tiến, các làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuyên truyền, phản ánh diễn biến của Đại hội, không khí dân chủ, kết quả bầu cử của Đại hội; phản ánh tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hướng về Đại hội.

Sau Đại hội tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội; toàn văn Nghị quyết Đại hội; việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống; phản ánh dư luận tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về kết quả Đại hội; cổ vũ, động viên các phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Trong công tác tuyên truyền cần chú trọng, chủ động đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, không đúng  sự thật, kích động, chia rẽ đoàn kết nội bộ, chống phá Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lầ thứ XIV và Đại hội XIII của Đảng.

Toàn thể các lực lượng thuộc binh chủng tư tưởng, văn hóa của Đảng bộ tỉnh cùng cả hệ thống chính trị trong tỉnh vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, với tinh thần quyết tâm, trách nhiệm, nỗ lực và sáng tạo, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tác giả bài viết: Trường Giang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down