Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Tiếp tục phát huy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả*

Ngày 27/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và có bài phát biểu quan trọng khai mạc và bế mạc Hội nghị, laichau.dcs.vn trân trọng giới thiệu tới các đồng chí và bạn đọc nội dung bài phát biểu bế mạc Hội nghị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạch Hội nghị
Thưa toàn thể các đồng chí!

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các Báo cáo trình hội nghị. 

Đánh giá về tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã xác định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với những nhận định về tình hình và kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua cũng như các nhóm hạn chế, yếu kém trên từng lĩnh vực, chỉ tiêu cụ thể. Đây là những kết quả rất quan trọng và phấn khởi, khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của các cấp, các ngành trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh. Từ khâu quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai đến việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, các nghị quyết chuyên đề, đề án được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị và gắn kết, lồng ghép có hiệu quả với việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có những nét mới, một số định hướng đã tạo sự đột phá và là điểm nhấn quan trọng của nhiệm kỳ; kỷ luật, kỷ cương, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được tăng cường; trách nhiệm, vai trò của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phát huy rõ nét hơn. 

Việc triển khai Nghị quyết Đại hội trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đã tận dụng và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, có được sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nhiều nhiệm vụ lớn, nhiệm vụ khó, phức tạp và những vấn đề phát sinh trong nửa đầu nhiệm kỳ được các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, kịp thời, phát huy được vai trò của tập thể và trách nhiệm của cá nhân phụ trách. 

Đặc biệt, trong đợt thiên tai, mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân và các lực lượng đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm rất cao, nỗ lực cùng với địa phương, đồng bào vùng bị thiên tai dự báo sát tình hình, ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả; chung tay, góp sức, động viên, chia sẻ, giúp đồng bào vùng bị mưa lũ giảm bớt đau thương, sớm ổn định cuộc sống. Trong những lúc khó khăn, hoạn nạn, các địa phương, các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân đã thể hiện trách nhiệm, tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, góp phần củng cố vững chắc hơn niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước. 

Kết quả đạt được là rất đáng tự hào và phấn khởi, song chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận và thấy được trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, lĩnh vực, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm và khó khăn đã được chỉ ra. Trong bối cảnh hiện nay, việc duy trì các chỉ tiêu luôn tiềm ẩn những nguy cơ và yếu tố gây mất ổn định; nếu chúng ta chủ quan, không có những giải pháp căn cơ, quyết liệt thì chỉ tiêu dự báo đạt có thể không đạt như mong muốn vào cuối nhiệm kỳ, nhất là một số chỉ tiêu về nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo… 

Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, qua ý kiến thảo luận của các đồng chí cho thấy, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã bám sát quy chế, chương trình làm việc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn được giao. Mặc dù đã rất cố gắng, nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm song không thể tránh khỏi những khuyết điểm, hạn chế mà Báo cáo cũng như ý kiến tham gia của các đồng chí dự Hội nghị đã chỉ ra. Đây là khuyết điểm, hạn chế thuộc trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và của từng cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

Thưa toàn thể các đồng chí!

Chúng ta chỉ còn chưa đầy 02 năm để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Nhiều nhiệm vụ lớn, nhiệm vụ khó đang đặt ra trước mắt, để đạt được mục tiêu là phấn đấu đến hết năm 2019 cơ bản thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII, đòi hỏi Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải tiếp tục phát huy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, tiếp tục tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và trong Báo cáo đã được Hội nghị thống nhất, trong đó, chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Tỉnh ủy là "Hành động, kỷ cương, hiệu quả", với mục tiêu cao nhất là phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã xác định. Tư tưởng, tinh thần đó phải trở thành hành động thực tiễn, nhất quán của tất cả các cấp, các ngành, của từng cơ quan, đơn vị, tạo động lực thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, củng cố và tăng cường niềm tin, sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

Hai là, Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các đề án, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt và vượt; xác định rõ nguyên nhân một số chỉ tiêu đạt thấp, dự báo khó đạt, thực hiện các giải pháp căn cơ, đột phá và tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, cách làm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Các cấp chính quyền, cơ quan hành chính Nhà nước cần quyết tâm, quyết liệt hơn nữa và phải có hành động, cách làm cụ thể nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số quản trị và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Ba là, trong giai đoạn hiện nay, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng, tác động xấu đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, môi trường và đời sống Nhân dân. Một nhiệm vụ hết sức quan trọng đặt ra cho chúng ta là phải tăng cường năng lực phân tích, dự báo, cảnh báo về biến đổi khí hậu và thiên tai, mưa lũ, coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc. Qua những đợt thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh, thành trong cả nước, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có cái nhìn sâu sắc hơn, phải rút ra được những kinh nghiệm và những biện pháp cụ thể trong công tác dự báo, cảnh báo, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả sau thiên tai, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản.

Bốn là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, phải làm thật tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, để mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi cá nhân thấy được trách nhiệm và tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện. Qua đó hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tổ chức bộ máy thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Đó cũng là một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Năm là, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bám sát chủ đề hàng năm. Riêng năm 2018, trên cơ sở thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, kiểm điểm hoạt động của cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở, cấp ủy, chính quyền các cấp phải lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch khắc phục ngay những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Sáu là, cấp ủy, chính quyền các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để kịp thời phát hiện những khuyết điểm, hạn chế, sai phạm, vi phạm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân. Đối với những khuyết điểm, hạn chế phải kịp thời chấn chỉnh, giúp cơ quan, đơn vị, cá nhân khắc phục, sửa chữa. Đối với những vi phạm phải xử lý hoặc báo cáo cấp trên chỉ đạo xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, của pháp luật, không bao che, đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, phát huy vai trò, chức năng giám sát, phản biện xã hội, việc tham gia, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân, nhất là đối với chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Bảy là, cấp ủy, chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề nổi cộm, tránh phát sinh thành điểm nóng gây mất ổn định an ninh trật tự.

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý,
Thưa toàn thể các đồng chí!


Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách phía trước, song những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ qua sẽ tạo niềm tin, triển vọng và động lực để các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định.

Chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do Ban Biên tập đặt./.
 

Tác giả bài viết: TT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down