Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


9 tháng năm 2017 Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể các nhiệm vụ chính trị

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh trong 9 tháng đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể các nhiệm vụ chính trị. Kỷ cương, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị được nâng lên và đạt được kết quả tích cực.
Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động theo tinh thần  chỉ đạo của Tỉnh ủy "Hành động, kỷ cương, hiệu quả"
Tỉnh ủy luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền kịp thời, chất lượng các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Trung ương và của tỉnh, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII; triển khai nghiêm túc chuyên đề năm 2017 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", tự chuyển hóa" trong nội bộ. Ban hành Chỉ thị về kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2019; kịp thời sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương trên các lĩnh vực. Các hoạt động tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập "Nhà nước Mông" được quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức, nhất là hoạt động báo cáo viên tuyên truyền miệng và nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội. Nhờ vậy, trong 9 tháng, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, quân và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh ổn định, đồng thuận với chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đề án xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện được lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khẩn trương. Cùng với đó là đánh giá tổng kết việc thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; tổng kết Chỉ thị số 10-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;... cụ thể hóa Nghị quyết số 07-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2016 - 2020; hoàn thiện các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, hướng dẫn thi đua, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên. Tổ chức bộ máy, cán bộ tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo quy định; hoàn thành quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; trình Trung ương bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Khen thưởng cho 6 tổ chức CSĐ, 07 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 30 đảng viên và tặng Huy hiệu Đảng cho 474 đảng viên theo quy định; kết nạp mới 746 đảng viên; thành lập 14 tổ chức cơ sở đảng, 16 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chuyển đổi 01 chi bộ lên đảng bộ cơ sở; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch năm 2017. Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc kê khai tài sản thu nhập; các chương trình mục tiêu quốc gia; các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy... Thực hiện 02 cuộc kiểm tra đối với 04 tổ chức đảng, 01 đảng viên; 02 cuộc giám sát đối với 05 tổ chức đảng, 02 đảng viên. Cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra 592 tổ chức đảng, 457 đảng viên; giám sát chuyên đề 241 tổ chức đảng, 389 đảng viên; thi hành kỷ luật 96 đảng viên (khiển trách 63, cảnh cáo 17, cách chức 02, khai trừ 14); giải quyết tố cáo 03 đảng viên.

 
27 10 17
Công tác kiểm tra, giám sát được lãnh đạo, chỉ đạo, 
thực hiện thường xuyên, kịp thời, chất lượng

Kịp thời triển khai, cụ thể hóa các kết luận, chỉ thị của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, bảo đảm an ninh kinh tế, an toàn thực phẩm... Nắm, dự báo sát tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, đảm bảo ổn định vững chắc an ninh chính trị, an ninh nông thôn, phòng, chống tội phạm. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tự kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; quán triệt, thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách tư pháp theo quy định.

Tổ chức thành công đại hội Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh. Sơ kết, tổng kết kịp thời, chất lượng các nghị quyết, chỉ thị của trung ương về công tác tôn giáo, công tác phụ nữ, công tác cựu chiến binh và các hội quần chúng. Tăng cường nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, hoạt động tổ dân vận bản, tổ dân phố; kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

HĐND các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; hoạt động giám sát được tăng cường, nâng cao chất lượng và hiệu quả; tích cực phối hợp, thống nhất giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. UBND các cấp đã khẩn trương cụ thể hóa, triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, nghị quyết HĐND các cấp, nhất là kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017 đồng bộ, kịp thời, quyết liệt. Các cấp, các ngành tăng cường bám sát, cụ thể công việc, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, cải cách hành chính; nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

MTTQ và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chú trọng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nông thôn, chính sách an sinh xã hội...; đại hội đoàn, hội các cấp; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, không tuân thủ pháp luật. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, yêu nước, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, phản biện xã hội. Xây dựng, củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là thăm hỏi, tặng quà gia đình có công nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời 56 hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra.

 
26 10 17
Tăng cương kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, 
nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị đối với tổ chức, 
doanh nghiệp và người dân

Cùng với những kết quả, một số cấp ủy, chính quyền vẫn còn chậm, thiếu cụ thể, chưa thật quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch công tác, nhất là một số nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy. Công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn còn chậm; xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số quản trị hành chính công và chỉ số cải cách hành chính thuộc nhóm các tỉnh đạt điểm thấp. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế ở một số cơ quan, địa phương còn chậm,... Công tác nắm, dự báo tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở một số địa phương còn hạn chế; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền cơ sở ở một số nơi chuyển biến chậm. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở một số địa bàn hiệu quả thấp.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2017, thời gian còn lại của năm đòi hỏi các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng, đẩy mạnh định hướng, tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung khắc phục hạn chế, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy. Tổ chức học tập, quán triệt, triển kai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Xác định rõ tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ các cấp; nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực phù hợp để hợp đồng đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã tốt nghiệp đại học với chuyên ngành phù hợp vào công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để tạo nguồn cán bộ; thực hiện ngiêm túc, chặt chẽ quy trình, nội dung kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năm 2017. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác phối hợp; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cương kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị đối với tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, những khó khăn, bức xúc trong nhân dân. Tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở./.

Tác giả bài viết: Kiên Trung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down