Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Công tác xây dựng Đảng năm 2014 - góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ

Năm 2014, Đảng bộ tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, xác định đúng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, tập trung tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ:
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu bổ sung UV BCH, UV BTV khóa XII,  nhiệm kỳ 2010 - 2015 (ảnh: TT)
Tăng cường công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 8, 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,...; tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu lợi dụng tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập "Nhà nước Mông". Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, nhất là các hoạt động Kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 10 năm chia tách, thành lập tỉnh. Thông qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tạo chuyển biến về nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; kế hoạch thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Quán triệt, chỉ đạo hướng dẫn việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; ban hành kế hoạch của Tỉnh uỷ, đồng thời chỉ đạo các ban đảng tỉnh hướng dẫn tổ chức thực hiện; thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý. Quan tâm chỉ đạo phát triển tổ chức đảng, đảng viên, thành lập mới 22 tổ chức cơ sở đảng, kết nạp mới 1.595 đảng viên, nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ lên 539 với 22.050 đảng viên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ công tác cán bộ và tham gia các hoạt động đối ngoại.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể, trọng tâm vào công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục Nhân dân tin tưởng thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo; thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chỉ đạo thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp được nâng lên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo. Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chỉ đạo tổng kết chuyên đề giải quyết tố cáo, thi hành kỷ luật tổ chức đảng. Tăng cường nắm tình hình cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; đôn đốc thực hiện kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát năm 2013, 2014. Chỉ đạo xem xét kịp thời đơn thư liên quan đến cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, toàn diện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quán triệt các kết luận, chỉ thị của Trung ương về tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai, kiểm soát kê khai tài sản và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Lãnh đạo, chỉ đạo xem xét xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp phát sinh liên quan đến an ninh chính trị và một số vụ việc, vụ án phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh.
 
32 12 14
Một buổi triển khai Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên
ở Đảng ủy xã Trung Đồng (ảnh: TP)

Tuy nhiên, trong năm qua việc xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ còn có mặt còn hạn chế, nhất là ở cơ sở; việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng vị trí, việc làm của một số cơ quan, đơn vị còn chậm. Công tác nắm tình hình, giải quyết những băn khoăn, vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân có lúc, có nơi, có việc chưa kịp thời. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ, nắm bắt tình hình còn bị động, ý thức trách nhiệm chưa cao.

Năm 2015 là năm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015; bên cạnh những thời cơ, thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, với mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tập trung lãnh đạo thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở. Vì vậy, trong công tác xây dựng đảng của Đảng bộ được Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo tinh thần đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tiếp tục thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo, truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập "Nhà nước Mông".

Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở sau đại hội đảng bộ cơ sở tiến tới chuẩn hóa cán bộ cơ sở. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, đề cao tự phê bình và phê bình, củng cố cơ sở đảng yếu kém; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên, nhất là thành lập chi bộ riêng ở bản, trường học, trạm y tế.
 
2 9 14
Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng tại huyện Tam Đường (ảnh: TH)

Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình công tác dân vận năm 2015; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh việc thành lập và hoạt động của tổ dân vận ở thôn, bản, tổ dân phố.

Thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015 của cấp uỷ các cấp; chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, kê khai tài sản đúng quy định./.

Tác giả bài viết: Quang Chung (Văn phòng)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down