Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Công tác xây dựng Đảng năm 2017 được chỉ đạo sát sao, đạt hiệu quả thiết thực

Năm 2017, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, đồng bộ theo tinh thần "Hành động, kỷ cương, hiệu quả" và đạt được kết quả thiết thực. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng tiếp tục có sự đổi mới, đảm bảo toàn diện, sâu sát. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên.
Công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng tiếp tục được tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng
Cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các nghị quyết các Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 và các chủ trương, chính sách, luật mới được Đảng và Nhà nước ban hành, thông tin những vấn đề thời sự, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên theo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thường xuyên đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật. Ban hành Chỉ thị về kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2019. Kịp thời sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

 

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ theo phân cấp quản lý; quy định xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tính đến tháng 10/2017, toàn tỉnh tinh gọn được 05 tổ chức trực thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, tinh giản được 86 biên chế. Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định. Tổ chức bộ máy, cán bộ được củng cố, kiện toàn gắn với điều động, luân chuyển 25 cán bộ. Hoàn thành quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, chính quyền nhiệm kỳ 2021 - 2026; bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ và các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020 đảm bảo đúng tiến độ, quy trình, hướng dẫn. Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017; kịp thời khen thưởng, xét tặng Huy hiệu Đảng theo quy định. Phát triển tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, thành lập mới được 42 tổ chức cơ sở đảng, kết nạp 1.740 đảng viên. Thực hiện đúng quy định các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng, đã cử hàng trăm lượt cán bộ, công chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước trong năm 2017. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
 
15 1 18
Tổ chức bộ máy, cán bộ được củng cố, kiện toàn thường xuyên,  chất lượng hoạt động được nâng lên
 
Hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả; chú trọng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình trọng điểm của cấp ủy các cấp, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các quy định về kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với cụ thể hóa thành các quy định của Tỉnh ủy theo yêu cầu. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ đã kiểm tra 338 tổ chức đảng, 777 đảng viên; giám sát chuyên đề 283 tổ chức đảng, 848 đảng viên; UBKT các cấp đã kiểm tra, giám sát 707 tổ chức đảng, 3.861 đảng viên; thi hành kỷ luật và tham mưu cấp ủy thi hành kỷ luật 228 đảng viên; tiếp nhận, xử lý và giải quyết 108 đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với 02 tổ chức đảng, 106 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

 

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kịp thời ban hành kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm tra, giám sát của Trung ương đối với tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng và kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo hiệu quả việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong năm đã triển khai 150 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành và thanh tra trách nhiệm, phát hiện 97 đơn vị có vi phạm với tổng số tiền 12,5 tỷ đồng. Tiếp 951 lượt với 1.200 người đến kiến nghị, phản ánh, tăng 209 lượt, giảm 85 người so với cùng kỳ năm trước; tiếp nhận 1.367 đơn thư khiếu kiện, tăng 237 đơn so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là đơn kiến nghị, phản ánh. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện đúng quy định, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Công tác nội chính đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

 

Công tác dân vận được triển khai kịp thời, nghiêm túc theo hướng cụ thể, thiết thực hơn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2017; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, các lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể. Tổ chức thành công Hội thi "Dân vận khéo" cấp tỉnh, huyện; đại hội một số đoàn thể và tổ chức hội của tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 như: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nhà báo, Hội VH-NT, Liên hiệp các hội KH-KT. Công tác dân vận đã góp phần quan trọng tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin của các tâng lớp nhân dân trong tỉnh đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp; tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

 

HĐND các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, trọng tâm là tổ chức các kỳ họp; kịp thời ban hành các nghị quyết cụ thể hóa các chủ trương của Tỉnh ủy và các nghị quyết theo yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động giám sát, khảo sát của thường trực và các ban HĐND có sự phối hợp chặt chẽ và từng bước đổi mới về phương pháp, có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, đôn đốc giám sát việc giải quyết kiến nghị, phản ánh của cử tri, lời hứa tại kỳ họp và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

 

UBND các cấp chỉ đạo, điều hành đảm bảo toàn diện, sâu sát, hiệu quả; phân công, phân cấp gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết công việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; triển khai đồng bộ các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy và HĐND, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017. Các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, quản lý tài chính, tiền tệ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... được chú trọng hơn. Tổ chức, bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được rà soát, sắp xếp gắn với tăng cường quản lý, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Quan tâm cải cách hành chính, công bố công khai 100% thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên công thông tin điện tử. Ban hành tiêu chí đánh giá xếp loại chính quyền xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát cơ sở, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.
16 1 18
Tổ chức thành công Đại hội một số tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng nhiệm kỳ 2017 - 2022
 
Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; nắm bắt tình hình nhân dân, vận động, tập hợp, củng cố đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, "đền ơn đáp nghĩa", từ thiện, nhân đạo. Tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức, kết nạp đoàn viên, hội viên; nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức ở cơ sở; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

 

Từ việc quán triệt sâu sắc, bám sát tinh thần chỉ đạo năm 2017 của Tỉnh ủy, phát huy tiền đề của những năm trước và truyền thống đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ thuận lợi, dự báo sát tình hình và đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và đạt kết quả toàn diện, 10/10 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 

Tuy nhiên, so với yêu cầu, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm vẫn còn những khiếm khuyết. Việc phối hợp nắm tình hình, giải quyết những vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân có nơi, có việc chưa kịp thời; chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết của một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chuyển biến còn chậm; một số cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa toàn diện, chất lượng hiệu quả thấp; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số đơn vị, cơ sở còn hạn chế và chưa trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy còn chậm, hiệu quả thấp. Năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể một số cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu.

 

Năm 2018, năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Để phát huy kết quả, khắc phục những khiếm khuyết, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo tinh thần "Hành động, kỷ cương, hiệu quả". Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy; chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận mới của Trung ương. Phấn đấu có trên 60% tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; kết nạp trên 1.000 đảng viên mới; trên 80% tổ chức chính quyền cơ sở đạt khá, tốt; trên 55% tổ chức cơ sở của MTTQ và các đoàn thể nhân dân đạt vững mạnh.

 

Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự là bộ máy phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp. Tập trung sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân của MTTQ và các đoàn thể cơ sở nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

 

Tăng cường nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, sớm phát hiện những vấn đề mới nảy sinh để kịp thời xử lý; tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, chú trọng thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sai phạm, thiếu trách nhiệm; tập trung xem xét, xử lý tố cáo, phản ánh liên quan đến đảng viên. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai tích cực và hiệu quả năm dân vận chính quyền 2018, Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy quyền làm chủ, vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Tác giả bài viết: Kiên Trung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down