Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Lai Châu: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Trung ương, ngày 22-01-2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 122-KH/TU để thực hiện Nghị quyết.
Kiên quyết cắt giảm số lượng các tổ chức trùng lắp chức năng, nhiệm vụ
Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định rõ những nhiệm vụ chung thực hiện theo lộ trình và thực hiện thường xuyên; nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy trực thuộc và các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; quyết định số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc tỉnh và cấp phó tối đa của từng tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị trên cơ sở quy định khung của Trung ương, vị trí việc làm, giảm cấp phó và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và Kế hoạch của Tỉnh ủy trong quý 1-2018.

 

Đến cuối năm 2019 cơ bản hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn, giảm đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở và cơ cấu bên trong của từng tổ chức trực thuộc. Không thành lập mới tổ chức trung gian; giải thể hoặc sắp xếp lại một số cơ quan, tổ chức hoạt động không hiệu quả; sắp xếp lại, giảm tối đa số lượng phòng thuộc chi cục, trung tâm... Thực hiện thí điểm mô hình về kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn của Trung ương phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Trong năm 2019, hoàn thành việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo để một tổ chức, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

 

Rà soát, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo quy định của Trung ương phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh; không nhất thiết ở Trung ương có tổ chức nào thì tỉnh có tổ chức đó. Các sở, ngành và tương đương rà soát, sắp xếp lại các tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn đầu mối; kiên quyết cắt giảm số lượng các tổ chức trùng lắp chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp lại phòng, chi cục, trung tâm, ban quản lý dự án và đơn vị sự nghiệp trực thuộc; sáp nhập, sắp xếp, giảm số lượng các ban chỉ đạo tỉnh.

 

Thực hiện hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh thành một văn phòng tham mưu giúp việc chung. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp; thành lập trung tâm phục vụ hành chính công, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bảo đảm tính gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc tinh giảm biên chế theo lộ trình; xác định rõ vị trí việc làm, tiêu chuẩn từng chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

 

Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng đội ngũ. Quy định thực hiện khoán kinh phí đối với một số hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện nhất quán việc khoán kinh phí chi phụ cấp theo định mức cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, bản, tổ dân phố. Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định và thực hiện đổi mới việc phân bổ ngân sách chi thường xuyên đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị. Từng bước sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã; sáp nhập các bản, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định đảm bảo phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Thực hiện nghiêm túc hoạt động của các hội quần chúng theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật, Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ do cấp ủy và chính quyền giao.

 

Trong năm 2018, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏa cán bộ theo hướng chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y, bác sỹ cho cơ sở y tế. Khi có quy định của Trung ương, chuyển bộ phận phục vụ (kế toán, lái xe) của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy để thực hiện nhiệm vụ phục vụ chung. Sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy chế bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức nhằm tăng cường tính cạnh tranh lành mạnh, khách quan, công khai, minh bạch, công tâm, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong lựa chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo chất lượng, có cơ cấu hợp lý. Tiếp tục thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã ở những nơi có điều kiện. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gắn với tiêu chuẩn chức danh, bồi dưỡng cán bộ nguồn.

 

Thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ ở thành phố Lai Châu, huyện Tân Uyên và các huyện còn lại khi có đủ điều kiện. Duy trì tính bền vững của các chi bộ bản, tổ dân phố, nhất là những nơi còn ít đảng viên. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước. Xây dựng, thực hiện kế hoạch khắc phục trưởng bản, tổ dân phố không phải là đảng viên.

 

Nhiệm vụ thường xuyên là thực hiện phân cấp, phân quyền đi đôi với giám sát quyền lực bằng các quy định, quy chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi thẩm quyền được giao phù hợp với đặc điểm, tình hình. Thực hiện nghiêm túc tinh giản biên chế theo đúng mục tiêu đã đề ra (đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015); cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm số người phục vụ trong từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhất là khối văn phòng.

 

Có kế hoạch và định mức tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí, tiêu cực, góp phần tạo nguồn kinh phí để sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Bảo đảm chính sách đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện phải sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng chính quyền điện tử, sự dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin đã được đầu tư, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành.

 

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và công tác dân vận, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của từng cấp, từng ngành, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội. Cảnh giác và chủ động có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ. Thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, bất cập để khắc phục, phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả để phổ biến, nhân rộng.

 

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương, Kế hoạch của Tỉnh ủy và cấp mình; biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và những trường hợp lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để tham nhũng, tiêu cực.

 

Kế hoạch của Tỉnh ủy yêu cầu phải tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết để các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhận thức rõ thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chủ động triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; trên cơ sở quy định của Trung ương, tình hình thực tế của tỉnh để có lộ trình, bước đi phù hợp, vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài; đạt hiệu quả thiết thực./.

Tác giả bài viết: La Giang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down