Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Tăng cường lãnh đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 12/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới đến 2020, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện khá đồng bộ, huy động được cả hệ thống chính trị và đông đảo Nhân dân quan tâm, đồng tình hưởng ứng. Sau hơn 3 năm thực hiện đã đạt được một số kết quả quan trọng. Đến nay, thực hiện tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 9,92 tiêu chí/xã; có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Nhờ áp dụng KHKT, đưa các giống mới vào sản xuất, năng suất cây trồng cày càng tăng (ảnh: VN)
Bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới; kết cấu hạ tầng từng được cải thiện, nhất là hệ thống trục đường bản, ngõ bản và đường sản xuất; nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết sản xuất giữa người dân và doanh nghiệp, hợp tác xã; công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm thực hiện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên; bản sắc văn hoá dân tộc được bảo tồn và phát huy; hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, an ninh trật tự được giữ vững, vai trò lãnh đạo của Đảng ở khu vực nông thôn được tăng cường.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU vẫn còn những hạn chế, yếu kém: Một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức công tác tuyên truyền, vận động nên vai trò chủ thể của người dân và sự đóng góp ủng hộ của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới chưa được phát huy tương xứng với sự phát triển của phong trào; nhu cầu đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn lớn song khả năng đáp ứng các nguồn lực còn hạn chế; đời sống văn hoá, tinh thần của Nhân dân còn thấp, hủ tục còn nặng nề, tập quán sản xuất, sinh hoạt còn lạc hậu; tình hình an ninh, trật tự ở một số nơi còn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định. Một số đơn vị, tổ chức tham gia phong trào còn nặng nề về hình thức, thiếu chủ động, sáng tạo; sự phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đoàn thể, thiếu chủ động, sáng tạo; sự phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đoàn thể ở các cấp có việc còn hạn chế; một số tiêu chí đạt được nhưng chưa bền vững.


Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong những năm tới, ngày 10/4/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu ban hành Chỉ thị số 36-CT/TU về tăng cường lãnh đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Chỉ thị yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt sâu sắc nội dung tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 12/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020 để từng cán bộ, đảng viên, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện chương trình nông thôn mới.

Rà soát, điều chỉnh nâng cao chất lượng quy hoạch, trên cơ sở rà soát quy hoạch tổng thể, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới ở các xã, nhưng chỉ đạo phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới cần tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, các xã đã đạt nhiều tiêu chí cần tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành, trước mắt ưu tiên các xã dự kiến đạt chuẩn năm 2015. Đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hình thành sản phẩm hàng hoá chủ lực cho từng xã, từng bản, gắn với việc xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm; tăng thu nhập cho nông dân, xoá đói, giảm nghèo bền vững; xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp; giữ vững an ninh, trật tự nông thôn...

Tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, trong đó ưu tiên nguồn lực cho phát triển sản xuất, bảo đảm sinh kế cho người dân; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng thiết yếu như: đường sản xuất, giao thông nội bản, liên bản, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, môi trường...

Tiếp tục xây dựng, củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền cơ sở, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Nhân dân; chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và năng lực cho cán bộ cơ sở; tăng cường công tác đào tạo nghề và chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình ở tất cả các cấp; tăng cường đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhất là cán bộ cấp xã, bản.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong việc tổ chức thực hiện Chương trình. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua “Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”; các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
3 5 15
 
Mô hình trồng cây Mắc ca ở Thèn Sin - Tam Đường (ảnh: MT)

Chỉ thị cũng yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch để tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Các huyện uỷ, thành uỷ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; bố trí và lồng ghép các nguồn lực để thực hiện, nhất là đối với các xã dự kiến đạt chuẩn năm 2015; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Phân công các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện, thành phố trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các đồng chí Tỉnh uỷ viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành được phân công phụ trách, theo dõi các huyện, thành phố và các xã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình nông thôn mới, đặc biệt với xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2015.

Các ban đảng tỉnh, đảng uỷ trực thuộc, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh tăng cường phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các cấp trong việc phổ biến, tuyền truyền vận động hội viên và Nhân dân tích cực tham gia; tăng cường công tác thi đua, khen thưởng và biểu dương các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.../.

Tác giả bài viết: Kiên Trung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down